Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1994 z dne 2. 12. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2680. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
2681. Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Odloki

2682. Odlok o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
2683. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
2684. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja invalidov in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
2685. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
2686. Odlok o izvolitvi treh kandidatov za člana Evropske komisije za človekove pravice
2687. Odlok o razrešitvi predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2688. Odlok o razrešitvi namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
2689. Odlok o izvolitvi predsednice Republiškega senata za prekrške

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2690. Uredba o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji
2691. Uredba o načinu in metodah za določitev deleža Slovenskih železnic Ljubljana v družbenem kapitalu določenih družbenih podjetij in njihovem lastninskem preoblikovanju

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2692. Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
2693. Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive
2694. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1994
2695. Odločba o imenovanju komisije za preizkus eksplozivnih snovi

USTAVNO SODIŠČE

2696. Odločba o ugotovitvi, da 18. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ni v neskladju z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS
2697. Odločba o določitvi, da izpodbijane določbe pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil, niso v neskladju z zakonom
2698. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o višini pokojninske osnove za odmero starostne pokojnine zavarovancu, ki po 1. januarju 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izračun pokojninske osnove

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

2699. Sklep o dopolnitvi sklepa o vsebini prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2700. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

OBČINE

Gornja Radgona

2705. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1994
2706. Odlok o ureditvi plovbe po notranjih vodah
2707. Odlok o plovbi po reki Muri
2708. Odlok o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci
2709. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v občini Gornja Radgona
2710. Odlok o spremembi in dopolnitvi o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v občini Gornja Radgona
2711. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju občine Gornja Radgona
2712. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994
2713. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2714. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Grosuplje

2715. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Škoflje-Pokojnica

Ljubljana

2701. Sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Snaga
2702. Sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Parkirišča
2703. Sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Žale
2704. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Javnega Holdinga mestnih javnih podjetij

Mozirje

2716. Pravilnik o dodelitvi posojil za pospeševanje razvoja malega podjetništva in samozaposlovanje začetnikov v občini Mozirje

Novo mesto

2717. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča

Postojna

2718. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o okvirnem obratovalnem času na področju prometa blaga na drobno, gostinstva, obrti in drugih storitvenih dejavnosti v občini Postojna

Šmarje pri Jelšah

2719. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994

Trebnje

2720. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna
2721. Programske zasnove za kamnolom Ostrožnik
2722. Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Ostrožnik
2723. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog
AAA Zlata odličnost