Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1997 z dne 5. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1997 z dne 5. 6. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1812. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-A)

Odloki

1813. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini
1814. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno Skupščino Sveta Evrope
1815. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije s statusom pridružene partnerke v Skupščino Zahodnoevropske unije

Drugi akti

1816. Seznam kratic aktov

OBČINE

Beltinci

1817. Odlok o podelitvi koncesije za plinifikacijo v Občini Beltinci
1818. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci

Bohinj

1819. Odlok o imenovanju novega naselja Log v Bohinju
1820. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Bohinj
1821. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bohinj

Gorišnica

1822. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Gorišnica

Kidričevo

1823. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo
1824. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Cirkovce

Kočevje

1825. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fara

Kozje

1826. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 1996
1827. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1997

Lenart

1828. Statut Krajevne skupnosti Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
1829. Sklep Občinskega sveta občine Lenart o soglasju k spremembam statutov krajevnih skupnosti

Logatec

1830. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec

Osilnica

1831. Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica

Radenci

1832. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radenci

Semič

1833. Odlok o grbu in zastavi Občine Semič
1834. Odlok o priznanjih Občine Semič
1835. Odlok o komunalnih taksah v Občini Semič
1836. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič

Slovenj Gradec

1837. Sklep Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec, da se zemljišče, parc. št. 1754/1 in 1754/4, pripisani k seznamu javnega dobra št. X k. o. Gradišče, izvzameta iz seznama javnega dobra

Šentjur pri Celju

1838. Odlok o razširitvi zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Nova vas - Črnolica
1839. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dramlje
1840. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur pri Celju
1841. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur pri Celju

POPRAVKI

1. Popravek zakona o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA)
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-A)
3. Popravek navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
4. Popravek sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji
5. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Brežice)
6. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
7. Popravek sprememb in dopolnitev poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice
8. Popravek pravilnika o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo
9. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine Kočevje
10. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad (Kuzma)
11. Popravek statuta Krajevne skupnosti Lenart
12. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota
13. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Ciciban Sevnica
14. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica (Slovenska Bistrica)
15. Popravek odloka o občinskih upravnih taksah v Občini Šentjernej
16. Popravek sklepa o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju in sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997
17. Popravek odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1997
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti