Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1994 z dne 16. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1994 z dne 16. 12. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2844. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev
2845. Uredba o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad
2846. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
2847. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1995
2848. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

2801. Sklep Vlade Republike Slovenije
2849. Sklep o izdaji prve serije obveznic Slovenskega odškodninskega sklada

Drugi akti

2850. Soglasje k cenam PTT storitev

USTAVNO SODIŠČE

2807. Odločba o ugotovitvi, da določbe 4. in 6. točke 48.a člena in 48.c člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij niso v neskladju z ustavo

Republiški upravni organi in organizacije

2802. Odredba o uskladitvi denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in po zakonu o civilnih invalidih vojne
2803. Odredba o uskladitvi priznavalnin
2804. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
2805. Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v srednjem izobraževanju
2851. Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo DEPEDIN VEYX za uporabo v veterinarski medicini, serija 94G14, ki ga izdeluje VEYX PHARMA, ZR Nemčija

Občinske volilne komisije

2808. Razpisi drugega kroga volitev za župana

OBČINE

Črnomelj

2811. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj

Grosuplje

2812. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989 in 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1993
2813. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v Grosupljem
2814. Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Pleše
2815. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989 in 1993, in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1993
2816. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje adaptacije kulturnega spomenika in izgradnjo skupnega prireditvenega prostora v Mali Ilovi gori
2817. Poročilo o izidu glasovanja na zboru občanov dne 3. 12. 1994 za uvedbo samoprispevka v Mali Ilovi gori, Krajevna skupnost Ilova gora
2818. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Vrhpolje-Ivančna Gorica

Kranj

2819. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranj

Krško

2820. Odlok o dopolnitvi odloka o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju občine Krško
2821. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu Brestanica-Trg

Litija

2822. Poročilo o izidu volitev župana občine Litija
2823. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Litija

Ljubljana

2809. Sklep o soglasju k cenam vozil za prevoz in hrambo opuščenih vozil
2810. Sklep o določitvi upravljalca skladišča opuščenih vozil
2852. Poročilo o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v mestno občino Ljubljana

Ljubljana Moste-Polje

2824. Sklep o skladnosti dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za parcelo Emona, Tovarna močnih krmil v območju urejanja MP 1/1 Zelena jama z regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijsko-servisne cone v Mostah

Ljubljana-Šiška

2825. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje

Ljutomer

2826. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane občinskega sveta Ljutomer

Murska Sobota

2827. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek "Roma" Vanča vas-Borejci

Novo mesto

2828. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2829. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2830. Odlok o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil Krka Novo mesto
2831. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt Kandijske ceste od križišča pri Kandijskem mostu do križišča z Belokranjsko cesto in Vzhodno cesto
2832. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Klek pri Žužemberku
2833. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta jedra Šmarjete

Osilnica

2834. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v občini Osilnica
2835. Poročilo o izidu volitev župana v občini Osilnica

Slovenske Konjice

2836. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2837. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tržič

2838. Odlok o razglasitvi koncentracijskega taborišča, podružnice Mauthausna v Podljubelju, za kulturni spomenik
2839. Izid volitev članov občinskega sveta v občini Tržič na rednih volitvah dne 4. 12. 1994

Žalec

2840. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2841. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2842. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi
2843. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru