Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1842. Zakon o spremembah zakona o osnovni šoli (ZOsn-A)

Odloki

1843. Odlok o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije
1844. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
1845. Odlok o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca Republike Slovenije
1846. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1847. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1848. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1849. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1850. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1851. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1852. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1853. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1854. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za razvoj
1855. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
1856. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora slovenskega odškodninskega sklada
1857. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije za sukcesijo
1858. Odlok o razrešitvi člana in dveh namestnikov člana ter imenovanju člana in dveh namestnikov članov Republiške volilne komisije

DRŽAVNI SVET

1859. Sklep o spremembi sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1860. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
1908. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1909. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje
1910. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997

Sklepi

1861. Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov
1862. Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

MINISTRSTVA

1863. Odredba o določitvi obrazca A (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni skupnosti za leto 1997 in obrazca B (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na...
1864. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
1865. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu

OBČINE

Brežice

1867. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Trnje
1868. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta mestno jedro Brežice
1869. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Dobova

Kobarid

1870. Sklep Občine Kobarid o ekonomski ceni vrtca Kobarid

Ljubljana

1866. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)

Ljutomer

1871. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Stročja vas

Murska Sobota

1872. Odlok o priznanjih Mestne občine Murska Sobota
1873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje

Novo mesto

1874. Odlok o povprečni gradbeni ceni m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 1997
1875. Odlok o korekcijskih faktorjih za izračun neto koristne površine objektov
1876. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
1877. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Postojna

1878. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
1879. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
1880. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
1881. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
1882. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
1883. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Ptuj

1884. Sklep Mestnega sveta mestne občine Ptuj o ustanoviteljici Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka

Puconci

1885. Sklep o določitvi povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Puconci za leto 1997

Sevnica

1886. Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica

Sežana

1887. Odlok o spremembi odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1888. Sklep Občinskega sveta občine Sežana o sprejetju predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu

Slovenj Gradec

1889. Odlok o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
1890. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
1891. Odlok o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
1892. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Mestne občine Slovenj Gradec in strokovne službe Sveta mestne občine Slovenj Gradec
1893. Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
1894. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Slovenska Bistrica

1895. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997
1896. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
1897. Sklep o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Slovenska Bistrica za leto 1997

Škofja Loka

1898. Sklep o delitvi premoženja

Škofljica

1899. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica

Trebnje

1900. Odlok o razglasitvi župnijske cerkve Sv. Ruperta za kulturni spomenik

Tržič

1901. Odlok o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997
1902. Spremembe statuta Občine Tržič
1903. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Tržič

Velike Lašče

1904. Sklep o spremembi pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Velike Lašče

Žalec

1905. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1996
1906. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
1907. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti