Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3341. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3342. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3343. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3344. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3345. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija
3346. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3347. Uredba o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer
3348. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana
3349. Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
3350. Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
3351. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
3352. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Odloki

3353. Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja

MINISTRSTVA

3354. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trge prašičjega mesa, ovčjega mesa ter perutninskega mesa in jajc
3355. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3409. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja
3410. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda

USTAVNO SODIŠČE

3356. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z ustavo, in o ugotovitvi kršitve človekove pravice
3357. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2021

BANKA SLOVENIJE

3358. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
3359. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3360. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3361. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021
3362. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2021

Bled

3363. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2021

Dobje

3364. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami

Gorenja vas-Poljane

3396. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021

Grosuplje

3365. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Valnaček
3366. Odlok o začasnem zavarovanju širitve območja naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak – ID 8036
3367. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 229 SSe
3368. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 17 A
3369. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 5 A

Idrija

3397. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2022
3398. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija
3399. Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 na območju enote urejanja prostora ID_49/1_IP
3400. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
3401. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2021
3402. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2021
3403. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2021
3404. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

3370. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
3371. Pravilnik o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik
3372. Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kamnik za leto 2020
3373. Sklep o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kamnik
3374. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
3375. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Kočevje

3376. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kočevje

Kranj

3377. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3378. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj
3379. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2021
3405. Obvezna razlaga 20. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

Ljubljana

3380. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana

Nova Gorica

3406. Odlok o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica

Piran

3381. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2021

Podčetrtek

3382. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2021

Ribnica

3383. Statut Občine Ribnica
3384. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ribnica

Sodražica

3385. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica
3386. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2020
3387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica
3388. Sklep o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar

Straža

3407. Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v obdobju januar–marec 2021
3408. Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja CERO – DBK d.o.o.

Zagorje ob Savi

3389. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti

Žužemberk

3390. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2021
3391. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022
3392. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk
3393. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Žužemberk
3394. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Žužemberk
3395. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti