Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3113. Zakon o cestah (ZCes-2)
3114. Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3116. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3117. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3118. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3119. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3120. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3121. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3122. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3123. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3198. Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
3199. Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev
3200. Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo
3201. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra
3202. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini
3203. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
3204. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka

MINISTRSTVA

3124. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022
3125. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah
3205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

3126. Odločba o delni razveljavitvi druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
3127. Odločba o ugotovitvi, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3128. Odločba o prenehanju sodniške službe
3129. Odločba o prenehanju sodniške službe
3130. Odločba o prenehanju sodniške službe
3131. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3132. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3133. Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor

OBČINE

Bovec

3134. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022
3135. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Bovec
3136. Sklep o višini vodarine
3137. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3138. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3139. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3140. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
3141. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec
3142. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
3143. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Cerknica

3144. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora CE 64 Cerknica

Črnomelj

3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
3147. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3148. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

3149. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Odloka o lokacijskem načrtu za izgradnjo Doma starejših občanov v naselju Videm

Dravograd

3150. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SEL-27 A v Občini Dravograd – ID: 3040
3151. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-88 A v Občini Dravograd – ID: 3065

Jesenice

3152. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2023
3153. Sklep o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Kamnik

3154. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico

Koper

3197. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2022

Kranj

3155. Obvezna razlaga četrtega člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
3156. Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Krško

3157. Statut Mestne občine Krško
3158. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Avtoline v starem mestnem jedru Krško
3159. Odlok o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R ob železniški progi v Krškem
3160. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023
3161. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško
3162. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Mestni občini Krško
3163. Sklep o potrditvi cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter o potrditvi novelacije Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Oskrba s pitno vodo v mestni občini Krško in novelacije Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v mestni občini Krško
3164. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2022

Litija

3165. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3166. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3167. Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Litija

Ljubno

3168. Odlok o razglasitvi Petkove hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena

Miren-Kostanjevica

3169. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 275/5 in 1765/2 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU

Nova Gorica

3170. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oljčni gaj Loke

Podčetrtek

3171. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022
3172. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek

Rečica ob Savinji

3173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1089/3 k.o. Homec
3174. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču parc. št. 747/9 k.o. Zgornje Pobrežje

Ribnica

3175. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica

Sevnica

3176. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev grafičnega in tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8)

Sodražica

3177. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2022
3178. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica
3179. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica
3180. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica

Šempeter-Vrtojba

3181. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 št. 2
3182. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi
3183. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3184. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba za mandatno obdobje 2022–2026

Šmarje pri Jelšah

3185. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah
3186. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3165 v naselju Strtenica (parc. št. 858/4, 858/3, 859, k.o. 1223 – Orehovec)

Štore

3187. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2022
3188. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore
3189. Pravilnik o uporabi športne dvorane Štore

Trebnje

3190. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«
3191. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

Velike Lašče

3192. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Velike Lašče
3193. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Velike Lašče

Žalec

3194. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3195. Sklep o razrešitvi namestnice člana Občinske volilne komisije
3196. Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije

POPRAVKI

3206. Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah
3207. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 št. 1
3208. Tehnični popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost