Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5612. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, stran 14790.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00), 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 28. in 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 24/96, 22/00, 64/01, 101/01 – odl. US in 108/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02 in 57/02) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja opravlja določene strokovno-razvojne naloge, povezane z zbiranjem in analizo podatkov o učinkovitosti izobraževalnega sistema, spremljanjem mednarodne primerljivosti indikatorjev kakovosti izobraževanja in evalvacijske dejavnosti iz področja izobraževalne politike ter drugih s programom določenih strokovno – razvojnih nalog (v nadaljevanju: program strokovno-razvojnih nalog). Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog se določi na podlagi prioritet ministrstva, pristojnega za šolstvo, v letnem programu strokovno-razvojnih nalog inštituta, ki je sestavni del letnega programa dela inštituta.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa se medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za šolstvo, podrobneje uredijo s pogodbo.«.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »ministru, pristojnemu za znanost in tehnologijo »nadomesti z besedilom »ministru, pristojnemu za znanost«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »zaključni račun« nadomesti z besedilom »letno poročilo«.
5. člen
Prva alinea 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in za izvajanje programa strokovno-razvojnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja ter«.
6. člen
V drugi alinei prvega odstavka 15. člena se črta beseda »in«.
V tretji alinei se črta ».« in doda beseda »in«.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
»– program strokovno-razvojnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja.«.
V prvem stavku drugega odstavka se za besedo »sredstva« doda naslednje besedilo »iz prve, druge in tretje alinee«.
V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za znanost«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sredstva iz četrte alinee prvega odstavka tega člena pridobiva inštitut na podlagi letnega programa strokovno-razvojnih nalog. Program strokovno-razvojnih nalog je pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredi s pogodbo iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa.«.
7. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »dotacij« nadomesti z besedo »donacij«.
8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.«.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-17/2002-5
Ljubljana, dne 19. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti