Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1994 z dne 30. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1994 z dne 30. 11. 1994, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2642. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2679. Sklep o naložbah likvidnostnih presežkov nekaterih pravnih oseb javnega sektorja in o pasivnih obrestnih merah bank v sanaciji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2643. Odredba o obliki druge serije obveznic Republike Slovenije za odkup terjatev do Iraka, Kube in Ljudske Republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
2644. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vlaganju listin v carinskem postopku
2645. Pravilnik o upravljanju šolskih učbeniških skladov
2646. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o okvarah organizma, na podlagi katerih ima vojaški invalid pravico do osebnega motornega vozila, in o vrsti motornega vozila
2647. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

2650. Odločba o določitvi, da prvi in drugi odstavek 399. člena zakona o obligacijskih razmerjih nista v neskladju z ustavo
2651. Odločba o ugotovitvi neskladja 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji z ustavo
2652. Odločba o neskladnosti odlokov o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in pokojninsko in invalidsko zavarovanje z ustavo

BANKA SLOVENIJE

2648. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve
2649. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2653. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1994
2654. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2655. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2656. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2657. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2658. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2659. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Grosuplje

2664. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Grosuplje za leto 1994
2665. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
2666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje

Idrija

2667. Odlok o zazidalnem načrtu RŽS2 HALDA - skladišče tekočega plina - v Idriji

Jesenice

2668. Sklep o soglasju

Kranj

2669. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave
2670. Sklep o uskladitvi skupnega obsega javne porabe in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1994

Lenart

2671. Odlok o dopolnitvi odloka o gradnji pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, na območju občine Lenart
2672. Sklep o dajanja soglasja k cenam
2673. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb delov zazidalnih načrtov v mestu Lenart

Litija

2674. Odredba o izvajanju zapore psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepov zaradi zatiranja in preprečevanja širjenja stekline na območju občine Litija

Ljubljana

2660. Odredba o določitvi najvišjih cen
2661. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina
2662. Sklep o imenovanju generalnega direktorja Holdinga mesta Ljubljane
2663. Sklep o imenovanju članov skupščin v Holding mesta Ljubljane povezanih javnih podjetij

Ljutomer

2675. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Radoslavci za naselje Precetinci za obdobje januar 1995 december 1999

Sežana

2676. Sklep o preoblikovanju javnega podjetja Kraški vodovod Sežana

Trebnje

2677. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vrhnika

2678. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju občinskih profitnih stanovanj v najem

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Izola
2. Popravek sklepa o potrditvi cen
3. Popravek sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Ljubljanske tržnice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

99. Zakon o ratifikaciji Prvega in Drugega protokola k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja
100. Zakon o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi Sporazuma z dne 5. novembra 1992 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev
101. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu in Memoranduma k 5., 6., 7. in 8. členu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevozu potnikov v izvenlinijskem cestnem prometu
102. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
AAA Zlata odličnost