Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5600. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah, stran 14738.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati pravne osebe javnega sektorja iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), ki jih v seznamu s sklepom določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe).
2. člen
Pravne osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena te uredbe morajo Ministrstvu za finance poročati o stanju svoje zadolženosti na način, v obliki in v rokih, ki jih določa pravilnik, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
3. člen
Zadolžitev po tej uredbi pomeni:
a) sklenitev posojilne ali kreditne pogodbe,
b) izdajo jamstva za obveznosti druge osebe,
c) izdajo dolžniških vrednostnih papirjev.
Kot kredit oziroma posojilo se šteje tudi pogodbe o okvirnem kreditu in zadolžitev po načelu tekočega računa (črpanje in odplačila kredita v mejah sredstev odobrenega kredita), pri čemer se šteje za višino zadolžitve zgornji limit odobrenega kredita ter sklenitev pogodbe po načelu ‘revolving kredita’, pri kateri je mogoče znesek kredita v pogodbeno določenem časovnem obdobju v celoti ali delno večkrat črpati in odplačati, pri čemer se šteje za višino zadolžitve zgornji limit odobrenega kredita.
V primeru zadolžitve z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev mora pravna oseba pred začetkom postopka zadolževanja pridobiti pisno soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi, pri tem mora pravna oseba smiselno upoštevati 6. člen te uredbe.
4. člen
Zneski iz 7. člena te uredbe se v primeru zadolžitve ali izdajanja jamstva v tuji valuti preračunajo v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve vloge za izdajo soglasja k zadolžitvi.
II. SPLOŠNE DOLOČBE O POSTOPKU ZADOLŽEVANJA
Načrt predvidenih črpanj in odplačil
5. člen
Pravne osebe, ki se nameravajo zadolžiti v naslednjih dveh koledarskih letih, morajo Ministrstvu za finance najkasneje do prvega septembra poslati načrt, iz katerega bo razviden obseg predvidenih črpanj in odplačil za naslednji dve leti.
Če pravna oseba ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, se domneva, da se v naslednjih dveh letih ne namerava zadolžiti.
Vloga za pridobitev soglasja Ministrstva za finance
6. člen
Pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, mora pred začetkom postopka zadolževanja (pri čemer se šteje za začetek postopka zadolževanja objava vabila k dajanju ponudb za zadolžitev) pridobiti pisno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja ali soglasje k zadolžitvi. V vlogi za pridobitev soglasja mora pravna oseba navesti:
a) osnovne elemente zadolžitve (višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, ročnost, predvidene roke črpanj),
b) predviden časovni potek zadolžitve (objava vabila za dajanje ponudb, pridobitev prvega osnutka pogodbe o zadolžitvi, sklenitev pogodbe o zadolžitvi),
c) morebitna zavarovanja (garancije, hipoteke ipd.),
d) namen zadolžitve.
K vlogi za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja ali soglasja k zadolžitvi mora pravna oseba priložiti tudi pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba, v katerem so navedeni razlogi za zadolževanje pravne osebe, navedba akta (finančnega načrta ali drugega akta), na podlagi katerega se namerava zadolžiti pravna oseba ter navedba vira za odplačilo zadolžitve, za katero se daje mnenje.
Mnenje ministrstva mora biti dano za vsak postopek zadolževanja posebej.
Soglasje k zadolžitvi in soglasje k začetku postopka zadolževanja
7. člen
Po pridobitvi popolne vloge iz prejšnjega člena Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi, če je znesek zadolžitve manjši kot 500 milijonov tolarjev.
V primeru posamezne zadolžitve v višini 500 milijonov tolarjev ali več, zadolžitve v tujini in v primeru, da se namerava pravna oseba v tekočem koledarskem letu zadolžiti v skupni višini 500 milijonov tolarjev ali več, izda Ministrstvo za finance soglasje k začetku postopka zadolževanja.
V soglasju Ministrstvo za finance navede rok, do katerega mora pravna oseba skleniti pogodbo o zadolžitvi. Rok, ki ga določi Ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe o zadolžitvi, se lahko izjemoma podaljša, če sklenitev posla ni mogoča v danem roku.
Pravna oseba, ki se zadolži v skladu s to uredbo, mora Ministrstvu za finance najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o zadolžitvi poslati kopijo te pogodbe oziroma drugo listino o zadolžitvi, v primeru jamstva za obveznosti druge pravne osebe pa pogodbo o zadolžitvi in jamstveno pogodbo.
8. člen
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja po tej uredbi, če ugotovi, da:
a) se pravna oseba namerava zadolžiti z državnim poroštvom, Ministrstvu za finance pa ni predložila mnenja organa za državne pomoči iz 15. člena te uredbe,
b) je bil v nasprotju z 10. členom te uredbe osnutek vabila za dajanje ponudb neustrezen, pravna oseba pa v danem roku ni predložila dopolnitve,
c) če ugotovi, da poročilo finančnih ali poročilo pravnih svetovalcev ni bilo ustrezno, pravna oseba pa ga v danem roku ni dopolnila (12. člen),
d) pravna oseba Ministrstvu za finance ne pošilja ali pravočasno ne pošilja podatkov, ki so določeni v pravilniku iz 2. člena in kopij pogodb v skladu s četrtim odstavka 7. člena te uredbe,
e) pogodba o zadolžitvi vsebuje določbe, ki bi po mnenju Ministrstva za finance lahko škodljivo vplivale na položaj in poslovanje pravne osebe ali na položaj Republike Slovenije kot lastnika, delničarja ali ustanovitelja,
f) predvideno zadolževanje ni bilo vključeno v kvoto zadolžitve pravne osebe.
9. člen
Če se pravna oseba zadolži brez soglasja po tej uredbi, lahko Ministrstvo za finance odreče izdajo soglasja v kasnejših postopkih zadolževanja in o kršitvah uredbe obvesti Vlado Republike Slovenije ter ji predlaga ustrezne ukrepe.
III. POSTOPEK PO PRIDOBITVI SOGLASJA K ZAČETKU POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
Vabilo k dajanju ponudb
10. člen
V primerih iz drugega odstavka 7. člena mora pravna oseba k vlogi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja priložiti v potrditev osnutek vabila k dajanju ponudb. Vabilo mora med drugim vsebovati predvidene osnovne elemente zadolžitve iz 6. člena te uredbe. Ministrstvo za finance najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu vabila preveri, ali vabilo vsebuje predvidene osnovne elemente zadolžitve iz 6. člena te uredbe. Če vabilo po mnenju Ministrstva za finance ni ustrezno, ga mora pravna oseba v danem roku dopolniti.
Imenovanje finančnih in pravnih svetovalcev
11. člen
V primerih iz drugega odstavka 7. člena mora pravna oseba imenovati neodvisne finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi s sestavo vabila k dajanju ponudb za zadolžitev, izborom kreditodajalca, pogajanji o vsebini pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve. Finančni svetovalci so lahko le pravne osebe, pravni svetovalci pa so lahko tudi odvetniki.
Obvestilo o izboru ponudnika in poročilo finančnih ter poročilo pravnih svetovalcev
12. člen
Po zbranih ponudbah mora pravna oseba predložiti Ministrstvu za finance obvestilo o izboru ponudnika, vlogo za izdajo končnega soglasja, ki ji mora biti priloženo poročilo finančnega in poročilo pravnega svetovalca ter končno različico kreditne ali posojilne pogodbe.
Iz poročila finančnega svetovalca mora biti razvidna primerjava elementov posameznih ponudb, ki jih je določila pravna oseba v vabilu k dajanju ponudb iz 10. člena te uredbe (obrestna mera, stroški, ročnost in ostali elementi). Poročilu finančnega svetovalca mora biti priložen izračun, iz katerega je razvidna primerjava ponudb na podlagi izračuna efektivne obrestne mere.
Iz poročila pravnega svetovalca mora biti razvidna pravna primerjava posameznih elementov pogodb o zadolžitvi (npr. zavarovanja, določbe o predčasni izpolnitvi, bistvene obveznosti dolžnika ipd.) iz katere izhaja, katera pogodba je pravno ugodnejša za kreditojemalca ter potek pogajanj o vsebini pogodbe o zadolžitvi z izbranim ponudnikom.
Ministrstvo za finance v roku petih delovnih dni po prejemu preuči poročilo pravnih in finančnih svetovalcev in po potrebi zahteva dopolnitev poročil v roku, ki ga določi.
13. člen
Po pridobitvi popolne dokumentacije iz 12. člena te uredbe izda Ministrstvo za finance najkasneje v roku petih delovnih dni končno soglasje k zadolžitvi pravne osebe.
IV. DRŽAVNO POROŠTVO
14. člen
Če je za zavarovanje zadolžitve pravne osebe predvideno državno poroštvo, Ministrstvo za finance ob soglasju k začetku postopka zadolževanja oziroma soglasju k zadolžitvi pošlje pravni osebi osnutek poroštvene pogodbe, ki ga mora pravna oseba priložiti k vabilu za dajanje ponudb.
15. člen
Če namerava pravna oseba svojo obveznost iz zadolžitve zavarovati z državnim poroštvom, mora biti mnenju ministrstva iz drugega odstavka 6. člena te uredbe priloženo tudi mnenje organa, pristojnega za nadzor državnih pomoči.
V. PRENEHANJE POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
16. člen
Če pravna oseba med postopkom zadolževanja ugotovi, da do sklenitve posla ne bo prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Ministrstvo za finance in navesti razloge, zaradi katerih posel ne bo sklenjen.
VI. NAČELO KONKURENČNOSTI PONUDB
17. člen
Pravna oseba mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb. Vabilo za dajanje ponudb mora vsebovati dovolj elementov, na podlagi katerih lahko pravna oseba oziroma njen finančni in pravni svetovalec izbereta najugodnejšo ponudbo. Ponudbe morajo biti dane za celoten znesek povpraševanja in v okviru pogojev, ki jih pravna oseba določi v vabilu k dajanju ponudb, sicer se ne štejejo za popolne.
18. člen
Pravna oseba mora k dajanju ponudb povabiti najmanj pet ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno in zavezujočo ponudbo najmanj trije ponudniki.
19. člen
Če pravna oseba poleg domačih ponudnikov povabi k dajanju ponudb tudi tuje ponudnike, mora ne glede na znesek zadolžitve pridobiti najmanj tri popolne in zavezujoče ponudbe tujih ponudnikov, sicer se šteje, da je pridobila samo ponudbe domačih ponudnikov. V tem primeru lahko pravna oseba nadaljuje postopek, če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena te uredbe.
20. člen
Ponudba, ki jo da več ponudnikov skupaj, se šteje za eno ponudbo. En ponudnik lahko da le eno ponudbo, bodisi v okviru skupne ponudbe več ponudnikov ali samostojno ponudbo. Ponudniki, ki so v postopku zadolževanja dali vsak svojo samostojno ponudbo, lahko združijo ponudbo šele, ko je eden izmed njih izbran po postopku iz te uredbe.
21. člen
Če zaradi višine zadolževanja in trenutnih pogojev na finančnem trgu ni bilo mogoče pridobiti treh konkurenčnih ponudb pri domačih bankah, lahko:
– pravna oseba izvede povpraševanje tudi pri najmanj treh tujih bankah, razen če iz narave posla izhaja, da je smotrno povpraševati le pri domačih bankah. V takem primeru lahko pravna oseba ob soglasju Ministrstva za finance nadaljuje postopek zadolževanja, tudi če je prejela manj kot tri ponudbe,
– pravna oseba znesek, po katerem povprašuje, razdeli na več manjših zneskov, vendar mora za vsako zadolžitev pridobiti najmanj dve popolni in zavezujoči ponudbi.
22. člen
Pravna oseba ni dolžna zbirati ponudb po načelu konkurenčnosti, če namerava najeti posojilo pri kateri od tujih državnih ali mednarodnih finančnih institucij in v primeru javne izdaje dolžniških vrednostnih papirjev.
VII. IZJEME
23. člen
Ta uredba ne velja za zadolžitve pri katerih prvo črpanje in zadnje odplačilo zapadeta v istem koledarskem letu, razen določb 2. člena in četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
24. člen
Pravne osebe, ki:
1. se nameravajo kratkoročno zadolžiti, tako da prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu,
2. nameravajo z aneksom h kreditni pogodbi podaljšati rok črpanja in/ali rok odplačila glavnice čez koledarsko leto,
3. se nameravajo kratkoročno zadolžiti za poplačilo svojih obstoječih posojilnih obveznosti pri istem upniku pod enakimi ali boljšimi pogoji, pri čemer prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu ali
4. nameravajo pri istem upniku obnoviti pod enakimi ali boljšimi pogoji obstoječo zadolžitev, pri čemer prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem koledarskem letu,
morajo pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
Pri zadolžitvi iz prejšnjega odstavka morajo pravne osebe upoštevati 2. člen in četrti odstavek 7. člena te uredbe.
Če Ministrstvo za finance za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri obeh za obvezni del zavarovanja, organizira zadolžitev z ročnostjo do enega leta, ni potrebno pridobiti soglasja iz prvega odstavka tega člena. Pri zadolžitvi iz tega odstavka se določbe te uredbe, razen določb 2. člena in četrtega odstavka 7. člena, ne uporabljajo.
V primeru, da se Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zadolžita v sistemu enotnega zakladniškega računa države, se določbe te uredbe, razen 2. člena in četrtega odstavka 7. člena, ne upoštevajo razen, kadar odplačilo takšne zadolžitve zapade v plačilo v naslednjem koledarskem letu.
VIII. IZDAJANJE JAMSTEV
25. člen
Pravna oseba se lahko zadolži z izdajo jamstva za obveznosti druge pravne osebe le po predhodnem pisnem soglasju Ministrstva za finance, če jamstvo zapade v drugem koledarskem letu, pri tem pa mora pravna oseba upoštevati določbe 2. člena in četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
Če jamstvo ne zapade v drugem koledarskem letu, mora pravna oseba upoštevati določbe 2. člena in četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
Za izdajo soglasja iz prvega odstavka mora pravna oseba poslati Ministrstvu za finance prošnjo z obvestilom, iz katerega je razvidna vrednost posla in namen sklenitve posla, ter priložiti pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja ta pravna oseba.
Določilo tega člena se ne nanaša na pravne osebe, pri katerih je pravna podlaga za izdajanje jamstev v zakonu, vendar morajo te pravne osebe ravnati v skladu z 2. členom in četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 16/01).
27. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-10/2001-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti