Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2936. Zakon o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami slovenskih železnic (ZGPKSZ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2937. Uredba o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva
2938. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo
2939. Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2940. Uredba o spremembi uredbe o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu
2998. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
2999. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
3000. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev

Sklepi

2941. Sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev
2942. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih...

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2943. Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva
2944. Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
2945. Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja
2946. Navodilo o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju
2947. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
2948. Poročilo o rasti cen življenskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za oktober 1995

USTAVNO SODIŠČE

2949. Odločba o ugotovitvi, da je bil statut Mestne občine Velenje sprejet po postopku, ki ni v neskladju z zakonom
2950. Odločba o ugotovitvi, da 6. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij ni v neskladju z ustavo
2951. Odločba o sporu glede pristojnosti med Občino Piran in državo

BANKA SLOVENIJE

3001. Sklep o četrti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

2953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb
2955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
2956. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2957. Pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb
2958. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja k opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

SODNI SVET

2952. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2959. Datum nastopa in dela notarja
2960. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93)

OBČINE

Cerkno

2961. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cerkno

Dravograd

2962. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Šentjanž
2963. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 1995

Grosuplje

2964. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Hrpelje-Kozina

2965. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, faktorji za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča, faktorji za izračun...
2966. Odlok o lokalnih cestah in javnih poteh
2967. Odlok o odmeri akontacije nadomestila za izkoriščanje javnih in drugih funkcionalnih površin
2968. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

2969. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o načinu določitve najvišjih najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore na območju Občine Idrija
2970. Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov

Kamnik

2971. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Kobarid

2972. Razglas Občinske volilne komisije občine Kobarid

Kočevje

2973. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje
2974. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Kočevje

Kranj

2975. Odlok o dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v Občini Kranj

Krško

2976. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za IV. trimesečje 1995

Kuzma

2977. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrske občine Grad
2978. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kuzma

Loški Potok

2979. Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva

Metlika

2980. Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Metlika

Mislinja

2981. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na gorsko višinskem območju Občine Mislinja

Moravske Toplice

2982. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Noršinci
2983. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Sebeborci

Mozirje

2984. Sklep o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v Svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji in Svet Krajevne skupnosti Mozirje

Novo mesto

2985. Odlok o izvajanju komunalnega nadzora na območju Mestne občine Novo mesto
2986. Odlok o dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto
2987. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt za poslovnooskrbni center ob Belokranjski cesti v Žabji vasi

Pivka

2988. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1995

Ptuj

2989. Odredba o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v krajevne svete mestnih in primestnih četrti v Mestni občini Ptuj

Radeče

2990. Sklep o ukinitvi nepremičnin javnega dobra

Rogašovci

2991. Sklep o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev

Škofja Loka

2992. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
2993. Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

Tržič

2994. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja

Vodice

2995. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1995

Zavrč

2996. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zavrč

Žalec

2997. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite