Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1732. Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (ZZF97)
1733. Zakon o spremembah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-C)
1734. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-C)
1811. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1735. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji

MINISTRSTVA

1736. Odredba o prepovedi prometa na cestah in na morju v Republiki Sloveniji
1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
1738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1739. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1740. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
1741. Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

1742. Razveljavitev 10. in 11. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana in začetek postopka za oceno ustavnosti...

SODNI SVET

1743. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta namestnika predstojnika Okrajnega sodišča na Jesenicah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1744. Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
1745. Stalna lista arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
1746. Sklep o potrditvi učbenika: Prehrana
1747. Sklep o potrditvi učbenika: Prehrana - delovni zvezek
1748. Sklep o potrditvi učbenika: Splošna živinoreja
1749. Sklep o potrditvi učbenika: Tehnologija knjigoveške dodelave
1750. Sklep o potrditvi učbenika: Digitalni sistemi
1751. Sklep o potrditvi učbenika: Krmilja - zbirka nalog
1752. Sklep o potrditvi učbenika: Naravoslovje s poznavanjem blaga
1753. Sklep o potrditvi učbenika: Kleklanje 2
1754. Sklep o potrditvi učbenika: Materiali v elektrotehniki
1755. Sklep o potrditvi učbenika: Estetika oblačenja
1756. Sklep o potrditvi zbirke nalog: Zbirka vaj iz statistike
1757. Sklep o potrditvi učbenika: Gospodarsko poslovanje
1758. Sklep o potrditvi učbenika: Električne instalacije
1759. Sklep o potrditvi učbenika: Strežba
1760. Sklep o potrditvi učbenika: Naravoslovje in poznavanje blaga III
1761. Sklep o potrditvi učbenika: Poslovna informatika Urejevalnik besedil word for windows 6.0

OBČINE

Bled

1764. Sklep o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda

Brežice

1765. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana sveta KS Velika Dolina iz 4. volilne enote (Brežice)

Cerknica

1766. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica
1767. Sklep o prenehanju uredbe o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica in dopolnitve uredbe o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica
1768. Sklep o prenehanju sklepa o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Cerknica

Gornja Radgona

1769. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (Gornja Radgona)

Gornji Petrovci

1770. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997

Kamnik

1771. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev (Kamnik)
1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta R-2 za odkop kalcita in apnenca (Kamnik)

Kidričevo

1773. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1997

Kočevje

1774. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine Kočevje

Koper

1775. Poročilo o izidu naknadnih (nadomestnih) volitev župana Mestne občine Koper

Kungota

1776. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 1997
1777. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina (Kungota)

Lendava

1778. Odlok o lokacijskem načrtu za zahodno obvoznico mesta Lendava in Dolge vasi
1779. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava

Ljubljana

1762. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Ljubljana)
1763. Sklep o izločitvi podružnice Cerkno - Lekarne Idrija iz javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Ljubljana)

Mežica

1780. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1997
1781. Sklep o pooblastitvi za upravljanje komunalno-cestnega nadzora v Občini Mežica

Podčetrtek

1782. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1996
1783. Odlok o komunalnih taksah v Občini Podčetrtek
1784. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 (Podčetrtek)

Postojna

1785. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Postojna

Puconci

1786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1996
1787. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1997

Radenci

1788. Odlok o grbu in zastavi Občine Radenci

Ravne-Prevalje

1789. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne-Prevalje

Rogaška Slatina

1790. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica (Rogaška Slatina)
1791. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega smaoprispevka v Krajevni skupnosti Kostrivnica

Sežana

1792. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana

Slovenska Bistrica

1793. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje (Slovenska Bistrica)
1794. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje (Slovenska Bistrica)

Škofja Loka

1795. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka
1796. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Škofja Loka)
1798. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1997 (Škofja Loka)

Škofljica

1799. Spremembe statutarnega sklepa (Škofljica)
1800. Sklep o določitvi nepremičnin na področju kulturne infrastrukture v Občini Škofljica
1801. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 1997
1802. Sklep o povečanju davka od premoženja (Škofljica)

Vitanje

1803. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje

Vojnik

1804. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 1997
1805. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje...

Zreče

1806. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče)
1807. Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče
1808. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo Terme Zreče
1809. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih zadrževalniki za posebne namene Zreče

Žalec

1810. Pravilnik o kreditiranju nakupa stanovanj in stanovanjske gradnje v Občini Žalec
AAA Zlata odličnost