Slovenija potrebuje dobro usposobljene kadre

Objavljeno: 13. 9. 2017

Brez znanja ni napredka, je ena od številnih misli o pomenu znanja in izobrazbe – tako za posameznika kot družbo. Zato so naložbe v dodatno znanje v dobro tako posamezniku kot podjetju. Posebno težo v pisani paleti znanj imajo tista formalno priznana. Nedavno se je nabor uradnih kvalifikacij povečal za tri nove profile strokovnjakov.

Uradni list Republike Slovenije je na pobudo trga pristojnemu ministrstvu podal predlog, da v sistem kvalifikacij vključi še tiste s področja javnih naročilkoncesij in javnozasebnih partnerstev in gradbenih pogodb FIDIC (op. p. FIDIC je francoski akronim za mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev, ki so jo leta 1913 ustanovila tri nacionalna združenja svetovalnih inženirjev v Evropi).

Kot rezultat tega predloga je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pred časom sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, strokovnjak za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC v Slovensko ogrodje kvalifikacij. Uradni list RS pa je kot predlagatelj postal njihov edini izvajalec.

Zakaj ravno ta področja

Brez dvoma gre tu za področja, ki še zdaleč niso enostavna. Tako je recimo dejavnost, ki je predmet usposabljanja pri dodatni kvalifikaciji strokovnjak oz. strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, izredno kompleksen sistem, ki zajema zadovoljevanje potreb javnih organov in drugih naročnikov. Pred očmi imejmo, da v Sloveniji na leto oddamo več kot 6000 različnih javnih naročil z vrednostjo skoraj štiri milijarde evrov. Dodatna kvalifikacija strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji zajema popolnoma vse elemente, ki jih potrebujejo usposobljeni kandidati, ki izvajajo postopke javnih naročil.

Podeljevanje koncesij in sklepanje javno-zasebnih partnerstev je bilo v Sloveniji podrobneje urejeno s sprejemom zakona o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2006, pri čemer na trgu ni sistemsko urejenega načina širjenja znanja na tem področju. Dodatna kvalifikacija zajema vse ključne elemente, ki jih mora vodja projekta poznati za uspešno izveden projekt podelitve koncesije ali sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Kadar se gradbeni projekt izvaja po pogodbah FIDIC, je tako na strani izvajalca kot na strani naročnika potrebno zadostno število osebja, ki ima ustrezno strokovno znanje za vodenje investicij po pogodbah FIDIC. Poleg osebja, zaposlenega pri izvajalcih in naročnikih, pa predvidevajo še tretjo vpleteno stran, in sicer neodvisno pravno osebo inženirja po FIDIC, ki mora prav tako razpolagati z ustreznim številom strokovno usposobljenega lastnega osebja za vodenje pogodb in nadzor nad izvedbo. Kandidati za usposabljanje so torej zaposleni pri naročnikih, izvajalcih in inženirjih ter tretje osebe, ki želijo posredno ali neposredno sodelovati pri izvajanju pogodbe FIDIC, na primer svetovalne družbe. V Uradnem listu RS verjamejo, da bo sistem dodatnih kvalifikacij dober prispevek k celovitemu sistemu izobraževanja.

Vir: Ana Wagner, Uradni list RS

AAA Zlata odličnost