Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3170. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oljčni gaj Loke, stran 9902.

  
Na podlagi tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 3. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oljčni gaj Loke 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Oljčni gaj Loke (v nadaljevanju OPPN) na pobudo investitorja, ki je v območju urejanja OPPN (v nadaljevanju: pobudnik).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3, v nadaljevanju: ZUreP-3) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20, v nadaljevanju OPN).
OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 3205
2. 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG), v naselju Loke. Zemljišča, ki jih obravnava OPPN, ležijo v vzhodnem delu enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) KR-25/04. OPN v 108. členu določa, da podrobne izvedbene pogoje v EUP določa predviden Občinski podroben prostorski načrt za namene stanovanjske gradnje s pripadajočo prometno, komunalno, energetsko in elektronsko opremo.
Za območje OPPN je v celoti določena namenska raba SS – stanovanjske površine, s podrobnejšo namensko rabo SSe – prostostoječa individualna gradnja.
Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 2308 Loke: 134, 136, 141/7 in 141/8. Območje se lahko v času priprave OPPN spremeni. Izven ureditvenega območja OPPN so predvideni trajni posegi zaradi ureditve prometnih površin ter izvedbe elektroenergetskega, telekomunikacijskega in vodovodnega priključka na parcelah: 1353, 1227/2, 393 in 400/2, vse k.o. Loke.
Površina območja OPPN meri okvirno 5.200 m2.
3. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Na podlagi pobude investitorja, strokovnih preveritev, uradnih podatkov in evidenc, prostorskih aktov in predpisov ter varstvenih režimov bodo podatki ustrezni vključeni v osnutek OPPN.
Pri pripravi posameznih faz OPPN se bo upoštevalo regionalni in občinski prostorski plan, hierarhično nadrejene prostorske načrte, državni prostorski red, obstoječe strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), druge usmeritve in podatke NUP ter strokovne podlage, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
V postopku bo izveden javni posvet z vključeno javnostjo. Pri pripravi osnutka OPPN bodo vključeni nosilci urejanja prostora, ki bodo podali predhodne smernice k osnutku OPPN.
4. 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem OPPN bo skladno s 129. členom ZUreP-3 potekala po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
5. 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Sprejem OPPN-ja predviden v roku 15 mesecev od objave tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so:
Faza postopka
Rok
Pobuda investitorja
Avgust 2022
Pridobivanje mnenja zavoda za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
September 2022
Župan sprejme sklep o pričetku priprave OPPN
15 dni
Objava sklepa in mnenja o obveznosti izvedbe presoj v PIS
15 dni
Priprava osnutka OPPN 
30 dni
Objava osnutka OPPN v PIS in na spletnih straneh občine
30 dni
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN 
30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 
30 dni
Objava dopolnjenega osnutka OPPN 
5 dni
Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN 
30 dni
Preučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave
20 dni po zaključku javne razgrnitve
Potrditev stališč s sklepom
15 dni
Priprava predloga OPPN, objava v PIS
30 dni po prejemu vseh dopolnjenih strokovnih podlag
Objava predloga OPPN in stališča do pripomb v informacijskem sistemu
5 dni
Podaja mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN
30 dni
Obravnava in sprejem odloka na mestnem svetu 
30 dni po objavi predloga OPPN na PIS
Objava odloka v Uradnem listu RS in PIS
15 dni
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
6. 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
V postopku izdelave OPPN bodo za podajo mnenja pozvani naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
5. Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Nova Gorica
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
10. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve
11. Zavod za gozdove Slovenije
12. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica
14. Zavod RS za varstvo narave Ljubljana
15. Elektro Primorska d.d.
16. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za področje odvajanja odpadnih vod in za področje vodooskrbe
17. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
18. Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Nova Gorica
19. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica
20. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
21. KATV
22. Adriaplin d.o.o.
23. Geoplin d.o.o.
24. Mestna občina Nova Gorica
25. Komunala d.d. Nova Gorica
Občina vedno pridobi mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. V postopek priprave prostorskega akta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
7. 
(način vključevanja javnosti) 
V postopek priprave OPPN se javnost vključuje skladno z ZUreP-3 na javni predstavitvi, javni razgrnitvi in javni obravnavi. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
MONG vse pripombe in predloge javnosti prouči ter do njih zavzame stališče. Sklep o potrditvi predloga stališč skupaj z usklajenim predlogom OPPN, objavi na spletni strani občine in v prostorsko informacijskem sistemu PIS.
OPPN Mestni svet MONG sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prostorsko informacijskemu sistemu PIS.
8. 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN se upošteva naslednje izdelane in predvidene strokovne podlage:
– Strokovna podlaga za urejanje krajine za območje Mestne občine Nova Gorica (Locus d.o.o, december 2019),
– Urbanistični načrt za Novo Gorico (Locus, d.o.o., 2012),
– Študija odvodnjavanja in zadrževanja površinskega odtoka iz območja OPPN Loke, Hidrolab d.o.o., april 2014,
– Posebne strokovne podlage za lastne razvojne potrebe občine iz 3. člena,
– Elaborat ekonomike,
– Okoljsko poročilo, če Ministrstvo za okolje in prostor določi obveznost postopka Celovite presoje vplivov na okolje,
– morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali NUP.
9. 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep velja takoj.
Ta sklep se skupaj z mnenjem zavoda za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, objavi v prostorsko informacijskem sistemu ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si/za-obcane/prostorski-akti/.
Št. 3503-0004/2022-10
Nova Gorica, dne 3. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti