Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

Št. 6220-1/2022-3340/3 Ob-1655/22, Stran 689
Na podlagi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 28. aprila 2021, Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 57, 18. 2. 2021; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2021/241), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2223), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/8-ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ORZVKD93, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/22), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, 173/20), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (oznaka JR-NOO-KS 2022-25)
1 Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
2 Izzivi, namen in cilji javnega razpisa
Ključni izzivi
Ponudba kulturne dediščine v Sloveniji je lokalno zelo bogata, žal pa premalo poznana in povezana s turizmom in gospodarstvom. Povezave med kulturno dediščino in ustvarjalci turističnih programov najpogosteje zasledimo na lokalni ravni. Večina kulturnih dejavnosti je močno prizadeta zaradi bolezni COVID-19, po drugi strani pa je močno prizadeta turistična dejavnost. Hkrati se fizično stanje kulturne dediščine zaradi premajhnega proračunskega vlaganja v obnovo objektov iz leta v leto slabša. Javni razpis je zato usmerjen v investicije za izboljšanje fizičnega stanja na področju kulturnih spomenikov, oživljanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih dejavnosti v kulturnih spomenikih po koncu pandemije bolezni COVID-19, aktivnosti za povezovanje dediščine s turizmom, decentralizacijo turizma iz večjih turističnih središč v manjša jedra in kraje, v spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti z dodano vrednostjo, ki jo omogoča vključevanje kulturnih vsebin, in preusmeritev turistične strategije od množičnega turizma k individualizirani turistični ponudbi. Gre za spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Dediščina je namreč skupaj z dejavnostmi, ki jih ustvarja, izjemno dragocen vir za turistično-gospodarski sektor in kreativne industrije. Skrbno negovana dediščina ustvarja prijazno okolje za vse vrste dejavnosti, hkrati je njena pestrost vir za novo ustvarjalnost.
Javni razpis se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma, investicija D. Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.
Namen razpisa je spodbujanje večjih investicij v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje investiranja v obnovo in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena za pospešitev gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja.
Investicije, ki jih bomo financirali, morajo biti skladne s cilji Strategije kulturne dediščine 2020–2023 in usmeritvami za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028, še posebej z naslednjimi cilji:
– spodbuditi raznoliko uporabo in ponovno uporabo spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter izkoristiti njihove potenciale,
– izboljšati dostopnost do spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine (tako fizično kot digitalno),
– izboljšati kakovost življenja z ohranjanjem dediščine in spodbujanjem dediščinskih dejavnosti,
– vključevati dediščino v informacijsko družbo.
3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.
Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali v kakršnemkoli drugem postopku, kjer se obravnava vprašanje lastništva,
– objekti in grajene površine znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik,
– dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik z začasno razglasitvijo,
– dediščina, za katero je odlok o razglasitvi začel veljati po objavi tega razpisa.
Sofinancirani bodo projekti, ki vključujejo vsaj eno celovito investicijo v prenovo, obnovo ter revitalizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote – faze. Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca.
4 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.
Upravičeni partnerji
Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava ali vsaka organizacija, ki dejavno sodeluje pri izvajanju projekta in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju. Z nosilcem projekta ima skupni gospodarski in družbeni cilj, ki se uresničuje z izvajanjem projekta. Kadar prijavitelj prijavlja projekt s partnerji, mora vlogi priložiti Izjavo o partnerstvu, ki jo mora podpisati prijavitelj in vsak partner.
4.2 Finančni pogoji za prijavo:
4.2.1 Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta mora znašati najmanj 1.000.000 EUR (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja). Prijavitelj mora za utemeljitev vrednosti upravičenih stroškov priložiti podroben popis del s količinami in predračunom, datiran v letu 2020 ali 2021 ali 2022, ki ga pripravi projektant ali izvajalec. Iz popisa del morajo biti jasno razvidni podatki o vrsti del, količinah na podlagi predizmer, vrednosti del na enoto in rekapitulacija stroškov. V popisu del morajo biti jasno označena dela, ki sodijo med upravičene stroške razpisa (skupaj s seštevkom vrednosti). Potrjen mora biti s podpisom pripravljavca ter odgovornega konservatorja in vodje (območne enote) Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS).
4.2.2 Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja projekta po tem razpisu ne sme biti večja od 1.660.000 EUR upravičenih stroškov. Ministrstvo si pridružuje pravico, da v primeru razpoložljivih sredstev poviša vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja projekta.
4.2.3 Prijavljen projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Iz finančne konstrukcije (finančnega načrta) mora biti razvidno, da so sredstva sofinanciranja projekta po tem razpisu omejena z vrednostjo iz prejšnje točke, preostala sredstva mora imeti zagotovljena prijavitelj (tudi za plačilo neupravičenih stroškov). Občina zagotavlja lastna sredstva za izvedbo občinskega projekta najmanj v višini kritja DDV.
Prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, oziroma da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, če kateri od drugih virov dejansko ne bo pridobljen. Če so v finančno konstrukcijo vključena sredstva zasebnih partnerjev, mora prijavitelj predložiti podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih sredstev. Če so v finančno konstrukcijo vključena druga javna sredstva, mora prijavitelj predložiti pogodbo ali zavezujoče izjave javnih institucij o zagotovitvi sofinancerskih sredstev.
Finančno vzdržnost bodo prijavitelji projektov morali izkazati v predloženem programu dela oziroma upravljanja, katerega sestavni del je tudi zagotavljanje finančnih virov za delovanje.
4.3 Drugi pogoji za prijavo
4.3.1 Prijavljen projekt mora biti skladen s predmetom in namenom javnega razpisa in določili razpisne dokumentacije.
4.3.2 Prijavljen projekt mora biti izvedljiv (t. i. »ready-to-go«) projekt na področju kulturnih spomenikov z multiplikativnim učinkom na turizem in gospodarstvo, tako na lokalni kot državni ravni.
4.3.3 Projekt, ki se je začel pred 1. 1. 2020 ali pa je bil zaključen do dne izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, ni upravičen do sofinanciranja.
4.3.4 Projekt mora biti zaključen v najkrajšem možnem roku oziroma najpozneje do 31. 12. 2025. Do tega datuma mora biti projekt fizično in finančno končan, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene naloge in dela v skladu s projektnim in investicijskim dokumentom ter oddan zahtevek za izplačilo pogodbenih sredstev z obračunsko dokumentacijo in končnim poročilom ter dokazila o plačilu.
4.3.5 Cilji in kazalniki projekta morajo biti jasno opredeljeni in morajo prispevati k ciljem in predvidenim ukrepom Strategije kulturne dediščine 2020–2023 (povezava na spletno stran dokumenta: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/STRAT_KD_2019.pdf) in Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (povezava na spletno stran dokumenta: https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf) ter usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028 (povezava na spletno stran dokumenta: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/53-MOS/Evalvacija-strategije-TRST-2017-2021-in-usmeritve-za-stratesko-obdobje-2022-2028-koncna-verzija.pdf).
4.3.6 Projekti morajo imeti multiplikativni učinek na dvig privlačnosti celotne destinacije in tudi ugleda Slovenije na področju kulturne dediščine, kulture in turizma ter morajo spodbujati turistični obisk v destinaciji.
4.3.7 Nosilec dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem spomeniku, mora predložiti program dela oziroma upravljanja za pet let, ki vključuje tudi turistične vsebine. Če nosilec dejavnosti ni občina, mora biti med nosilcem/-ci dejavnosti in občino sklenjena notarsko overjena pogodba o poslovnem sodelovanju oziroma mora biti iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, če je nosilec dejavnosti občinski javni zavod, razvidno, da je ustanoviteljica javnega zavoda občina, ki se prijavlja na razpis. Sestavni del programa dela oziroma upravljanja mora biti tudi analiza finančne vzdržnosti projekta kot prikaz, da bo za projekt vsako leto na voljo dovolj denarnih sredstev, ki bodo omogočila stalno kritje izdatkov za financiranje dejavnosti v celotnem (petletnem) referenčnem obdobju po zaključku projekta.
4.3.8 Projekt mora biti uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) občine (tretji del aktualnega proračuna občine). Naziv projekta in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v vlogi in v proračunu (v NRP) identični. Če naziv in/ali viri niso identični, mora prijavitelj priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. Prijavitelj mora predložiti:
A) kopijo veljavnega akta (odloka) o proračunu občine, podpisano od odgovorne osebe prijavitelja. V primeru začasnega financiranja mora občina priložiti proračun preteklega leta;
B) kopijo izpisa načrta razvojnih programov (tretji del proračuna), in sicer stran z jasno označeno vrstico projekta, ki je predmet prijave, in podpisano od odgovorne osebe prijavitelja;
C) izpolnjen Obrazec št. 3 »Podatki o projektih v načrtu razvojnih programov«. V primeru začasnega financiranja mora občina priložiti izpolnjen obrazec št. 3 proračuna preteklega leta.
4.3.9 Prijavitelj mora imeti izdelano investicijsko dokumentacijo, skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Investicijska dokumentacija mora biti s pisnim sklepom potrjena od pristojnega organa prijavitelja. Prijavitelj mora predložiti:
A) kopijo investicijske dokumentacije, izdelane v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
B) kopijo pisnega sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije od pristojnega organa prijavitelja.
Kadar prijavitelj kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (faza) in vlogi priloži investicijski dokument za celotno investicijo, mora biti v investicijskem dokumentu jasno in nedvoumno ločeno prikazan del, s katerim kandidira na razpisu (ločeno mora biti prikazana ocena investicijskih stroškov – po stalnih in tekočih cenah, upravičeni in preostali stroški, terminski načrt izvajanja, finančna konstrukcija in analiza stroškov in koristi).
Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti razvidno, da se bo projekt izvajal v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in sprememba Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198, 22. junija 2020, str. 13), kar pomeni, da:
– projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov;
– projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere);
– projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov;
– projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva;
– projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla;
– projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov (povezava na spletno stran dokumenta »Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01)«: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN in na Prilogo I Načrta za okrevanje in odpornost: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/02_si-rrp_ annex-1_21-7-2021_lekt.pdf, str. 169–171).
Projekt mora v skladu z načeli zelenih in digitalnih ciljev na področju uporabe zelenih virov in učinkovite rabe energije zasledovati vsaj enega izmed ciljev trajnostnega razvoja, povzetega po ICOMOS dokumentu »Cultural Heritage for Achieving the Sustainable Development Goals« (povezava na spletno stran dokumenta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2453/1/ ICOMOS_SDGs_Policy_Guidance_2021.pdf).
Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti razvidna namembnost objekta, iz katere je jasno razvidno, da gre za objekt, ki je javno dostopen turistom in prispeva k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture in dediščinskega turizma v destinaciji.
Iz investicijskega dokumenta projekta mora biti razvidno, da je v projekt vključena digitalizacija celotnega projekta v ustrezni obliki, smiselni za projekt, najmanj v obliki digitalno javno dostopnih informacij o projektu za uporabnike/turiste.
4.3.10 Prijavitelj mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno po predpisih s področja graditve, oziroma mora predložiti dokazilo o oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti (v tem primeru je potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobiti najpozneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta) ter kopijo kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS. Gradbeno dovoljenje in kulturnovarstveno soglasje se morata glasiti na prijavitelja in projekt (dela), ki je predmet prijave. Ob prijavi projekta, za katerega prijavitelj ne potrebuje gradbenega dovoljenja, mora prijavitelj predložiti kopijo kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS.
4.3.11 Prijavitelj mora predložiti grafične priloge v obliki izvlečka iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja) ali drugega načrta oziroma skice (če gradbeno dovoljenje ni potrebno), iz katerega je razvidno, na katerih delih objekta bodo predvideni posegi izvedeni.
4.3.12 Prijavitelj se mora zavezati, da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do sprememb namembnosti in lastništva kulturnega spomenika, ki bi vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu.
4.3.13 Prijavitelj mora prijavi predložiti fotografsko dokumentacijo, iz katere bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave.
4.3.14 Sofinanciranje projekta, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči.
4.3.15 Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo o:
– seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa in vsebino vzorca pogodbe;
– zagotavljanju vseh sredstev za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo, opredeljeno v razpisu (če kateri od drugih virov, ki jih predvideva v finančni konstrukciji, dejansko ne bo pridobljen, jih bo zagotovil iz lastnih virov);
– upoštevanju predpisov, ki veljajo za črpanje iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ter predpisov in navodil ministrstva in Urada RS za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: URSOO) v zvezi z izvajanjem tovrstnih projektov;
– izbiri zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja;
– zagotavljanju gradbenega nadzora nad izvedbo projekta, kadar je ta potreben v skladu s predpisi s področja graditve;
– izbiri izvajalca z upoštevanjem pogojev glede strokovne usposobljenosti izvajalcev specializiranih del, če je tako določeno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS;
– izvajanju projekta v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm-DNSH) oziroma izvajanju projekta, ki ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020);
– zagotavljanju, da sofinanciranje projekta ne predstavlja državne pomoči;
– seznanitvi in strinjanju z označevanjem projekta ter informiranjem in obveščanjem javnosti skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, da morajo prejemniki sredstev navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov;
– hranjenju dokumentacije v skladu s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) ter navodili URSOO;
– upoštevanju omejitev glede sprememb projektov, da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do sprememb lastništva kulturnega spomenika oziroma da bo v primeru, da bo v petih letih po koncu projekta prišlo do prodaje ali izgube lastništva nad spomenikom iz drugih razlogov, vrnil javna sredstva, ki bodo vložena v spomenik;
– lastništvu kulturnega spomenika, da je lastništvo kulturnega spomenika nesporno in da v zvezi z vprašanjem lastništva kulturnega spomenika ne poteka noben postopek;
– zagotavljanju dostopnosti kulturnega spomenika javnosti;
– zagotavljanju dostopnosti dokumentacije o projektu ministrstvu, URSOO, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU;
– seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojnega financiranja, nenamenske porabe sredstev, nedovoljenega sofinanciranja ali če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– spremljanju in dokumentiranem prikazovanju morebitnih prihodkov na projektu še najmanj pet let po končanem projektu;
– strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena projektu in izplačana ob koncu projekta;
– smiselnem zagotavljanju enakosti med spoloma in preprečevanju vsakršne diskriminacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, v vseh fazah projekta;
– vodenju knjig za projekt po ustrezni računovodski kodi, tj. vodenju knjig za področni odsek;
– uskladitvi projekta v Načrtu razvojnih programov občine s podatki v investicijskem dokumentu oziroma podatki v vlogi najpozneje do posredovanja prvega zahtevka za izplačilo (če projekt ni usklajen);
– resničnosti in popolnosti vseh navedenih podatkov;
– predložitvi kopij, ki so enake originalom.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Prijavitelji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo zahtevanih obrazcev in dokazil (prilog).
5 Upravičeni stroški
5.1 Vrste upravičenih stroškov
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški obnove, prenove, rekonstrukcije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin ter drugi stroški prijavitelja in upravičenega partnerja, ki so navedeni v spodnji tabeli in so nujni za dosego ciljev projekta in oživljanje objekta.
UPRAVIČENI STROŠKI
Podrobnejša opredelitev stroška
Stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz
– stroški projektne dokumentacije za objekte in zunanje ureditve in ureditve komunalne infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, oprema, požarna varnost, varstvo pri delu, stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta …) 
– izdelava vseh načrtov, študij in analiz, potrebnih za izvedbo investicij (stroški izdelave arhitekturnih in geodetskih posnetkov, stroški raziskav – gradbene konstrukcije, arheologija, restavratorsko-konservatorske raziskave, stroški konservatorskega načrta)
Stroški investicij v opredmetena sredstva
– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtniških instalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo
– stroški energetske sanacije 
– stroški nadzora nad gradnjo objektov 
– stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih elementov 
– stroški restavriranja (stroški konservatorsko-restavratorskih posegov)
– stroški nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta, vključno z računalniško, digitalno in IT opremo, oziroma druge opreme, če oprema pomeni sestavni in nujni del za izvedbo projekta in je bistvena za dosego ciljev projekta (npr. vitrine za razstave idr.)
Stroški zunanjih izvajalcev in izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, povezanih z aktivnostmi predlaganega projekta (npr. sodelovanje s področnimi strokovnjaki in strokovnimi združenji (npr. etnologi, arhitekti ...), svetovanje s področja kulturnih in kreativnih industrij z namenom razvoja izvirnih, edinstvenih in avtentičnih turističnih doživetij, produktov in storitev idr.)
– stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo (npr. stroški obdelave, urejanja in opremljanja digitiziranih gradiv z obstoječimi gradivi (vizualnimi, besedilnimi, zvokovnimi ...), stroški digitalizacije enot kulturne dediščine – 360° fotografiranje,
360° video snemanje, visokoločljivostno fotografiranje, 3D skeniranje, 3D obdelava
3D modelov, izdelava 3D modelov iz načrtov/skic, fotogrametrija, video snemanje ...), stroški razvoja novih digitalnih rešitev za uporabo digitalizirane kulturne dediščine v turistične namene, stroški izdelave, prilagoditve in objave na spletnih straneh in mobilnih aplikacijah idr.)
– stroški trženja/promocije
– stroški interpretacije kulturne dediščine 
– stroški obveščanja 
– stroški za razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov (npr. stroški aktivnosti za izboljšanje kakovosti turističnih produktov idr.), povezanih z aktivnostmi predlaganega projekta
Upravičeni stroški se bodo presojali in dokazovali z dokazili za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del na način in v rokih v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna, in letnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.
Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški. Sredstva za neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. DDV je neupravičen strošek in ga mora kriti prijavitelj.
5.2 Obdobje upravičenosti stroškov
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2025, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
5.3 Dvojno financiranje
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
5.4 Zaprtje finančne konstrukcije
Iz predloženega finančnega načrta mora biti razvidno, da so zagotovljena vsa potrebna sredstva za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Finančna konstrukcija projekta je zaprta, če so zagotovljena vsa sredstva za njeno izvedbo, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz tega razpisa. Ministrstvo si pridružuje pravico, da v primeru razpoložljivih sredstev poviša vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja projekta.
6 Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
6.1 Skupna višina razpoložljivih sredstev
Predmetni javni razpis sofinancira Evropska komisija, ki je za ublažitev gospodarskih in socialnih učinkov epidemije bolezni COVID-19 vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost – finančno podporo Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb, kot je določeno v Uredbi (EU) 2021/241. Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt za okrevanje in odpornost, ki določa ukrepe, ki se financirajo s sredstvi mehanizma, in je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornosti za Slovenijo. Za financiranje Načrta za okrevanje in odpornost je ustanovljen sklad za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: sklad NOO).
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 mio EUR, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:
Sklad NOO – nepovratna sredstva
Leto 2023
Leto 2024
Leto 2025
SKUPAJ
Kulturni spomeniki v lasti občin
6 mio EUR
7 mio EUR
2 mio EUR
15 mio EUR
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
Razpoložljiva sredstva bremenijo sklad NOO, proračunsko postavko 221487 C3K11ID Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture-NOO-MK, evidenčni projekt 1611-21-015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost.
6.2 Višina in delež sofinanciranja
Ministrstvo lahko sofinancira projekte do višine 1.660.000,00 EUR upravičenih stroškov. Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV. Strošek DDV je neupravičen strošek tega razpisa in ga nosi prijavitelj.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da v primeru razpoložljivih sredstev zviša vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja projekta. To pomeni, da v primeru, da se razpoložljiva sredstva na razpisu po razdelitvi med odobrene projekte ne porabijo v celoti, se razpoložljivi ostanek sredstev v enakem deležu porazdeli med odobrene projekte in se na ta način zviša njihov obseg sofinanciranja (lahko tudi čez določeno največjo vrednost 1.660.000,00 EUR, vendar največ do 100 % upravičenih stroškov brez DDV posamičnega prijavljenega projekta).
6.3 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta, in v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni predpis, ki ureja izvrševanje proračuna RS. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške projekta na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in zahtevanih dokazil.
Prijavitelj – upravičenec mora predložiti ministrstvu vso zahtevano dokumentacijo, potrebno za izplačilo v tekočem letu, najpozneje do 30. oktobra v tekočem letu, kar pomeni, da mora za sredstva, ki jih želi črpati v letu 2023, posredovati zahtevke za izplačilo na ministrstvo najpozneje do 30. oktobra 2023.
6.4 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo
Upravičene stroške mora prijavitelj – upravičenec dokazati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in jih potrditi s svojim podpisom, skladno z navodili ministrstva in URSOO.
Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu bodo priloženi:
– dokazila o upravičenosti stroška: dokazila so verodostojne listine (pogodbe, dokazila o opravljenem postopku ali druge podlage za izstavitev računa),
– računi oziroma druge verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, potrjenih od skrbnikov pogodb in odgovornega konservatorja ZVKDS,
– vsebinsko in finančno poročilo o projektu (ob zadnjem letnem zahtevku).
Skladno z 32. členom ZIPRS2223 je za plačilo pogodbenih obveznosti plačilni rok 30. dan po prejemu popolne dokumentacije, ki je podlaga za izplačilo.
Izplačilo investicijskih transferov občinam in posrednim proračunskim uporabnikom se lahko izvrši en dan pred dnevom plačila občine ali posrednim proračunskim uporabnikom izvajalcu, če občina ali posredni proračunski uporabnik predloži popolno dokumentacijo za izplačilo iz proračuna 25 dni pred dnevom plačila izvajalcu.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo.
Pogodba o sofinanciranju bo natančneje določala pogoje za izplačilo.
7 Dodatne obveznosti upravičencev
7.1 Splošno
Prijavitelj – upravičenec je dolžan izpolnjevati tudi naslednje obveznosti, vezane na izvajanje projekta, sofinanciranega z nepovratnimi sredstvi:
– v celoti zagotoviti sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo, opredeljeno v razpisu (če kateri od drugih virov, ki jih predvideva v finančni konstrukciji, dejansko ne bo pridobljen, jih bo zagotovil iz lastnih virov);
– pri izvajanju projekta upoštevati predpise, ki veljajo za črpanje iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ter predpisov in navodil ministrstva in Urada RS za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) v zvezi z izvajanjem tovrstnih projektov;
– izbirati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja;
– zagotavljati gradbeni nadzor nad izvedbo projekta, kadar je ta potreben v skladu s predpisi s področja graditve;
– izbrati izvajalca z upoštevanjem pogojev glede strokovne usposobljenosti izvajalcev specializiranih del, če je tako določeno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS;
– izvajati projekt v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm-DNSH) oziroma izvajati projekt, ki ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020);
– zagotoviti označevanje projekta, informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, da morajo prejemniki sredstev navesti izvor in zagotoviti prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov;
– za projekt voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti v skladu s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) ter navodili URSOO;
– upoštevati omejitve glede sprememb projekta da vsaj v petih letih po koncu projekta ne bo prišlo do sprememb lastništva kulturnega spomenika oziroma da bo v primeru, da bo v petih letih po koncu projekta prišlo do prodaje ali izgube lastništva nad spomenikom iz drugih razlogov, vrnil javna sredstva, ki bodo vložena v spomenik;
– zagotoviti dostopnost kulturnega spomenika javnosti;
– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, URSOO, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU;
– ministrstvo pisno obvestiti, če bi mu bila sredstva za sofinanciranje istih stroškov projekta odobrena iz kateregakoli drugega vira financiranja;
– obveznost vračila sredstev: če se ugotovijo nespoštovanje veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojno financiranje iz kateregakoli drugega vira, nenamenska poraba sredstev ali nedovoljeno sofinanciranje, bo ministrstvo prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo od pogodbe ter zahtevalo od upravičenca vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; če pa se po naknadnem preračunu ugotovi, da je delež sofinanciranja projekta presegel najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja, bo ministrstvo zahtevalo vračilo deleža že izplačanih sredstev;
– spremljati in dokumentirati prikazovanje morebitnih prihodkov na projektu še najmanj pet let po končanem projektu;
– strinjati se z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena projektu in izplačana ob koncu projekta;
– voditi knjige za projekt po ustrezni računovodski kodi, tj. voditi knjige za področni odsek;
– smiselno zagotavljati enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti;
– predložiti usklajen projekt v Načrtu razvojnih programov občine s podatki v investicijskem dokumentu oziroma podatki v vlogi najkasneje do posredovanja prvega zahtevka za izplačilo (če projekt ni usklajen).
7.2 Hramba dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) ter navodili URSOO.
7.3 Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec mora hraniti najmanj naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta z vsemi prilogami in aneksi;
– dodatne dogovore in korespondenco z ministrstvom (npr. spremembe projekta, spremembe finančnega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj);
– zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd.);
– vsebinska in finančna poročila, ki so bila posredovana ministrstvu;
– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna).
7.4 Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev na projektu spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev. Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in odhodkov projekta. Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna dokazila (originalne listine). Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu.
Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz sredstev sklada po pogodbi o sofinanciranju projekta. Na inventarnem seznamu mora biti oprema opisana in označena s serijsko številko, nakupno ceno, datumom nakupa in pričakovano življenjsko dobo. Po zaključku projekta mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled.
7.5 Dostopnost dokumentacije o projektu
Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo ministrstvu, URSOO ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU kadarkoli in na prvi poziv predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti.
7.6 Poročanje o izvajanju projekta
Upravičenec bo dolžan poročati ministrstvu o izvajanju projekta (vmesna poročila, zaključno poročilo). Poročanje bo potekalo skladno z navodili ministrstva.
7.7 Spremembe na projektu
Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih od končanega projekta ne pride do bistvenih sprememb projekta:
– ki vplivajo na njegovo naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in
– ki so posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti.
Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah projekta.
7.8 Obveščanje javnosti in informiranje
Prijavitelji – upravičenci morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti na osnovi 34. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021. Prejemniki sredstev navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov. Za potrebe označevanja vira financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je Evropska komisija izdelala logotip (emblem EU s pripisom »Financira Evropska unija / NextGenerationEU«).
Vse različice v najvišji kakovosti so dosegljive na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/information/logos_downloadcenter/
Pri uporabi se upošteva smernice oziroma pravila za uporabo emblema (povezava na spletni strani: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_en.pdf)
8 Merila za izbor projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje
8.1 Merila
V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa.
Največje možno število doseženih točk po merilih za izbor je 100 točk.
Na osnovi določil 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19), se projektom lahko dodeli dodatnih 10 točk.
Skupno število točk, ki jih lahko projekt doseže, je 110 točk.
Oznaka in naziv merila 
Max točk
Obrazložitev meril
1.
Prispevek k oplemenitenju turistične ponudbe
15
Ocenjuje se, kako bodo dejavnosti projekta prispevale k oplemenitenju turistične ponudbe in ustvarjanja novih in inovativnih turističnih doživetij ter kako bo projekt prispeval k ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028.
Projekt vključuje dejavnosti, ki bodo močno obogatile turistično ponudbo s področja kulturne dediščine in prispevajo k ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 ter usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028. V okviru projekta bodo razviti vsaj trije turistični produkti s pozitivnim vplivom na podaljšanje dobe bivanja.
15
Projekt vključuje dejavnosti, ki bodo obogatile turistično ponudbo s področja kulturne dediščine in skromno prispevajo k ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028. V okviru projekta bosta razvita dva turistična produkta s pozitivnim vplivom na podaljšanje dobe bivanja.
10
Projekt vključuje dejavnosti, ki bodo skromno obogatile turistično ponudbo s področja kulturne dediščine in skromno prispevajo k ukrepom Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, usmeritvam za novo strateško obdobje razvoja slovenskega turizma 2022–2028. V okviru projekta bo razvit le en turistični produkt s pozitivnim vplivom na podaljšanje dobe bivanja.
5
2.
Prispevek k ciljem Strategije kulturne dediščine 2020–2023
5
Ocenjuje se prispevek k ciljem Strategije kulturne dediščine 2020–2023.
Projekt bo prispeval k doseganju več kot treh ciljev Strategije kulturne dediščine
5
Projekt bo prispeval k doseganju do treh ciljev Strategije kulturne dediščine
1
3.
Pomembnost kulturnega spomenika
10
Ocenjuje se vrsto/pomembnost kulturnega spomenika
Kulturni spomenik je na UNESCO Seznamu svetovne dediščine, na UNESCO in nacionalnem poskusnem Seznamu svetovne dediščine ali je nosilec Znaka evropske dediščine
10
Kulturni spomenik je razglašen za spomenik državnega pomena
8
Kulturni spomenik je razglašen za spomenik lokalnega pomena oziroma je bil razglašen za spomenik pred uveljavitvijo ZVKD-1
7
4.
Ogroženost kulturnega spomenika
5
Preverja se, ali KS zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba spomeniških lastnosti zaradi človekovih ali drugih vplivov (ali je ogrožen).
Ogroženost spomenika/predmeta prijave je velika, tj. predvideni posegi bodo sanirali poškodbe, s čimer bodo preprečili nevarnost uničenja in porušitve ter preprečili grožnjo izgube varovanih lastnosti
5
Ogroženost spomenika/predmeta prijave je srednja, tj. predvideni posegi bodo sanirali poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave
3
Ogroženost spomenika/predmeta prijave je majhna, tj. predvideni posegi bodo sanirali manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave
1
Spomenik/predmet prijave ni ogrožen
0
5.
Pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin 
5
Ocenjuje se zagotavljanje ohranitve avtentičnosti spomenika v smislu originala materialne substance, tehnologij, obdelave in finalizacije detajlov in
celote.
projekt je pomemben
5
projekt je delno pomemben
3
projekt ni pomemben
0
6.
Vpliv na razvoj kulturnih dejavnosti
5
Preverja se, ali je KS s sklepom/odlokom pristojnega organa določen za javno kulturno infrastrukturo.
Kulturni spomenik je določen za javno kulturno infrastrukturo 
5
Kulturni spomenik ni določen za javno kulturno infrastrukturo 
0
7.
Aktivno delovanje prijavitelja v organiziranih interesnih skupinah na področju kulturne dediščine z namenom spodbujanja razvoja območij kulturne dediščine
2
Preverja se, ali je prijavitelj aktiven v organiziranih interesnih združenjih s področja kulturne dediščine z namenom spodbujanja razvoja območij kulturne dediščine.
Prijavitelj aktivno sodeluje
2
Prijavitelj ne sodeluje
0
8.
Prispevek projekta k izboljšanju dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega in regionalnega območja
10
Ocenjuje se projektne dejavnosti in njihov prispevek k izboljšanju dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega in regionalnega območja ter k uporabniku usmerjene informacijsko-komunikacijske tehnološke in digitalne rešitve.
Projektne dejavnosti bodo bistveno povečale javno dostopnost kulturnega spomenika (predvideno 5 % ali več povečanje št. obiskovalcev/leto v prvem letu po zaključku obnovitvenih/konservatorsko-restavratorskih del). Projekt vključuje izvedljive in konkretne k uporabniku usmerjene informacijsko- komunikacijske tehnološke in digitalne rešitve za dvig prepoznavnosti in atraktivnosti turistične destinacije in kulturnega spomenika.
10
Projektne dejavnosti bodo povečale javno dostopnost kulturnega spomenika – predvideno do 5 % povečanje št. obiskovalcev/leto v prvem letu po zaključku obnovitvenih/konservatorsko-restavratorskih del). Projekt vključuje tudi konkretne k uporabniku usmerjene informacijsko-komunikacijske tehnološke in digitalne rešitve za dvig prepoznavnosti in atraktivnosti turistične destinacije in kulturnega spomenika.
5
Projekt vključuje zelo skromne dejavnosti za dvig dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega in regionalnega območja.
0
9.
Prispevek k ozaveščanju in izobraževanju o pomenu, ohranjanju in upravljanju kulturne dediščine
5
Ocenjuje se, ali so projektne dejavnosti za ozaveščanje in izobraževanje jasno določene in izvedljive ter bistveno prispevajo k večji ozaveščenosti in vedenju javnosti o pomenu, ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine.
Projekt vključuje dejavnosti, ki močno prispevajo k večji ozaveščenosti in izobraževanju o pomenu ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine.
5
Projekt vključuje dejavnosti, ki skromno prispevajo k večji ozaveščenosti in izobraževanju o pomenu ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine
3
Projekt nima predvidenih dejavnosti za ozaveščanje in izobraževanje o pomenu, ohranjanju, upravljanju kulturne dediščine
0
10.
Vpliv projekta na razvoj podjetniške iniciative
5
Ocenjuje se prispevek k razvoju podjetništva in izboljšanju poslovnega okolja.
Prijavitelj ima predloženih več listin o gospodarskem sodelovanju
5
Prijavitelj ima predloženo eno listino o gospodarskem sodelovanju
3
Prijavitelj nima predloženih listin o gospodarskem sodelovanju
0
11.
Vpliv na okolje in zasledovanje ciljev trajnostnega razvoja, povzetega po ICOMOS dokumenta »Cultural Heritage for Achiving The Sustainable Developement Goals« 
15
Ocenjuje se vpliv projekta na okolje, vključno s prispevkom k energetski učinkovitosti.
Projekt močno prispeva k trajnostnem razvoju in zasleduje tri ali več ciljev trajnostnega razvoja
15
Projekt močno prispeva k trajnostnem razvoju in zasleduje dva cilja trajnostnega razvoja
10
Projekt zasleduje enega izmed ciljev trajnostnega razvoja
5
12.
Trajnost in vzdržnost
5
Ocenjuje se zagotavljanje trajnosti in vzdržnosti projekta.
Vsebina projekta in program dela oziroma upravljanja je dobro zasnovan in zagotavlja trajnost projekta – prihodnje vzdrževanje in upravljanje objekta (po zaključku projekta)
5
Vsebina projekta in program dela oziroma upravljanja ni dobro zasnovan in daje premalo zagotovil za trajnost projekta – prihodnje vzdrževanje in upravljanje objekta (po zaključku projekta)
0
13.
Lastni finančni viri prijavitelja v upravičenih stroških
10
Ocenjuje se finančna udeležba partnerja.
Prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 20 % upravičenih stroškov projekta
10
Prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini do vključno 20 % upravičenih stroškov projekta
5
Prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva le v višini DDV, ki ni upravičen strošek po razpisu
0
14.
Sorazmernost in smotrnost 
3
Ocenjuje se sorazmernost med »novim« in »starim«, smotrnost in racionalnost porabe finančnih sredstev
Predlagani stroški so potrebni in smotrno načrtovani glede na predvidene projektne dejavnosti. Projekt je osredotočen na ohranjanje kulturnega spomenika in »ne pretirava« z novimi elementi oziroma ustvarja nepotrebnih presežnih stroškov.
3
Stroški so deloma nejasni ali nepotrebni ali nesmotrno načrtovani glede na predvidene projektne dejavnosti. Projekt »pretirava« z novimi elementi in nepotrebno ustvarja presežne stroške.
0
SKUPAJ
100
Dodatne točke za namen izvajanja določil 10. in 11. člena ZTNP-1 in 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike: Če je lokacija kulturnega spomenika na obmejnem problemskem območju iz 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 101/20) oziroma na območju iz 9. člena ZTNP-1, se predlaganemu spomeniškovarstvenem projektu dodeli dodatnih 10 točk.
9 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje,
– prijavne obrazce št. 1–13,
– navodilo za izpolnjevanje prijave.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa.
10 Način prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen prijavitelj, ni omejeno.
Tiskana vloga:
Vloga mora biti podpisana in v tiskani obliki predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v poslovnem času ministrstva do vključno 4. 4. 2022 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov na področju kulturne dediščine iz NOO (oznaka JR-NOO-KS 2022-25)«. Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj (naziv in polni naslov prijavitelja). Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo stran ovojnice.
Elektronska vloga:
Obrazce od št. 1 do št. 13 brez podpisa in obveznih prilog mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki v format .doc pod zadevo Prijava na javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov na področju kulturne dediščine iz NOO (oznaka JR-NOO-KS 2022-25) – občina: (dopisati ime občine), na elektronski naslov: gp.mk@gov.si do vključno 4. 4. 2022.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v opredeljenem roku oddane v obeh oblikah – papirni in elektronski.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
Vloga lahko obravnava največ en projekt. Kadar vlagatelj prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak projekt posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi v slovenskem jeziku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajočo razpisno dokumentacijo.
11 Razpisni rok: razpis je odprt od 4. 3. 2022 do 4. 4. 2022.
12 Popolnost vlog
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjene, podpisane obrazce:
– obrazec št. 1: prijavni obrazec 1,
– obrazec št. 2: izjava,
– obrazec št. 3: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 4: izjava o partnerstvu
– obrazec št. 5: izjava o lastništvu,
– obrazec št. 6: soglasje solastnika,
– obrazec št. 7: dispozicija projekta,
– obrazec št. 8: izjava o statični ogroženosti kulturnega spomenika,
– obrazec št. 9: izjava o aktivnem delovanju prijavitelja v organiziranem interesnem združenju;
– obrazec št. 10: izjava zasebnega partnerja oziroma javne institucije o zagotovitvi finančnih sredstev za izvedbo projekta,
– obrazec št. 11: izjava o avtorskem delu in prenosu materialnih avtorskih pravic (neobvezno),
– obrazec št. 12: parafiran vzorec pogodbe,
– obrazec št. 13: kontrolni seznam za preverjanje obveznih prilog – dokazil;
– priloge:
– popis del s predračunom (seštevek upravičenih stroškov),
– kopija investicijskega programa, 
– kopija sklepa pristojnega organa občine o potrditvi investicijskega programa,
– kopija sklepa pristojnega organa občine o potrditvi predvinvesticijske zasnove (če vrednost projekta presega 2.500.000 EUR),
– kopija veljavnega akta (odloka) o proračunu občine, podpisana od odgovorne osebe prijavitelja,
– kopija izpisa strani načrta razvojnih programov (tretji del proračuna), in sicer stran z jasno označeno vrstico projekta, ki je predmet prijave; podpisana od odgovorne osebe prijavitelja,
– kopija izpolnjenega Obrazca št. 3 »Podatki o projektih v načrtu razvojnih programov«
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma dokazilo o oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti (če je gradbeno dovoljenje potrebno)
– kopija kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS (če gradbeno dovoljenje ni potrebno), 
– grafične priloge v obliki načrta oziroma sklice oziroma izvleček iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), iz katerih bo razvidno, kakšen poseg je predviden,
– fotografska dokumentacija (vsaj 5 fotografij) kulturnega spomenika, iz katerih bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave,
– program dela oziroma načrt upravljanja, vključno s turističnimi vsebinami, za pet let nosilca dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem spomeniku,
– kopija notarsko overjene pogodbe o poslovnem sodelovanju med občino in nosilcem dejavnosti oziroma akt o ustanovitvi javnega zavoda (v primeru, da nosilec dejavnosti ni občina),
– kopija podpisane pogodbe z zasebnim partnerjem ali javnimi institucijami o zagotovitvi finančnih sredstev za izvedbo projekta (če je potrebna),
– kopije dokazil (listin) o gospodarskem sodelovanju (če obstajajo),
– pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe, 
– izjava o avtorskem delu (ni obvezna).
13 Odpiranje vlog, prispelih na razpis
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16).
Vloge, prispele na razpis, bo odprla komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani ministra, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister). Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih obrazcev in dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka.
Odpiranje se bo začelo 6. 4. 2022 ob 10. uri v prostorih ministrstva na naslovu Metelkova 4, Ljubljana.
Odpirale se bodo samo pravočasno prispele vloge, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelje pravočasnih, a nepopolnih vlog bo komisija pisno pozvala k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge bo 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo bo treba dopolniti v skladu s pozivom za dopolnitev na način, da bo v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena, kot je zahtevano v razpisu. Strokovna komisija bo pravilno označene vloge odprla v roku, ki je določen v razpisu. Podatki v Dispoziciji projekta, vključno z investicijskim programom (v nadaljnjem besedilu: IP) niso predmet dopolnitve vloge. V primeru predložitve investicijskega dokumenta, ki ne bo v celoti v skladu s predpisano metodologijo, bo vloga prijavitelja zavržena.
Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena, kot je zahtevano v pozivu. Če bodo ob vsebinskem pregledu vlog ugotovljene nepravilnosti v obrazcih ali neskladja med obrazci in predloženim IP, lahko ministrstvo naknadno zahteva uskladitev obrazcev z navedbami v IP. Predmet uskladitve ne more biti vsebina predloženega IP (IP ne more biti predmet sprememb ali usklajevanja).
Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je v roku poslana po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bo označena s poštnim žigom, ali poslana po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bo v vložišče ministrstva prispela do roka. Osebno oddane dopolnitve bodo upoštevane kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času ministrstva v vložišču ministrstva v ustreznem petdnevnem roku od prejema poziva k dopolnitvi.
Prijavitelj na podlagi poziva ministrstva v dopolnitvi formalno nepopolne vloge ne sme spreminjati drugih delov vloge, glede katerih ministrstvo prijavitelja ni pozvalo k njihovi dopolnitvi.
Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.
14 Izbor in ocenjevanje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in Pravilnika o strokovnih komisijah. Ocenjevanje ustreznih vlog bo izvedla strokovna komisija, pristojna za področje nepremične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev skladno s kriteriji razpisa.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. Če se bosta oceni razlikovali za 20 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje in ga bo predložila ministru. Na podlagi predloga strokovne komisije bo minister odločil o izboru projektov z odločbo.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 50 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. Če skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, ne bo v celoti dosegla razpoložljiva sredstva, si Ministrstvo pridružuje pravico, da razpoložljivi ostanek sredstev v enakem deležu porazdeli med odobrene projekte in zviša obseg sofinanciranja, tudi če se na ta način zviša najvišja določena vrednost sofinanciranja.
Če bo več vlog imelo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge z višjim številom točk pri merilu »Prispevek k oplemenitenju turistične ponudbe«. Če bodo vloge tudi pri tem merilu dosegale enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim številom točk pri merilu »Pomembnost spomenika«. Če bodo vloge tudi pri tem merilu dosegale enako število točk, se bo upošteval vrstni red prejema vlog. Prednost bodo imele prej prispele vloge.
Na podlagi predloga strokovne komisije bo minister izdal o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta.
Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če ne vrne podpisane pogodbe v zahtevanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena, in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje.
V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev oziroma drugih razpisanih kapacitet lahko minister izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje že zavrnjenega projekta ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo štelo kot odstop od vloge.
Na podlagi dokončne odločbe bo sklenjena pogodba, ki bo urejala medsebojne pravice in obveznosti ministrstva in prijavitelja, katerega projekt bo izbran na podlagi razpisa. Ministrstvo bo poslalo prijavitelju pogodbo in ga pozvalo k podpisu pogodbe.
Prijavitelj bo moral podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od prejema, sicer se bo štelo, da je prijavitelj odstopil od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ne bo sklenjena in da bo ministrstvo prosto obveznosti, ki bi zanj izhajale iz odločbe o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če bo prijavitelj ministrstvu pisno sporočil objektivne razloge za njegovo podaljšanje pred potekom roka za podpis pogodbe.
Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati od prijaviteljev dodatna pojasnila o projektu ter načrtovanih aktivnostih in stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja. Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna komisija načrtovane aktivnosti oziroma stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila:
– da je prijavitelj kot upravičene stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja,
– v primeru računske napake,
– da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko,
– če je presežek razpoložljivih sredstev nižji od zaprošenega.
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva sredstva se ponudijo naslednjemu najvišje ocenjenemu upravičencu.
15 Zavrženje in zavrnitev vlog
15.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, minister izda sklep o zavrženju takih vlog.
Za prepozno bo štela podpisana vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki:
– ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 4. 4. 2022 oziroma do 4. 4. 2022 ni bila v poslovnem času ministrstva osebno oddana v glavni pisarni oziroma do 4. 4. 2022 ni po pošti prispela v glavno pisarno ministrstva ter
– ni bila do vključno 4. 4. 2022 do 24. ure oddana tudi v elektronski obliki (format .doc) na gp.mk@gov.si.
Za nepopolno se bo štela vloga, ki ni v celoti izpolnjena v slovenskem jeziku, in vloga, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– nepopolne vloge, ki po pozivu niso bile ustrezno dopolnjene.
15.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki bodo dosegle manj kot 50 točk,
– vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge.
16 Informacije javnega značaja: oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
17 Obveščanje prijaviteljev o izboru
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po končanem odpiranju vlog.
Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo.
18 Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da cene v predračunu preveri na trgu,
– da odobrenim projektom zniža predlagani delež sofinanciranja oziroma ne sklene pogodbe s prijaviteljem, če se v času od oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt izbran za sofinanciranje,
– da ne sklene pogodbe, če prijavitelj odobrenega projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumentov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe,
– da v primeru spremembe zakonodaje, povezane z razpisom, zahteva od prijavitelja projekta predložitev dodatnih dokazil,
– da lahko odstopi od pogodbe, če prijavitelj prekorači rok za dokončanje projekta; v tem primeru mora prijavitelj odobrenega projekta vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do končnega poplačila,
– da lahko v primeru objektivnih razlogov rok za dokončanje projekta podaljša.
V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
Če se zmanjša obseg sredstev za javni razpis do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Če se poveča obseg sredstev javnega razpisa, lahko ministrstvo v primeru že zaključenega izbora projektov zviša obseg sofinanciranja že odobrenih projektov in spremeni oziroma dopolni že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov ali pa odobri financiranje projektov, ki so bili uvrščeni na rezervno listo.
19 Posredovanje informacij o razpisu
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitne potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom morajo biti zahtevane v pisni obliki, in sicer po elektronski pošti na naslov: gp.mk@gov.si. Odgovore na vprašanja bo ministrstvo posredovalo za vse v pisni obliki na spletni strani ministrstva, in sicer na strani, kjer bo objavljen razpis. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Skrbnika javnega razpisa sta mag. Tanja Černe in Ivan Oven.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti