Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23, stran 6852.

  
Na podlagi 58., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 in 24/19), Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (Uradni list RS, št. 143/20) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. dopisni seji dne 7. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se v skladu s Sklepom o izdelavi sprememb Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 (Uradni list RS, št. 143/20) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB in 24/19) (v nadaljnjem besedilu: SD ZN) za celotno ureditveno območje ZN in posebej za funkcionalno enoto F23, ki določajo:
– območje sprememb ZN,
– dopustne prostorske ureditve in pogoje za njihovo izvedbo.
2. člen 
(območje SD ZN) 
Območje SD ZN za F23 zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi št.:
737/63, 737/9, 737/352 – del, 737/353 – del, 750/20 – del, 750/21 – del, 750/19 – del vse k. o. 1697 Lanišče.
Velikost funkcionalne enote, ki so predmet spremembe ZN, je cca 9,25 ha.
3. člen 
(način priprave) 
Spremembe in dopolnitve ZN so pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in Zakonom o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
4. člen 
(sestavni deli SD ZN) 
SD ZN vsebujejo tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge.
Grafični del SD ZN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta
M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi funkcionalnimi enotami
M 1:2500
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN
M 1:500
3.2 Prikaz prostorski enot in enot urejanja prostora
M 1:500
3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč in gradbenih mej
M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske ureditve
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi
M 1:500
4.2 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:500
4.3.1 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
SD ZN imajo naslednje priloge:
– izvleček iz OPN Občine Škofljica,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev SD ZN,
– povzetek za javnost.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN 
5. člen 
V 1. členu se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica za funkcionalno enoto F23, ki jih je izdelal GENIUS LOCI d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 520-20, junij 2021«.
6. člen 
V 3. členu se za zadnjim odstavkom tega člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za morfološko enoto F23 veljajo naslednji spremenjeni grafični prikazi:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta
M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi funkcionalnimi enotami
M 1:2500
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN
M 1:500
3.2 Prikaz prostorski enot in enot urejanja prostora
M 1:500
3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč in gradbenih mej
M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske ureditve
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi
M 1:500
4.2 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:500
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
Navedeni grafični prikazi so sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za funkcionalno enoto F23 pod številko projekta 520-20, GENIUS LOCI d.o.o., junij 2021.
7. člen 
V 7. členu se določila za gradnjo v F9, F12 do F23 spremenijo tako, da se glasijo:
– »gradnja obrtno, servisnih, poslovnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu drobnega gospodarstva, gradnja skladiščnih objektov – hladilnice, gradnja trgovskih, gostinskih, servisnih objektov ter objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno obrtno, poslovno ali proizvodno dejavnost (gradbena enota A1 do A46, B1 do B5, C1 do C4, D1 do D3);«.
8. člen 
V 8. členu se prvi stavek v določilih za Vertikalne gabarite objektov spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah F1, F5 do F10 in F22 so vertikalni gabariti objektov omejeni z višino zaključnega venca, ki je 8,0«.
9. člen 
V 8. členu se na koncu besedila v določilih za Vertikalne gabarite objektov doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalni enoti F23 je vertikalni gabarit objektov omejeni z višino zaključnega venca, ki je 13 m.Možna toleranca je + 0,5 m.«
10. člen 
V 8. členu se v določilih za Oblikovanje objektov doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalni enoti F23 so dopustni barvni poudarki na severni in južni fasadi in lahko zasedajo največ 30 % fasadne površine vsake fasade.«.
11. člen 
V 8. členu se v določilih za Oblikovanje objektov besedilo drugega odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V funkcionalnih enotah F23 in F24 je strehe objektov dopustno izvesti kot dvokapnice z naklonom do 35 stopinj. Strehe se obvezno izvede brez napuščev.«
12. člen 
V 8. členu se na koncu besedila v določilih za Oblikovanje objektov doda nov odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalni enoti F23 so dopustne postavitve zunanjih odprtih stopnišč in nadstreškov 1,5 m izven GM (gradbena meja) in postavitev tehničnih naprav (npr. diesel agregat, hladilni agregat) ob objektu izven GM. Predvideti je potrebno vizualno in protihrupno zaščito tehničnih naprav. «
13. člen 
V 8. členu se besedilo v določilih za Zunanje ureditve za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Za funkcionalno enoto F23 je prikazana ozelenitev in zasaditev dreves v grafičnem prikazu: 4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerezi.«
14. člen 
V 8. členu se v določilih za Zunanje ureditve za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalni enoti F23 je možna postavitev ograje 0,5 od parcelne meje, oziroma na parcelno mejo ob soglasju soseda.«
15. člen 
V 8. členu se v določilih za Zunanje ureditve za zadnjim odstavkom dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Idejna višinska kota površin na dovozu za tovorna vozila na severni strani funkcionalne enote F23 je minimalno 292,10 m/n.v.
Idejna višinska regulacija za F23 je prikazana v grafičnem prikazu: 4.2 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«
16. člen 
V 9. členu se na koncu določil za Cestna omrežja in dostopi, doda odstavek:
»Dovoz s tovornimi in osebnimi vozili do funkcionalne F23 mora potekati krožno v smeri dovoza iz Poti ob hrastih in preko novega izvoza na Obrtno cesto.«
17. člen 
V 10. členu se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
»V F23 je predvidena priključitev fekalne kanalizacije preko obstoječega priključka PVC 200 do GRP 250. Meteorne vode iz strehe dela objekta bodo priključene na obstoječi priključek PVC 200 do kanala GRP 800. Meteorna voda iz utrjenih površin bo preko lovilca olj in skupaj s preostalo meteorno vodo iz strehe preko zadrževalnika priključena na meteorno kanalizacijo GRP 800, ki poteka po Obrtni cesti.«
18. člen 
V 12. členu se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
»Za oskrbo objekta v F23 je predviden priključek na obstoječo TP postajo.«
19. člen 
V 13. členu se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
»Za potrebe tehnološke rabe, ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode se objekt v F23 priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 0,5–5 bar, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije in lastnih virov odvečne toplote. V primeru, da toplotna energija iz obnovljivih virov in odvečne toplote ne zagotavlja potrebne toplote, je potrebno manjkajočo toploto zagotoviti iz sistema zemeljskega plina.
Za priključitev objekta v F23 je treba izvesti plinski priključek do načrtovanega objekta z navezavo na že delno izvedeni plinski priključek v dimenziji DN 50. Glavni plinovodi, priključni plinovodi in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s trenutno zakonodajo.«
20. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku doda stavek, ki se glasi:
»V F23 ni treba izvesti pregleda.«
21. člen 
V 22. členu se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
»Za območje F23 je bila izdelana Hidrološko hidravlična presoja (URBIKOM, hidrološke-hidravlične študije, št. Proj. H4-1-2021). Obravnavano območje se deloma nahaja na območju razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti. Koto pritličja je treba izvesti na koti +292,95 ali višje, to je Q100+0,50 m varnostnega nadvišanja.«
III. KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2020
Škofljica, dne 7. julija 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost