Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2724. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucij Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2725. Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
2766. Uredba o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o.
2767. Uredba o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p.o. v Telekom Slovenije p.o.

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2726. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1994
2727. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za varstvo industrijske lastnine

USTAVNO SODIŠČE

2729. Odločba o razveljavitvi zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2728. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
2768. Razpisi drugega kroga volitev za župana

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2730. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
2731. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah
2769. Dogovor podpisnikov kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
2770. Dogovor podpisnikov kolektivne pogodbe grafične dejavnosti

OBČINE

Celje

2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta staro mestno jedro Celje
2739. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Gornja Radgona

2740. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje Gornja Radgona-Trate
2741. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje naselja Apače
2742. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje naselja Radenci - ob progi

Kamnik

2743. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kamnik za leto 1994
2744. Odlok o lokacijskem načrtu I-3 Plinifikacija
2745. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kranj

2746. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju občine Kranj

Ljubljana

2732. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah
2733. Sklep o soglasju k ceni odvoza s specialnim vozilom
2734. Sklep o postavitvi prometnih ogledal na cestah
2735. Sklep o omejitvi hitrosti vožnje
2736. Odredba o dopolnitvi odredbe o prometni ureditvi
2737. Sklep o prenehanju veljavnosti navodila za opravljanje blagovnega prometa in storitev na začasni deponiji

Ljutomer

2747. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2748. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Sklada Viktorja in Julijane Kukovec
2749. Sklep o soglasju skupščine občine Ljutomer k statutu Agencije za šport Ljutomer

Pesnica pri Mariboru

2750. Poročilo o izidu volitev župana
2751. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

Postojna

2752. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Postojna za leto 1994
2753. Odlok o ureditvenem načrtu učno-vzgojno-rekreativnega območja Sovič v Postojni
2754. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje, ki ga je izdelal Projektivni atelje - Prostor d.o.o., Ljubljana (št. projekta 1017/93) v oktobru 1994
2755. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju KS Šmihel pod Nanosom

Radovljica

2756. Uredba o taksah za obremenjevanje okolja
2757. Sklep za volitve v občinski svet občine Bled

Šentjur pri Celju

2758. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Šentjur pri Celju v prvem trimesečju 1995

Vojnik

2759. Razglas skupnih rezultatov glasovanja za župana občine Vojnik na volitvah 4. decembra 1994
2760. Razglas da so v Občinski svet občine Vojnik izvoljeni kandidati za člane občinskega sveta

Vrhnika

2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 1994
2762. Statut stanovanjskega sklada občine Vrhnika

Žalec

2763. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1994
2764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec
2765. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
AAA Zlata odličnost