Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3199. Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev, stran 9961.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba z namenom zmanjšanja energetske revščine določa podrobnejša merila za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev.
2. člen 
(opredelitev energetske revščine) 
(1) Energetska revščina je stanje, v katerem je gospodinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine in ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb po energiji zaradi neustreznih bivanjskih razmer ali nezmožnosti izpolnjevanja teh potreb po dostopnih cenah ali nizke energijske učinkovitosti bivalnih prostorov. Med osnovne potrebe po energiji se štejejo zlasti stroški ogrevanja, priprave sanitarne vode, hlajenja, kuhanja in razsvetljave.
(2) Energetska revščina je tudi stanje, v katerem je gospodinjstvo, katerega strošek za rabo energije pomeni velik delež izdatkov glede na razpoložljivi dohodek tega gospodinjstva.
3. člen 
(merila in dokazila za opredelitev energetsko revnega gospodinjstva) 
(1) Merila za določitev energetsko revnega gospodinjstva so:
– materialna ogroženost: dohodek, nižji od praga tveganja revščine,
– nizka energijska učinkovitost prostorov gospodinjstva: toplota, potrebna za ogrevanje prostorov, znaša več kot 150 kWh/m2 na leto,
– neustrezne bivanjske razmere: puščanje strehe, vlažne stene, tla ali temelji, trhli okenski okvirji ali tla in podobno,
– velik delež izdatkov za energijo od razpoložljivega dohodka oziroma preseganje povprečnega deleža izdatkov za energijo: delež izdatkov za energijo presega najmanj 50% razpoložljivega dohodka gospodinjstva.
(2) Dokazila, s katerimi se izkazujejo merila iz prejšnjega odstavka, so:
– materialna ogroženost z odločbo o denarni socialni pomoči, odločbo o varstvenem dodatku ali drugim dokazilom, s katerim se izkazuje, da je dohodek nižji od praga tveganja revščine,
– nizka energijska učinkovitost prostorov gospodinjstva z energetsko izkaznico ali drugim strokovnim dokumentom, ki neodvisno dokazuje energijsko učinkovitost bivanjskih prostorov, ali z izjavo energetskega svetovalca, da je stanovanje nizko energetsko učinkovito,
– neustreznost bivanjskih razmer s fotografijo in izjavo gospodinjstva,
– velik delež izdatkov za energijo glede na razpoložljivi dohodek gospodinjstva z listinami, ki izkazujejo finančno mesečno stanje gospodinjstva.
(3) Podrobneje se merila iz prvega odstavka tega člena določijo v razpisni dokumentaciji javnega razpisa ali javnega poziva, s katerim se dodeljujejo spodbude ali olajšave za odpravo ali zmanjšanje energetske revščine, ali v posameznih ukrepih za zmanjšanje energetske revščine.
4. člen 
(ocenjevanje deleža in števila energetsko revnih gospodinjstev ter viri podatkov) 
Ocenjeni delež in število energetsko revnih gospodinjstev v Republiki Sloveniji izračuna Statistični urad Republike Slovenije na podlagi določitve praga tveganja revščine vsako leto do 28. februarja za preteklo leto.
5. člen 
(pristojni organ za izvajanje ukrepov za zmanjšanje energetske revščine) 
(1) Organ, ki je pristojen za izvajanje ukrepov za zagotavljanje podpore za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja energetske revščine, je ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(2) Pristojni organ pripravi in Vladi Republike Slovenije predlaga ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja energetske revščine v triletnem akcijskem načrtu v skladu s cilji iz celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.
(3) Ukrepi v akcijskem načrtu morajo vsebovati cilje za zmanjšanje energetske revščine, kazalnike, odgovorne nosilce izvajanja ukrepov in opredelitev virov finančnih sredstev za izvedbo ukrepov. Ukrepi morajo biti razdeljeni na kratkoročne in dolgoročne ukrepe.
6. člen 
(spremljanje obsega in izvajanja ukrepov na področju energetske revščine) 
(1) Statistični urad Republike Slovenije letno ugotavlja in spremlja obseg energetske revščine.
(2) Pristojni organ letno spremlja izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja energetske revščine.
(3) Odgovorni nosilci izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta iz drugega odstavka 5. člena te uredbe pristojnemu organu najpozneje do 15. marca vsako leto pošljejo podatke in informacije o izvajanju ukrepov. V okviru spremljanja stanja in izvajanja ukrepov morajo biti za primer odstopanj od ciljev ali sprememb okoliščin opredeljeni tudi predlogi za prihodnje usmerjanje ukrepov.
7. člen 
(letno poročilo) 
Pristojni organ seznani Vlado Republike Slovenije z izvajanjem ukrepov za izboljševanje energetske učinkovitosti z namenom zmanjšanja energetske revščine vsako leto najpozneje do 30. maja za preteklo leto. Pristojni organ s poročilom seznani tudi javnost.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prvi izračun ocenjenega deleža in števila energetsko revnih gospodinjstev) 
Statistični urad Republike Slovenije prvič izračuna ocenjeni delež in število energetsko revnih gospodinjstev v Republiki Sloveniji za leto 2021 najkasneje do 31. oktobra 2022.
9. člen 
(prvi akcijski načrt) 
Pristojni organ pripravi prvi akcijski načrt iz 5. člena te uredbe najpozneje do 30. junija 2023.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-361/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0075
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti