Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1997 z dne 10. 12. 1997, Kazalo


MINISTRSTVA

3657. Odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Ralstonia/Pseudomonas/solanacearum/Smith/Yabuuchi et al.)
3658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika

USTAVNO SODIŠČE

3659. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 108. člena zakona o obrambi ni v neskladju z zakonom in o odpravi odredb Ministrstva za obrambo
3660. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 3. člena, prve, pete, šeste in sedme alinee prvega odstavka 4. člena, 5. člena, 3. in 3.a točke prvega odstavka 16. člena ter prvega odstavka 33. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc ...

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3661. Poročilo o izidu volitev predsednika republike
3662. Poročilo o izidu volitev članov Državnega sveta

OBČINE

Brežice

3669. Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
3670. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode

Ljubljana

3663. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah
3664. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana
3665. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana
3666. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cene Štupar - center za permanentno izobraževanje
3667. Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
3668. Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana

Puconci

3671. Razpis prvih volitev v Svet krajevne skupnosti Puconci
3672. Odlok o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za prve volitve v Svet krajevne skupnosti Puconci

Rogašovci

3673. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Sveta vaške skupnosti Večeslavci v 4. volilni enoti Krajevne skupnosti Pertoča

Tržič

3674. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
3675. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
3676. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Vrhnika

3677. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

Zreče

3678. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu Stanovanjsko naselje
AAA Zlata odličnost