Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5620. Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa, stran 14873.

Na podlagi 68., 69., 70. in 110.a člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
Ta pravilnik predpisuje enotni način vpisovanja podatkov v plačilne naloge za vsa plačila, ki potekajo v breme oziroma v dobro (v nadaljevanju: plačila):
1. zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju ZP),
2. podračuna posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, vključenega v sistem enotnih zakladniških računov, povezana z upravljanjem z likvidnostjo (nalaganje prostih denarnih sredstev in likvidnostno zadolževanje) in
3. podračuna državnega oziroma občinskega proračuna ter neposrednega uporabnika občinskega proračuna, ki je pravna oseba, vključenega v sistem enotnih zakladniških računov (v nadaljevanju EZR), povezana z nalaganjem prostih denarnih sredstev ter vpisovanja podatkov v plačilne naloge za vsa plačila, ki potekajo v dobro,
4. podračuna državnega oziroma občinskega proračuna, povezana z likvidnostnim zadolževanjem v sistemu enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
2. člen
Za vsa plačila iz prejšnjega člena tega pravilnika se uporablja sklic na številko obremenitve oziroma odobritve po modelu 58, razvidnim iz pregleda in vsebine osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter v pojasnilih za njihovo uporabo, ki je priloga predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v UJP. V polje sklicevanja na številko obremenitve oziroma odobritve se vpišejo podatki treh skupin podatkov: P1, P2, P3, ki so ločene z vezajem:
1. skupina P1:
a) šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko po modulu 11 je šifra iz odredbe, ki določa neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, oziroma šifra zakladnice po tem pravilniku, (4+1 številčni znak);
2. skupina P2:
a) podkonto razreda 1 ali razreda 2, oziroma številke podkontov prihodkov in odhodkov ter zadolževanja in odplačil po pravilniku, ki določa enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, s kontrolno številko po modulu 11 (6+1 številčni znak);
3. skupina P3:
a) šifra vrste posla (2 številčna znaka) in
b) zaporedna številka posla oziroma druga oznaka, kot to določa 5. člen tega pravilnika (6 številčnih znakov).
3. člen
V prilogi tega pravilnika je III. tabela, ki določa seznam šifer zakladnic države in občin. Te šifre se uporabljajo v prvem polju sklica (P1), to je na mestu, kjer se vpisuje oznaka proračunskega uporabnika, kadar se sklic nanaša na podračun zakladnice države oziroma občine.
4. člen
V I. tabeli so prikazana pravila uporabe in označevanja posameznih poslov upravljanja z likvidnostjo v EZR (v nadaljevanju: ULEZR).
1. V prvem stolpcu so navedene šifre vrst poslov (VP), ki so predvideni v ULEZR. Te šifre se vpisujejo na začetni dve mesti tretjega dela sklica (P3). Nekatere šifre vrst poslov se v naslednji vrstici te tabele ponovijo. To so posli, pri katerih se posel zaključi, ko se izvede še denarni tok v obratni smeri.
2. V drugem stolpcu je naziv vrste posla.
3. V tretjem stolpcu je oznaka upravljavca. Možni upravljavci so:
a) zakladnice (ZKL),
b) proračunski uporabniki, ki v skladu s 110.a členom zakona o javnih financah še niso vključeni v enotno ULEZR (PUU) in
c) za likvidnostno zadolževanje izven EZR (pri poslovni banki – PB) proračunski uporabniki, ki so v skladu s 110.a členom zakona o javnih financah vključeni v enotno ULEZR (PUU1) in niso državni oziroma občinski proračun.
4. V četrtem stolpcu je oznaka, ki pove, ali se obremeni račun upravljavca (ZKL, PUU, PUU1) ali račun proračunskega uporabnika – stranke (PU).
5. V petem stolpcu je oznaka, ki pove, ali se odobri račun upravljavca (ZKL, PUU, PUU1) ali račun proračunskega uporabnika – stranke (PU).
6. Naslednji stolpci določajo modele vknjižb tako pri upravljavcu (ZKL, PUU, PUU1) kot pri PU-ju, ki je stranka. Podčrtana in v odebeljenem tisku sta konta, ki se vpišeta v drugi del sklica obremenitve (P2) ali sklica odobritve (P2). Glede na oznako stolpca KONTO BREME oziroma KONTO DOBRO, v katerem se nahajata, se vpišeta v sklic obremenitve oziroma odobritve. Kjer je navedena vrednost X, pomeni, da vsebino sklica obremenitve oziroma sklica odobritve določa poslovna banka.
5. člen
V II. tabeli sta prikazana oba sklica plačilne transakcije po modelu 58 za posamezni posel.
1. V prvem stolpcu je navedena šifra vrste posla (VP).
2. V drugem stolpcu je naziv vrste posla.
3. V naslednjih stolpcih so sklopi podatkov sklica obremenitve in sklica odobritve.
a) P1
b) P2
c) P3, v kateri je:
i. yyyyyy – zaporedna številka posla, in sicer le za proračunske uporabnike vključene v enotno upravljanje z likvidnostjo v EZR, ki jo pri:
– vlogi PU pridobi od zakladnice in vpiše v P3,
– danem likvidnostnem posojilu ali vezavi depozita vpiše zakladnica.
Tako določeno zaporedno številko se uporabi tudi v sklicu ob vračilu vloge danega likvidnostnega posojila ali vezanega depozita ter ob plačilu obresti za posamezno vrsto posla;
ii. MMLLLL – podatek za oznako meseca (MM) in leta (LLLL) opravljenega posla:
– za obresti na stanje podračuna in za obresti na nočni depozit (VP 03 in VP 13) je MM enak oznaki meseca, za katerega se plačujejo obresti, in ne meseca, v katerem se plačujejo obresti,
– za vračilo nočnega depozita (priliv na ZP z VP 10) je MM enak oznaki meseca, v katerem je bil dan nočni depozit, in ne meseca, v katerem se izvede vračilo nočnega depozita;
iii. zzzzzz – oznaka, ki jo prosto določi PU, ali oznaka datuma zapadlosti po sistemu DDMMLL, kjer je DD dan, MM mesec in LL leto.
6. člen
Za vse posle, ki bodo sklenjeni do 31. 12. 2002, se uporablja obstoječ način vpisovanja podatkov v plačilne naloge.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 32851/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti