Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5599. Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot, stran 14732.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena, v zvezi s 6. in 23. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/01 in 58/02) ter v zvezi s 3. členom Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije in v njegovem okviru sporazuma o postopkih za izdajanje uvoznih dovoljenj (Uradni list RS, MP, št. 10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja načine delitve količin blaga, ki se uvaža v okviru carinskih kvot, določenih v sporazumih o prosti trgovini in drugih mednarodnih sporazumih, ki jih je Republika Slovenija ratificirala ali se uporabljajo začasno.
2. člen
Za namene te uredbe imajo navedeni izrazi naslednji pomen:
1. »blago« pomeni kmetijske in živilske izdelke, ki se uvrščajo od 1. do 24. poglavja kombinirane nomenklature,
2. »vlagatelj« pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se uporablja pri načinu prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov in pri komisijski metodi delitve,
3. »ponudnik« pomeni pravno osebo, ali samostojnega podjetnika, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se uporablja samo pri načinu dražbe pravic do uvoza v okviru carinskih kvot,
4. »uvoz« pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Količine blaga v okviru carinskih kvot (v nadaljevanju: količine blaga) se delijo na naslednje načine:
– prednostna obravnava po vrstnem redu prispelih zahtevkov (prvi ima prednost),
– dražba pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot in
– komisijska delitev.
Za delitev količin blaga je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija).
II. PREDNOSTNA OBRAVNAVA PO VRSTNEM REDU PRISPELIH ZAHTEVKOV
4. člen
Za blago, ki je predmet delitve na podlagi prednostnega obravnavanja po vrstnem redu prispelih zahtevkov, agencija izda potrdilo, da je količina blaga, ki jo vlagatelj zahtevka želi uvoziti, še na razpolago.
Potrdila se izdajajo na podlagi vloženih zahtevkov, dokler carinska kvota ni izčrpana. Če je skupna količina blaga na podlagi vloženih zahtevkov večja od posamezne carinske kvote, na katero se nanašajo, se vlagateljem, ki istočasno vložijo zahtevke, razdeli sorazmerni del glede na zahtevane količine.
Rok veljavnosti potrdila je 10 dni od dneva izdaje potrdila. Uvoz dodeljene količine carinske kvote na podlagi izdanega potrdila je možen naslednji dan od datuma izdaje potrdila.
V primeru neopravljenega uvoza dodeljene količine blaga je imetnik potrdila dolžan v roku 3 dni po preteku roka veljavnosti potrdila vrniti agenciji originalno potrdilo z izjavo o neizkoriščenosti kvote.
V primeru delno izkoriščene količine dodeljene količine blaga je imetnik potrdila dolžan v roku 3 dni po opravljenem carinjenju posredovati agenciji kopijo enotne carinske listine in izjavo o dejanski izkoriščenosti dodeljene količine blaga.
5. člen
Zahtevek za izdajo potrdila o obstoju razpoložljive količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, vloži vlagatelj pri agenciji na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Agencija v roku 3 dni po prejemu zahtevka izda potrdilo o razpoložljivi količini blaga v okviru posamezne carinske kvote.
Zahtevek za izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka se vloži posebej za vsako količino blaga, ki se uvozi naenkrat.
Zahtevku mora biti priložen račun ali predračun, iz katerega je razvidna količina blaga, ki jo namerava vlagatelj uvoziti naenkrat.
III. DRAŽBA PRAVIC DO UVOZA V OKVIRU CARINSKIH KVOT
6. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi razpis za celotno carinsko kvoto ali del kvote, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga.
Objava v razpisu mora vsebovati naslednje podatke:
– blago po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature,
– količine blaga, ki so predmet razpisa,
– roke za zbiranje ponudb.
Razdelitev mora biti končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
Prispele ponudbe obravnava agencija, ki tudi razdeli blago.
7. člen
Ponudbo za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote po sistemu dražbe pravic do uvoza v okviru carinskih kvot, se vloži pri agenciji na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in različnimi količinami. Vsaka ponudba je zavezujoča.
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravic do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po preteku roka za vložitev ponudbe, te ni mogoče niti spremeniti, niti umakniti.
Pri delitvi po sistemu dražbe pravice do uvoza v okviru carinskih kvot, pošlje agencija uspešnim in neuspešnim ponudnikom obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire.
Če izbrani ponudnik ne vplača zneska iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, se razpoložljiva količina avtomatsko dodeli naslednjemu oziroma naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
8. člen
Dodeljevanje carinskih kvot se začne pri najvišji ponudbeni ceni in poteka po padajočem vrstnem redu ponujenih cen.
V primeru, da je zahtevkov več kot razpoložljivih količin, se pri najnižji ponudbeni ceni, ki se še upošteva, po potrebi količina, ki se bo delila, sorazmerno zmanjša. Če je dodeljena količina manjša kot najmanjša količina v ponudbi, lahko ponudnik ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena, umakne svojo ponudbo.
Če se z dražbo ne izčrpa vsa razpisana količina carinske kvote, se za preostalo količino lahko še enkrat izvede razpis za dražbo. Razpis se lahko za isto količino ponovi samo enkrat.
9. člen
Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi.
Znesek za izdraženo količino je treba vplačati v 30 dneh od izdaje obvestila iz 7. člena te uredbe na transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu iz priloge 2.
Ponudnik pošlje agenciji potrdilo o izvršenem plačilu.
Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga, s katerim določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga.
Agencija objavi rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov (cene in količine za posamezno blago) v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. KOMISIJSKA DELITEV
10. člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi razpis za celotno carinsko kvoto ali del kvote, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga.
Objava v razpisu mora vsebovati naslednje podatke:
– blago po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature,
– količine blaga, ki so predmet razpisa,
– podrobnejše pogoje za razdelitev carinskih kvot.
11. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote razdeli agencija na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in po en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, ter Združenja za trgovino in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot ter poslovnik o svojem delovanju.
Agencija lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote naenkrat ali postopoma, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer mora biti razdelitev končana najmanj dva meseca pred iztekom leta.
12. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote se vloži v petnajstih dneh po objavi razpisa iz 10. člena te uredbe pri agenciji na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen
Agencija izda vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga, s katero določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti v Republiko Slovenijo dodeljeno količino blaga.
V. POOBLASTILA
14. člen
Vlagatelj oziroma ponudnik lahko na podlagi potrdila agencije uvozi blago sam ali pa pooblasti drugo osebo. Oseba, ki jo je vlagatelj oziroma ponudnik pooblastil za izpeljavo posla, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom vlagatelja. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
VI. SPREMLJANJE REALIZACIJE
15. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza blaga po tej uredbi in o tem mesečno poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, agenciji ter ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
16. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba, kateri je bila dodeljena carinska kvota po metodi dražbe pravic do uvoza v okviru carinskih kvot, če v skladu z določbami drugega odstavka 9. člena te uredbe ni predložila potrdila o plačilu zneska za izdraženo količino v predvidenem roku.
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in kateremu je bila dodeljena carinska kvota po metodi dražbe pravic do uvoza v okviru carinskih kvot v skladu z določbami drugega odstavka 9. člena te uredbe, pa ni predložil potrdila o plačilu zneska za izdraženo količino v predvidenem roku.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VIII. VELJAVNOST
17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01 in 67/02).
18. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 424-06/2001-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti