Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3588. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C)
3589. Zakon o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini (ZIL-B)
3590. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3591. Uredba o določitvi prehoda iz srednjeevropskega pasovnega časa na poletno računanje časa in prehod nazaj v letih od 1998 do 2001
3646. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
3647. Uredba o določitvi odkupne cene sladkorne pese letine 1997
3648. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
3649. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
3650. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
3651. Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda

Sklepi

3592. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

Drugi akti

3652. Soglasje k cenam naftnih derivatov

MINISTRSTVA

3593. Odredba o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
3594. Odredba o označevanju in registraciji psov
3595. Sklep o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj OOZ Kranj z dne 8. 7. 1997
3596. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 10. oktobra 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
3597. Seznam zdravil skupine A in B, za katere je bilo od 28. 6. 1997 do 10. 10. 1997 izdano dovoljenje za promet
3653. Količnik povišanja izhodiščnih plač za mesec december 1997
3654. Minimalna plača za mesec december 1997

USTAVNO SODIŠČE

3655. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 3. člena, 4. člena, 5. člena, drugega odstavka 11. člena ter 3. in 6. točke prvega odstavka 16. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, ...

BANKA SLOVENIJE

3598. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
3599. Sklep o spremembi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo

SODNI SVET

3600. Sklep o imenovanju sodnic in sodnika na položaj svetnic oziroma svetnika okrožnega oziroma višjega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3601. Sklep o zavrnitvi predloga o določitvi delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem v Zavodih za usposabljane v Republiki Sloveniji
3602. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Od glasov do povedi
3603. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Računam do 10
3604. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Delovni zvezki za 2. razred osnovne šole jesen, zima, pomlad, pred pravim poletjem
3605. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Delovni zvezki za 3. razred osnovne šole jesen, zima, pomlad, pred pravim poletjem
3606. Sklep o potrditvi delovnega zvezka o potrditvi delovnega zvezka Vaje iz slovenskega jezika za 3. razred
3607. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Zgodovina 8, vaje in naloge, delovni zvezek za 8. razred osnovne šole
3608. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Naše stoletje, delovni zvezek, zgodovina za 8. razred osnovne šole
3609. Sklep o potrditvi učbenika Že pišem in berem
3610. Sklep o potrditvi delovnih listov Letni časi
3611. Sklep o potrditvi učbenika Spoznavajmo svet
3612. Sklep o potrditvi učbenika Matematika za triletne poklicne šole
3613. Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet, prvi razred
3614. Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet, drugi razred
3615. Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet, tretji razred
3616. Sklep o potrditvi učnega sredstva Biologija 6 - delovni listi
3617. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirki nalog Kaj veš o živalih in okolju, vprašanja iz biologije za 6. razred osnovne šole
3618. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirki nalog Kaj veš o človeškem telesu, vprašanja iz biologije za 7. razred osnovne šole
3619. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirki nalog Kaj veš o razvoju življenja na zemlji, vprašanja iz biologije za 8. razred osnovne šole
3620. Sklep o potrditvi učnega sredstva Etika in družba
3621. Sklep o potrditvi učnega sredstva - igrice Igrice za vsak dan v letu
3622. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog Matematika v srednji šoli, Pregled temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike
3623. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 1997
3624. Spremembe in dopolnitve statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
3625. Pravilnik o postopkih in pogojih porabe sredstev ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
3656. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1997

OBČINE

Borovnica

3626. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 1997
3627. Sklep o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

Celje

3628. Odlok o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
3629. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Lava

Črnomelj

3630. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah za obremenjevanje okolja na območju Občine Črnomelj in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj o plačilu prispevka za razširjeno reprodukcijo
3631. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za katere zadostuje priglasitev del

Dobrepolje

3632. Odlok o prenehanju uporabe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Grosuplje na območju Občine Dobrepolje

Jesenice

3633. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v letu 1998
3634. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 1998

Mislinja

3635. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, kanalizacije, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov
3636. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja
3637. Odlok o spremembi odloka o pokopališkem redu v Občini Mislinja
3638. Odlok o spremembi odloka o dimnikarski službi na območju Občine Mislinja

Ribnica

3639. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
3640. Sklep o določitvi cene komunalnih storitev

Šentjernej

3641. Spremembe sklepa

Velike Lašče

3642. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče
3643. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Velike Lašče
3644. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997 v Občini Velike Lašče

Železniki

3645. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za obdobje 1986-2000

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

73. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BPLIDO)
74. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR)
75. Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo Severnoatlantskega pakta (MVSOSP)
76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o privilegijih, imunitetah in ugodnostih, ki se podeljujejo organizaciji (MOGSRP)
AAA Zlata odličnost