Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2391. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Loški Potok, stran 6804.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 14. redni seji dne 24. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu na območju Občine Loški Potok 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Loški Potok (v nadaljevanju Občina), s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Loški Potok,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in cene pogrebno pokopališkega moštva, ki jih na predlog upravljavca pokopališča sprejme župan,
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– grobnina, ki je razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(3) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti Občine in obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pogrebno pokopališkega moštva.
(5) Upravljavec pokopališča je oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan z aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. Upravljalec pokopališč v Loškem Potoku, Travi in Dragi je Javno komunalno podjetje, Komunala Ribnica d.o.o..
3. člen 
Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju Občine Loški Potok:
– pokopališče v Loškem Potoku
– pokopališče v Dragi
– pokopališče v Travi
– pokopališče v Starem Kotu.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
4. člen 
(1) Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zagotavlja Občina v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju Občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je javno podjetje Javno komunalno podjetje, Komunala Ribnica, d.o.o.
(2) Podrobnejša medsebojna razmerja izvajalec javne službe in Občina uredita s pogodbo.
2. Vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev
5. člen 
Obvezna občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine
6. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
7. člen 
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
4. Pravice in obveznosti uporabnikov
8. člen 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
9. člen 
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe
10. člen 
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz občinskega proračuna in
– iz drugih virov.
(2) Ceno storitev javne službe na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Loški Potok, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
11. člen 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z željo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo pokojnika ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
12. člen 
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje želje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
13. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.
(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je pokojnik tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo pokojnika ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave.
(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
14. člen 
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi. Z delom pa pričnejo, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
15. člen 
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred območjem raztrosa na način, kot je določen sprevod do groba.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN STORITVE GROBARJEV 
16. člen 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo in storitve grobarjev zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih ostankov.
(5) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva naročniku oziroma izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga sprejme župan.
V. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
17. člen 
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
18. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
19. člen 
(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ Občine, pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 
20. člen 
(1) Na območju Občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
21. člen 
(1) Pogrebi so vsak delovni dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
22. člen 
O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o pogrebu ne objavi.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
23. člen 
Če je plačnik pogreba Občina, se lahko opravi pokop z žaro v osnovnem obsegu.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
24. člen 
Pokop zunaj pokopališča na območju Občine ni dovoljen, razen za izjeme, ki so določene v drugim odstavku 19. člena.
IX. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
25. člen 
(1) Na vseh pokopališčih na območju Občine so mrliške vežice.
(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve, vendar ne prej kot ob 7. uri zjutraj in ne dalj kot do 22. ure zvečer.
X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
26. člen 
(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan odvečno zemljo in posušeno cvetje odstraniti praviloma med 10. in 14. dnevom po pokopu. Cvetje se lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
XI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
27. člen 
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
28. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepuščati v tipizirane namenske posode za odpadke.
29. člen 
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
30. člen 
(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča..
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(8) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba.
(9) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
31. člen 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) obveznost najemnika glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
6) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
7) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
8) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
32. člen 
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci pokopališč se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka najemnika, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki iz evidence najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
33. člen 
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in najemno pogodbo,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
– s potekom najemne pogodbe.
34. člen 
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan napisno ploščo in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po preteku šestih mesecev upravljavec pokopališča odda napisno ploščo na uničenje.
XIII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
35. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
36. člen 
(1) Novo grajeno pokopališče mora biti ograjeno z ograjo lahko pa tudi z zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za prepuščanje odpadkov.
37. člen 
(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s soglasjem.
(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.
(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
XV. ZVRSTI GROBOV 
38. člen 
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni grob, dvojni grob, povečani grobni prostor,
– grobišča in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
39. člen 
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1 m, dolžina pa do 2,2 m.
40. člen 
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1,8 m–2,0 m dolžina pa do 2,2 m
41. člen 
Povečani grob je grob večjih dimenzij od dvojnega groba. Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša več od 2,0 m, dolžina pa do 2,2 m.
42. člen 
Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m. Zidni žarni grob je širok 0,40 m, globine 0,60 m in visok 0,40 m.
43. člen 
(1) Grobišča in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki po preteku dobe najema, iz grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
44. člen 
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
45. člen 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
46. člen 
(1) Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
(2) Upravljalec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za obdobje deset let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika.
(3) Napisno ploščico plačniku pogreba iz drugega odstavka tega člena dobavi upravljalec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti.
47. člen 
Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče skladno z načrtom pokopališča. Višina nagrobne plošče ne sme presegati 1,2 metra, širina pa ne sme presegati 0,7 m za enojne oziroma 1,8 m za dvojne grobove. Postavljena mora biti v središču vzglavja groba.
XV. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
48. člen 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
49. člen 
(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme župan.
(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter objavljen na njegovih spletnih straneh.
XVII. GROBNINA IN RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
50. člen 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
51. člen 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:
Vrsta groba
Faktor grobnine
enojni grob
1
žarni grob
0,7
dvojni grob
1,8
povečani grob
2,5
Za obračun grobnin pri obstoječih grobovih se upoštevajo naslednje širine:
enojni grob
do vključno 1,4 m
dvojni grob
od 1,4 m do vključno 2,2 m
povečani grob (trojni grob)
večji od 2,2 m
52. člen 
(1) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s posebnim sklepom določi župan. Za posamezne zvrsti grobov se grobnina določi v ceniku, upoštevajoč razmerja grobnine posamezne vrste groba do enojnega groba.
(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini enoletne grobnine za enojni grob.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(6) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
XVIII. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV 
53. člen 
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo stalnega bivališča.
(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, ter ga redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne preseže 1,2 m višine in ne posega na sosednje grobove ali poti, urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme ter redno odstranjevanje plevela in odpadkov na za to določena mesta.
(3) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov in obnovo spomenikov ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča v skladu s tem odlokom.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XIX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 
54. člen 
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki digitalni kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo datuma pokopa ter oznako groba.
55. člen 
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Odpiralni čas, če pokopališče to omogoča.
(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo.
56. člen 
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– s prostorom in posodami za ločeno zbiranje odpadkov.
57. člen 
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
58. člen 
Na pokopališču v Loškem Potoku je za območje Občine Loški Potok zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
XX. POGREBNA PRISTOJBINA 
59. člen 
(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča na območju Občine in se lahko določi s sklepom župana na predlog upravljalca pokopališča.
XXI. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI 
60. člen 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do pokojnikov.
(2) Pokopališča in pokojnike, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
(3) Kamnoseška, vrtnarska in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom.
(4) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(5) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim vozilom.
(6) Na območju pokopališča je prepovedano:
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča,
– prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi,
– hoditi po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora,
– odlagati odpadke, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke,
– onesnaževati ali poškodovati pokopališke objekte in naprave, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča,
– uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote,
– odtujevati predmete s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti,
– nameščati reklamna sporočila na območju pokopališča razen uradnih obvestil upravljavca,
– odlagati in puščati gradbene odpadke, ki nastanejo kot pripravljalna dela pri večjih posegih kot so kamnoseška in vrtnarska dela,
– izvajati zasaditev visoko rastočega drevja na grobovih,
– izvajati zasaditev, ki bi segale izven meja groba.
(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim ali šestim odstavkom tega člena
(8) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXII. NADZOR 
61. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
62. člen 
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz tretjega odstavka 53. člena tega odloka, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja del ter zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja. Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča lahko odredi drugačno sanacijo že izvedenih del v skladu z določbami tega odloka.
XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
63. člen 
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
64. člen 
Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od uveljavitve cene.
65. člen 
Upravljavec je dolžan v roku dvanajstih mesecev po prejemu sklepa o imenovanju izvesti načrt postavitve oznak ter pokopališki digitalni kataster in načrt pokopališča.
66. člen 
(1) Upravljavec mora v roku dveh let po prejemu tega odloka, z najemniki skleniti nove najemne pogodbe.
(2) Najemniki morajo prejeto pogodbo uskladiti in podpisati v roku 60 dni od prejema, sicer se šteje, da je pogodbeno razmerje urejeno na podlagi predhodne pogodbe oziroma tega odloka.
67. člen 
Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju novo urejenih parkovnih ureditev obstoječih pokopališč, se raztros pepela iz žare na območju Občine Loški Potok ne zagotavlja.
68. člen 
Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste in osemnajste alineje druge točke 1. člena tega odloka veljajo obstoječe cene upravljavcev pokopališč.
69. člen 
Za vprašanja povezana z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso urejena s tem odlokom se neposredno uporablja področna zakonodaja.
70. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po prej veljavnem odloku.
71. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2021
Loški Potok, dne 24. junija 2021
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti