Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3201. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra, stran 9965.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki so zaposleni pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), določa:
– višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
– obseg dodatnega zdravstvenega kadra oziroma višino dodatka za zaposlitev dodatnega kadra (tj. sredstva za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja),
– podrobnejša merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti,
– način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov za dodatek iz prve in druge alineje tega odstavka,
– poročanje izvajalcev.
2. člen 
(višina dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve) 
(1) Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve na podlagi meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in sicer sorazmerno z dejansko prisotnostjo zdravstvenega delavca na delu pri izvajalcu.
(2) Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca se ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe določi glede na:
– število opredeljenih zavarovanih oseb na tim,
– delovno obremenitev zdravstvenega delavca in
– število opravljenih zdravstvenih storitev na tim.
3. člen 
(merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti) 
(1) Stopnja pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti na trgu dela v zdravstveni dejavnosti iz Uredbe o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10) se ugotavlja ob upoštevanju podatkov Poklicnega barometra, in sicer kot velik primanjkljaj in primanjkljaj.
(2) Podatek o stopnji pomanjkanja iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za zdravje, ugotovi najpozneje do 30. oktobra za naslednje koledarsko leto.
4. člen 
(odločanje o višini dodatka) 
Višino dodatka iz 2. člena te uredbe ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe s sklepom določi izvajalec.
5. člen 
(način in roki vlaganja zahtevkov) 
(1) Izvajalec najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec posreduje zahtevek za izplačilo dodatka iz prve alineje 1. člena te uredbe Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) prek UJP-net v elektronski obliki. Zahtevek, ki ni posredovan ZZZS do 10. v mesecu, se vključi v naslednji zahtevek ZZZS.
(2) Izvajalec lahko uveljavlja zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek iz prejšnjega odstavka za posamezen mesec ali za več mesecev hkrati, pri čemer pa so podatki v zahtevku navedeni po mesecih.
(3) ZZZS zbirni zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije vloži pri ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 15 dneh od njegovega prejema. ZZZS izvede povračilo stroškov izvajalcu v 15 dneh od prejema sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izvajalec zadnji zahtevek posreduje ZZZS v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila.
(5) Izvajalec najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec posreduje zahtevek za izplačilo dodatka iz druge alineje 1. člena te uredbe ministrstvu prek UJP-net v elektronski obliki. Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka. Izvajalec zadnji zahtevek posreduje ministrstvu v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila. Izvajalec prejme sredstva za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja samo na podlagi pogodb o zaposlitvi dodatnega zdravstvenega kadra, sklenjenih po 1. septembru 2022.
6. člen 
(obseg dodatnega zdravstvenega kadra) 
(1) Izpolnjevanje meril za obseg dodatnega zdravstvenega kadra oziroma višino dodatka za zaposlitev dodatnega kadra (tj. sredstva za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja) (v nadaljnjem besedilu: dodatek za zaposlitev dodatnega kadra) se ugotavlja na ravni posameznega izvajalca.
(2) Merila za pridobitev dodatka za zaposlitev dodatnega kadra so:
– v ambulantah družinske medicine: preseganje glavarinskih količnikov za trikratnik normativa glavarinskih količnikov na tim oziroma za 5.685 glavarinskih količnikov,
– v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja: preseganje glavarinskih količnikov za trikratnik normativa glavarinskih količnikov na tim oziroma za 5.685 glavarinskih količnikov,
– v ambulantah dispanzerja za ženske: preseganje glavarinskih količnikov za trikratnik normativa glavarinskih količnikov na tim oziroma za 6.051 glavarinskih količnikov,
– v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle, mladino in študente: preseganje števila točk za trikratnik števila točk na tim oziroma preseganje 11.997 točk v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, preseganje 8.415 točk v dejavnosti zobozdravstva za mladino in preseganje 9.333 točk v dejavnosti zobozdravstva za študente.
(3) Izvajalcu, ki izpolnjuje merilo iz prejšnjega odstavka, pripada dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra v višini:
– največ do 1,5 srednje medicinske sestre,
– največ do 0,5 diplomirane medicinske sestre in
– največ do 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca.
(4) Če izvajalec dosega večkratnik merila iz drugega odstavka tega člena, se dodatek za zaposlitev dodatnega kadra sorazmerno poveča.
7. člen 
(hramba dokumentacije) 
Dokumentacija, povezana z izplačilom dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, se hrani vsaj tri leta.
8. člen 
(poročanje) 
Izvajalec ob posredovanju zahtevka ZZZS ministrstvu pošlje poročilo, iz katerega so razvidni najmanj delovno mesto, vrsta in višina izplačanega dodatka ter izpolnjevanje meril iz te uredbe. Izvajalec mora na podlagi poziva ministrstva predložiti tudi druge upoštevne podatke in dokazila.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(zahtevki za september in oktober 2022) 
Ne glede na prvi in peti odstavek 5. člena te uredbe izvajalec zahtevek za izplačilo dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra za september in oktober 2022 posreduje ZZZS do 10. novembra 2022, pri čemer zahtevek prikaže ločeno za vsak mesec.
10. člen 
(ugotovitveni sklep) 
Minister, pristojen za zdravje, ugotovi podatek o stopnji pomanjkanja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe za leto 2022 najpozneje v sedmih dneh od uveljavitve te uredbe.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-367/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0105
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost