Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

553. Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), stran 1451.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) 
Razglašam Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-38
Ljubljana, dne 2. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O NUJNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV (ZUOPVCE) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se zaradi vpliva visokih cen energentov določajo začasni ukrepi na področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev.
(2) S tem zakonom se odstopa od določb:
– Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) in
– Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21).
2. člen 
(solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine) 
(1) Za odpravo posledic energetske revščine se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka (v nadaljnjem besedilu: dodatek) v višini 150 eurov.
(2) Upravičenci do dodatka iz prejšnjega odstavka so:
– osebe, ki so opredeljene kot upravičenci do solidarnostnega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 eurov ali manj;
– upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, ki niso upravičeni do dodatka iz prejšnje alineje;
– prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, in niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve ali druge alineje tega odstavka;
– upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, ki niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka;
– upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021, ki niso upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje ali četrte alineje tega odstavka ali če se otroci, za katere so upravičeni do dodatka za veliko družino, upoštevajo kot povezane osebe pri izračunu otroškega dodatka, na podlagi katerega so upravičeni do dodatka iz četrte alineje tega odstavka;
– rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, in ki niso sami ali otroci v rejništvu upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje tega odstavka.
(3) Dodatek iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., dodatek iz tretje do šeste alineje pa ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Dodatek se izplača najpozneje do 15. aprila 2022.
(4) Upravičenci iz prve do pete alineje drugega odstavka tega člena, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka iz prvega odstavka tega člena, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 eurov.
(5) Sredstva za izplačilo dodatka se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.
(6) Dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.
(7) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od dodatka ne plača dohodnina.
(8) Od dodatka se ne plačuje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.
(9) Dodatek iz prvega odstavka tega člena je izvzet iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B in 36/21), iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
(10) Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za potrebe ugotovitve upravičenosti do dodatka iz drugega odstavka tega člena v elektronski obliki posreduje podatke o upravičencih iz tretje, četrte, pete in šeste alineje ter njihovih povezanih oseb ali za mesec december 2021, in sicer osebno ime, EMŠO in davčno številko te osebe. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovane podatke upari s podatki o upravičencih do dodatka iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena in ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, v elektronski obliki posreduje podatke o upravičencih do dodatka iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena.
3. člen 
(začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije) 
(1) S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki se zaračunava na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21), za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.
4. člen 
(znižanje tarifnih postavk za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost elektrooperaterjev) 
(1) Tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo se za vse odjemne skupine znižajo na nič.
(2) Ugotovljeni manko omrežnine za leto 2022, ki nastane zaradi ukrepa oprostitve plačila dela omrežnine za distribucijski in prenosni sistem za končne odjemalce iz vseh odjemnih skupin se pokrije tako, da Agencija za energijo spremeni splošni akt, s katerim določa metodologijo za določitev upravičenih stroškov elektrooperaterjev iz 130. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in v postopku odstopanj od tekočega regulativnega obdobja za leto 2022 zniža priznano stopnjo donosnosti elektrooperaterjev.
(3) Ukrep iz tega člena velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.
5. člen 
(izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev plina) 
(1) Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kurilnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri svojem dobavitelju pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci, ki kupujejo plin za svojo lastno rabo.
(2) Etažni lastniki iz prejšnjega odstavka, pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.
(3) Ukrep iz tega člena velja od 1. januarja 2022.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-01/22-4/36
Ljubljana, dne 22. februarja 2022
EPA 2484-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti