Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2336. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji

MINISTRSTVA

2337. Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin
2338. Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline
2339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
2340. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
2342. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2343. Odredba o vključitvi sektorja sadja v izvajanje promocije za obdobje 2021–2023
2344. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova za kreativnost

USTAVNO SODIŠČE

2345. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, v delu, ki se nanaša na zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2346. Sklep o poročanju podatkov statistike plačil

SODNI SVET

2347. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Višjega sodišča v Celju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2348. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2349. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Bovec

2350. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2351. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2352. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2353. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Braslovče

2354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Braslovče
2355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (ID: 1804)

Brezovica

2356. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
2357. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
2358. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)

Dobrepolje

2359. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje
2360. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2361. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2362. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dolenjske Toplice

2363. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice
2364. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
2365. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Idrija

2366. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Idrija
2367. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Idrija
2368. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CP_8/50_A, Zadlog
2369. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP LP_21/195_A, Zavratec
2370. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP VP_3/39_A, Vojsko
2371. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP IK_2/16_A, Masore
2372. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ivančna Gorica

2373. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grbčev dovc
2374. Sklep o mnenju Občine Ivančna Gorica k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Kamnik

2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik
2376. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2377. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
2378. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
2379. Sklep o opustitvi javnega dobra
2380. Sklep o ustanovitvi javnega dobra

Kočevje

2413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Koper

2381. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 6339/4 k.o. Semedela
2382. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2383. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kostel

2384. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kostel

Kranj

2385. Obvezna razlaga klasifikacije objektov glede na namen njihove uporabe na območjih izven karejev urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
2386. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 78/16 (ID 7169915)
2387. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 739/1, 739/3 in 740/2, k. o. 2103 – Predoslje in parc. št. 684/2, 687 in 701, k. o. 2104 – Suha
2388. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 796, 797, 809/2, 815, 816, 814/2, 817, 818/2 in 819/3, k. o. 2124 – Hrastje

Ljubljana

2389. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
2390. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Loški Potok

2391. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Loški Potok

Metlika

2392. Sklep o mnenju Občine Metlika k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Moravske Toplice

2393. Obvezna razlaga petega odstavka tč. a) in drugega odstavka tč. b) 65. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice
2394. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Moravske Toplice

Pivka

2395. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka

Podlehnik

2396. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana

Postojna

2414. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Postojna
2415. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN Postojnska jama (za podenoto urejanja prostora ep-g1 v ureditveni enoti z oznako UE-EP)
2416. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za del območja EUP PO-159 za zemljišča s parc. št. 69/1, 69/7 in 69/9, vse k.o. Zalog

Puconci

2397. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo skladišča za shranjevanje in predelavo pridelkov ter stanovanjske stavbe v Kuštanovcih

Radeče

2398. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP RP 12/135, id 2261

Ribnica

2399. Sklep o mnenju Občine Ribnica k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Sevnica

2400. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2401. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

2402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021

Straža

2403. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2021
2417. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šentjur

2404. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2020
2405. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ŠE196, za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora (EUP) ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo (ID PA: 1312)
2406. Ugotovitveni sklep OVK Občine Šentjur
2407. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Šentjur
2408. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šentjur
2409. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2410. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2300 (parc. št. 440/2, k.o. 1126 Dolga Gora)

Škofljica

2418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23

Šmartno pri Litiji

2411. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Štore

2419. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2021
2420. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje občine Štore
2421. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih

Turnišče

2412. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče

POPRAVKI

2422. Popravek Pravilnika o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti