Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2936. Zakon o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami slovenskih železnic (ZGPKSZ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2937. Uredba o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva
2938. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo
2939. Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2940. Uredba o spremembi uredbe o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu
2998. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
2999. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
3000. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev

Sklepi

2941. Sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev
2942. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih...

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2943. Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva
2944. Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
2945. Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja
2946. Navodilo o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju
2947. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
2948. Poročilo o rasti cen življenskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za oktober 1995

USTAVNO SODIŠČE

2949. Odločba o ugotovitvi, da je bil statut Mestne občine Velenje sprejet po postopku, ki ni v neskladju z zakonom
2950. Odločba o ugotovitvi, da 6. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij ni v neskladju z ustavo
2951. Odločba o sporu glede pristojnosti med Občino Piran in državo

BANKA SLOVENIJE

3001. Sklep o četrti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

2953. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb
2955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
2956. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2957. Pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb
2958. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja k opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

SODNI SVET

2952. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2959. Datum nastopa in dela notarja
2960. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93)

OBČINE

Cerkno

2961. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cerkno

Dravograd

2962. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Šentjanž
2963. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10. 1995

Grosuplje

2964. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Hrpelje-Kozina

2965. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, faktorji za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča, faktorji za izračun...
2966. Odlok o lokalnih cestah in javnih poteh
2967. Odlok o odmeri akontacije nadomestila za izkoriščanje javnih in drugih funkcionalnih površin
2968. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

2969. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o načinu določitve najvišjih najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore na območju Občine Idrija
2970. Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov

Kamnik

2971. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Kobarid

2972. Razglas Občinske volilne komisije občine Kobarid

Kočevje

2973. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje
2974. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Kočevje

Kranj

2975. Odlok o dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v Občini Kranj

Krško

2976. Odredba o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za IV. trimesečje 1995

Kuzma

2977. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrske občine Grad
2978. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kuzma

Loški Potok

2979. Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva

Metlika

2980. Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Metlika

Mislinja

2981. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na gorsko višinskem območju Občine Mislinja

Moravske Toplice

2982. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Noršinci
2983. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Martjanci - za naselje Sebeborci

Mozirje

2984. Sklep o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v Svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji in Svet Krajevne skupnosti Mozirje

Novo mesto

2985. Odlok o izvajanju komunalnega nadzora na območju Mestne občine Novo mesto
2986. Odlok o dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto
2987. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt za poslovnooskrbni center ob Belokranjski cesti v Žabji vasi

Pivka

2988. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1995

Ptuj

2989. Odredba o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v krajevne svete mestnih in primestnih četrti v Mestni občini Ptuj

Radeče

2990. Sklep o ukinitvi nepremičnin javnega dobra

Rogašovci

2991. Sklep o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev

Škofja Loka

2992. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
2993. Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

Tržič

2994. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja

Vodice

2995. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1995

Zavrč

2996. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zavrč

Žalec

2997. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti