Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1994 z dne 15. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1994 z dne 15. 12. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2771. Odlok o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Računskega sodišča Republike Slovenije
2772. Odlok o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
2773. Odlok o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic
2774. Odlok o imenovanju namestnika varuha človekovih pravic

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2775. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

2776. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2777. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za november 1994
2778. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1994
2779. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 1. 10. 1994 do 11. 11. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet

BANKA SLOVENIJE

2780. Spremembe in dopolnitve sklepa o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
2781. Spremembe in dopolnitve navodila o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

2783. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji
2784. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za opravljanje poslov borzno posredniških družb

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2782. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi krajev, v katerih se delo poklicnih gasilcev šteje s povečanjem

OBČINE

Celje

2785. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
2786. Sklep o javni razgrnitvi
2787. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Aljažev hrib

Grosuplje

2788. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje

Laško

2789. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž
2790. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 4. decembra 1994 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sedraž

Lenart

2791. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1994
2792. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Lenart
2793. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 1995

Mozirje

2794. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mozirje za leto 1994
2795. Sklep o spremembi sklepa o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994

Žalec

2796. Odlok o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza
2797. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva občine Žalec
2798. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
2799. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi
2800. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost