Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3200. Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo, stran 9962.

  
Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa:
– višino dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo,
– način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov za dodatek iz prejšnje alineje za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na območjih občin z nižjo razvitostjo (v nadaljnjem besedilu: zdravnik),
– poročanje.
2. člen 
(višina dodatka) 
Višina dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo se določi glede na število opredeljenih pacientov na posameznega zdravnika, in sicer z upoštevanjem meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
(odločanje o višini dodatka) 
Višino dodatka iz prejšnjega člena ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe s sklepom določi izvajalec zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
4. člen 
(način in rok vlaganja zahtevkov) 
(1) Izvajalec zahtevke za izplačilo za financiranje dodatka na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) vloži na ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun).
(2) Izvajalec na zahtevku za izplačilo dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo prikaže obseg sredstev po posameznih mesecih in skupaj.
(3) Izvajalec zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije vloži pri ministrstvu do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sredstva se izvajalcu izplačajo najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan. Če je zahtevek izstavljen po roku iz prvega stavka tega odstavka, se obravnava in izplača skupaj z zahtevkom naslednjega obdobja.
5. člen 
(hramba dokumentacije) 
Za potrebe nadzora iz šestega odstavka 16. člena zakona se dokumentacija, povezana z izplačili dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo, hrani vsaj tri leta.
6. člen 
(poročanje) 
Izvajalec ob vložitvi zahtevka iz 4. člena te uredbe pošlje ministrstvu poročilo o stanju glede izplačanega dodatka iz te uredbe po delovnih mestih, višini izplačila dodatka in doseganju meril iz Priloge te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-368/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0106
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost