Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

552. Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1)
553. Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)
554. Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)
555. Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2G)
556. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B)
557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)
558. Zakon o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-C)

Drugi akti

559. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

626. Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis
627. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
628. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
629. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

Odloki

630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Sklepi

631. Sklep o spremembah Sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022

Drugi akti

560. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za uspehe na področju športa

MINISTRSTVA

632. Pravilnik o policijskih atašejih
633. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
634. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
635. Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

USTAVNO SODIŠČE

561. Odločba o ugotovitvi, da 2. člen, prva alineja drugega odstavka 3. člena, četrti odstavek 5. člena, 20. in 23. člen Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 niso v neskladju z Ustavo ter sklep o zavrnitvi pobude in sklep o zavrženju pobude
562. Odločba o ugotoviti, da je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj v delu, ki se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1076/1, k. o. Studor, v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju pobude

SODNI SVET

563. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

564. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah
565. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe (EU) 2019/2033
566. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov
567. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
568. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
569. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države
570. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
571. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
572. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države
573. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
574. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov
575. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov
576. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2022

OBČINE

Brežice

577. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice

Idrija

578. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
579. Sklep o ukinitvi Podružnične šole Otalež
580. Sklep o prenehanju statusov grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

581. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022
582. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN LS-01 Laseno
583. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 3
584. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2023
585. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KA-88 ZN CU, za stavbo Ljubljanska cesta 21 d v Občini Kamnik za odstopanje od PIP, določenih z ZN na zemljiščih parc. št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2440)

Kanal ob Soči

586. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi zaselka Vrtače na območju Občine Kanal ob Soči, v enoti urejanja prostora PL 01

Laško

587. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Ljubljana

588. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
589. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
590. Sklep o potrditvi cen storitev družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2022
591. Sklep o potrditvi cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov
592. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
593. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Medvode

594. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Zbilje in k.o. Žlebe
595. Sklep o ukinitvi statusa »Občina Ljubljana Šiška družbena lastnina – splošno ljudsko premoženje«
596. Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina z imetnikom pravice uporabe Občina Ljubljana Šiška«
597. Sklep o ukinitvi statusa »Občina Ljubljana Šiška Splošno ljudsko premoženje«
598. Sklep o ukinitvi statusa »Občina Ljubljana - Šiška družbena lastnina«
599. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1977 Sora
600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1983 Babna Gora
601. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1974 Zgornje Pirniče
602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1978 Studenčice
603. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1979 Žlebe
604. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1980 Topol
605. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1970 Smlednik
606. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1977 Sora
607. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1983 Babna Gora
608. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1974 Zgornje Pirniče
609. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1978 Studenčice
610. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1979 Žlebe
611. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1980 Topol
612. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1973 Medvode
613. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini v k.o. 1975 Spodnje Pirniče
614. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1976 Preska
615. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini v k.o. 1981 Golo Brdo
616. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti

Sevnica

617. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna, okoljskega poročila in elaborata ekonomike – (OPPN 76-02)

Žalec

618. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi
619. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec
620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec
621. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec
623. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
624. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2022

Žirovnica

625. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti