Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2631. Zakon o Pošti Slovenije

Sklepi

2600. Sklep o spremembi začasnega sklepa o količnikih za določitev osnovne plače javnih pravobranilcev, organov za postopek o prekrških in družbenih pravobranilcev samoupravljanja

Drugi akti

2601. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2602. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2603. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2632. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2604. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku
2605. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
2606. Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
2607. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
2608. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav pri pridobivanju aluminija
2609. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov
2610. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa
2611. Uredba o emisijah snovi v zrak iz naprav za izdelavo sive litine, ferozlitin in jekla
2612. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
2613. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje
2614. Uredba o emisiji snovi v zrak iz lakirnic
2615. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv
2616. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin
2617. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Radovljica
2618. Uredba o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto-Fernetiči, na odseku Dane-Fernetiči od km 18,250 do km 23,060
2619. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994
2620. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
2633. Uredba o določitvi najvišjih cen novih telefonskih priključkov
2634. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

Sklepi

2621. Sklep o izdaji druge serije obveznic za odkup terjatev do Iraka, Kube in Ljudske Republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena
2622. Sklep o določitvi cene električne energije družbam Tovarna dušika Ruše in Talum Kidričevo
2623. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave
2624. Sklep o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2625. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
2626. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči ministrstva za znanost in tehnologijo
2627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil

USTAVNO SODIŠČE

2629. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območjih z ustavo
2630. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 31. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija

BANKA SLOVENIJE

2635. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
2636. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2628. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

OBČINE

Škofja Loka

2637. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje plačevanja samoprispevka za obnovo cest v vasi Podlonk

Trebnje

2638. Sprememba odloka o proračunu občine Trebnje za leto 1994
2639. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna občine Trebnje v prvem trimesečju leta 1995
2640. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot
2641. Odlok o spremembi meje med naseljem Bistrica pri Mokronogu in naseljem Puščava ter o preimenovanju in o preoštevilčbi naselja Bistrica pri Mokronogu v novo naselje Bistrica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

97. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo
98. Zakon o ratifikaciji Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaškega akta in dopolnilnega akta iz Stockholma
AAA Zlata odličnost