Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

619. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec, stran 1659.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) ter 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 102/20) je Občinski svet Občine Žalec na 23. redni seji dne 16. februarja 2022 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa pogoje in način oglaševanja in plakatiranja na območju Občine Žalec, plakatiranja za potrebe volilne in referendumske kampanje ter organizacijo izvajanja izbirne gospodarske službe oglaševanja in plakatiranja.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati. Vključujejo gradbene objekte, premične elemente in druge negradbene posege namenjene oglaševanju;
– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in vzdrževanje;
– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo na objekte za oglaševanje;
– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega predmeta plakata na oziroma z objekta za oglaševanje;
– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča storitve oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih za oglaševanje ali izvaja storitve oglaševanja in plakatiranja na začasnih objektih za oglaševanje ali izvaja storitve oglaševanja in plakatiranja na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta;
– upravljalec objekta za oglaševanje je pravna ali fizična oseba, ki urejuje in vzdržuje objekt za oglaševanje ter namešča oglaševalske predmete skladno z določili tega odloka;
– postavitelj oglasnega objekta je lahko hkrati upravljalec reklamnega objekta, lahko pa objekte odda v upravljanje drugi pravni ali fizični osebi.
(2) Javna mesta so za potrebe izvajanja tega odloka definirana kot:
– javne površine,
– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči in
– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov,
ki jih ureja veljavna področna zakonodaja.
3. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– izbirna gospodarska javna služba,
– gospodarska dejavnost,
– dejavnost za lastne potrebe.
II. VRSTE OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE 
4. člen 
Vrste objektov in naprav za oglaševanje ter pogoji umeščanja v prostor so opredeljeni z veljavno prostorsko zakonodajo, veljavno Uredbo o razvrščanju objektov in veljavnimi prostorskimi akti Občine Žalec.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
5. člen 
(1) Oglaševanje z nadcestnimi transparenti in plakatiranje na javnih plakatnih mestih – objektih, ki so v lasti Občine Žalec in se nahajajo na javnih površinah in površinah, na katerih ima Občina Žalec lastninsko, stvarno ali drugo pravico, se znotraj območja občine izvaja kot izbirna gospodarska javna služba (v nadaljevanju tudi: GJS).
(2) Javna služba po tem odloku obsega tudi plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.
(3) Izvajalec izbirne gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu tudi izvajalec) in upravljavec oglaševalskih mest iz prejšnjih odstavkov je Javno komunalno podjetje, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec.
IV. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine z opremo, določeno v 5. členu odloka.
(2) Vrsta, lokacija in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe je določena v elektronskem (digitalnem) katastru javnih površin v Občini Žalec.
V. POGOJI IN DOVOLJENJA ZA OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE 
7. člen 
(1) Za oglaševanje in plakatiranje, ki se nanaša na gospodarsko javno službo iz 5. člena tega odloka, oglaševalec odda vlogo pri izvajalcu gospodarske javne službe, ki oglaševalcu zaračuna stroške oglaševanja in plakatiranja. Izjemo predstavlja zagotovitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje.
(2) Podrobnejši pogoji in način oglaševanja in plakatiranja v okviru gospodarske javne službe so podani v navodilih izvajalca gospodarske javne službe.
8. člen 
(1) Za postavitev novega objekta za oglaševanje je potrebno pridobiti dovoljenja in soglasja, predpisana z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo ter zakonodajo s področja graditve objektov.
(2) Za oglaševanje na javnih mestih, ki ni predmet 5. člena odloka, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa občinske uprave Občine Žalec.
(3) Za postavitev objekta za oglaševanje, poda predhodno mnenje ali je postavitev takšnega objekta skladna s prostorskimi akti občine, občinski urbanist.
(4) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje upravljalca te gospodarske javne infrastrukture.
(5) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa.
9. člen 
(1) Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko časovno omeji zaradi utemeljenih razlogov objektivne narave, ki onemogočajo dolgotrajnejšo postavitev objektov za oglaševanje. Z dovoljenjem se lahko določi tudi rok za postavitev objekta. Če izvajalec oziroma investitor v predpisanem roku stalnega objekta za oglaševanje ne postavi, dovoljenje preneha veljati.
(2) Pristojni organ občinske uprave Občine Žalec lahko dovoljenje prekliče pred pretekom določenega časa v primeru:
– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;
– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali potreben ali da ni primerno vzdrževan;
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega soglasja.
10. člen 
Kadar je potrebno stalne objekte za oglaševanje odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v prostor, ter pri postavitvi novih objektov za oglaševanje, lahko določi občina njihove nove lokacije.
11. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter ob upoštevanju vsakokratno veljavnega kodeksa Slovenske oglaševalske zbornice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi varstva javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.
12. člen 
Najem stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec za namen oglaševanja in plakatiranja se izvaja skladno z veljavnim Pravilnikom o ravnanju s stvarnim premoženjem v Občini Žalec.
VI. FINANCIRANJE IZBIRNE GOSPODARASKE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
13. člen 
(1) Izvajalec izbirne gospodarske javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz dejavnosti na trgu, proračuna občine in drugih virov.
(2) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno, vsa ostala razmerja, medsebojne pravice in obveznosti pa se uredijo s pogodbo.
(3) Izvajalec izbirne gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na podlagi cenika.
(4) Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.
(5) Letni izvedbeni program s cenikom storitev za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 15. septembra tekočega leta. Cenik potrdi Občinski svet Občine Žalec.
14. člen 
(1) Storitev plakatiranja izvajalec javne službe ne zaračunava:
– humanitarnim organizacijam s sedežem v RS in društvom s sedežem na območju Občine Žalec v primeru organizacije brezplačnega dogodka oziroma prireditve, v skupni količini nameščanja do 10 plakatov, formata B1, za obdobje do 20 dni;
– organizatorju volilne in referendumske kampanje za potrebe volilne kampanje za določena brezplačna plakatna mesta, ki so navedena v Prilogi 1.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka se krijejo iz proračuna Občine Žalec. Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti občini vlogo, iz katere je razviden namen in čas oglaševanja ter vrsta objekta.
VII. VRSTA IN OBSEG STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
15. člen 
Izvajalec GJS oglaševanja in plakatiranja ima pravice in dolžnosti, da:
– organizirano vodi poslovanje in izvaja dejavnost oglaševanja in plakatiranja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglaševalskih predmetov ipd.);
– vsak objekt za oglaševanje označi z logotipom oglaševalca;
– redno vzdržuje objekte za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti, ki jih namešča na objekte za oglaševanje, opremljeni s štampiljko izvajalca;
– so oglaševalski predmeti na objektu za oglaševanje primerno razvrščeni;
– odstranjuje z objektov za oglaševanje oglaševalske predmete, ki niso opremljeni s štampiljko;
– poškodovane oglaševalske predmete odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni;
– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje;
– v roku dveh delovnih dni po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nadzora odstrani vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom;
– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predmetov le-te odstrani, najkasneje pa mora to storiti v roku dveh delovnih dni;
– izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje in o kršitvah obvešča pristojni medobčinski inšpektorat;
– vodi ustrezne evidence;
– pripravi letno poročilo o izvajanju dejavnosti.
16. člen 
Izvajalec GJS oglaševanja in plakatiranja mora voditi dnevno evidenco o:
1. oglaševalskih mestih, ki jih ima v upravljanju:
– velikost in oblika oglaševalskega mesta,
– točna lokacija (kraj, objekt, zemljiškoknjižna številka parcele),
2. naročnikih oglaševanja:
– uradni naziv naročnika,
– sedež naročnika,
– datum namestitve plakata ali transparenta,
– rok trajanja namestitve (število dni).
3. zasedenih oziroma razpoložljivih kapacitetah na objektih za oglaševanje ter
4. zaračunanih in plačanih storitvah oglaševanja in plakatiranja.
17. člen 
Vsako leto mora izvajalec GJS izdelati poročilo o izvajanju dejavnosti za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto predložiti Občini Žalec.
VIII. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE 
18. člen 
Oglaševanje za lastne potrebe je omejeno na sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja, in o blagu, ki izhaja iz te dejavnosti, in zajema oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na poslovnih stavbah in prostorih oziroma na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, ki so v njihovi lasti ali najemu v skladu s predpisi, prostorskimi akti občine in s tem odlokom.
IX. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE 
19. člen 
(1) Za potrebe volilne in referendumske kampanje občina brezplačno zagotavlja vsem organizatorjem kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju.
(2) Občina brezplačno uporabo plakatnih mest zagotovi s postavitvijo posebnih začasnih, za volitve namenjenih panojev.
(3) Za osnovno informiranje volivcev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na desetih plakatnih mestih po posameznih krajevnih skupnostih in mestni skupnosti Žalec.
Lokacije plakatnih mest za potrebe volilne in referendumske kampanje so podane v Prilogi 1 k temu odloku.
20. člen 
(1) Organizatorji pridobijo plakatna mesta iz 19. člena tega odloka na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. Rok objave pogojev je v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
(2) Plakatna mesta iz 19. člena tega odloka se razdelijo med organizatorje volilne in referendumske kampanje z javnim žrebanjem.
(3) Izvedbo postopka pridobitve plakatnih mest iz 19. člena tega odloka vodi občinska uprava.
21. člen 
Izvajalec gospodarske javne službe mora za potrebe volilne in referendumske kampanje postaviti na plakatna mesta začasne panoje in na panoje namestiti plakate, po vrstnem redu, ki je organizatorju kampanje pripadel na podlagi objave pogojev in žrebanja.
22. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o volilni in referendumski kampanji.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
23. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.
XI. PREKRŠKOVNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika:
– če na javnih mestih postavlja objekte za oglaševanje in nanje namešča oglaševalske predmete oseba, ki ni izvajalec oziroma oglaševalec;
– če izvajalec oziroma oglaševalec redno ne vzdržuje in po potrebi ne obnavlja objektov za oglaševanje;
– če izvajalec oziroma oglaševalec na objektu za oglaševanje ne označi naziva svojega podjetja;
– če postavi objekte za oglaševanje brez dovoljenja (mnenja) občine ali v nasprotju z njim;
– če v nasprotju z določili tega odloka namešča objekte za oglaševanje;
– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za oglaševanje nameščeni in le-ti niso odstranjeni v predpisanem roku;
– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno poškoduje nameščene oglaševalske predmete;
– če krši ostala določila odloka.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 150 evrov;
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v višini 1.000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika v višini 150 evrov.
(3) Če izvajalec oziroma oglaševalec na podlagi izdane odločbe o odstranitvi objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ne odstrani objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, jih na njegove stroške odstrani izvajalec izbirne gospodarske javne službe.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 15/08, 23/21).
26. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2021
Žalec, dne 16. februarja 2022
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti