Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

Št. 4102-5/2020-5 Ob-3487/20, Stran 2541
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) in Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (Uradni list RS, št. 15/18) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025
Izvajalec Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja razpisanih vsebin centrov za družino iz točke IV. tega razpisa kot podporne mreže v lokalnem okolju, namenjene vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih obdobjih. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.
Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno krepitev socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, izboljšanju medsebojnih odnosov ter starševskih kompetenc in prostor za izmenjavo dobrih praks ter pozitivnih izkušenj.
II. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo razpisane vsebine centrov za družine z namenom zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin, starševskih kompetenc, nudenju pomoči pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov v lokalnem okolju ter podpore družini kot celoti.
III. Cilj izvajanja razpisanih vsebin: cilj izvajanja razpisanih vsebin je otrokom, mladostnicam oziroma mladostnikom (v nadaljnjem besedilu: mladostniki) ponuditi raznovrstne možnosti učenja za njihov celosten razvoj ter pridobivanje ustreznih socialnih veščin in kompetenc za obvladovanje čustev, pozitivne samopodobe ter konstruktivnega reševanja raznovrstnih problemov, njihove starše pa opolnomočiti za pozitivno starševstvo, s pomočjo katerega bodo pomembno vplivali na kakovost družinskega življenja in konstruktivno reševanje medosebnih konfliktov.
IV. Razpisane vsebine
Razpisane vsebine (v nadaljnjem besedilu: Vsebine) so:
1. izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva (v nadaljnjem besedilu: Vsebina 1);
2. izvajanje počitniških aktivnosti za otroke in organizirane delavnice za otroke oziroma mladostnike (v nadaljnjem besedilu: Vsebina 2);
3. svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenje reševanja raznovrstnih problemov ipd. (v nadaljnjem besedilu: Vsebina 3).
V posamičnem koledarskem letu mora biti vsaka od Vsebin zastopana najmanj 1044 ur, od tega je neposrednega dela z uporabniki pri Vsebini 1 – 600 ur, pri Vsebini 2 – 700 ur in pri Vsebini 3 – 450 ur. Preostale ure so namenjene za pripravo na aktivnosti, koordinacijo, pripravo poročil ipd.
Izjema je leto 2021, ko mora biti vsaka Vsebina zastopana v obsegu najmanj 870 ur, od tega je neposrednega dela z uporabniki pri Vsebini 1 – 420 ur, pri Vsebini 2 – 490 ur in pri Vsebini 3 – 315 ur. Preostale ure so namenjene za pripravo na aktivnosti, koordinacijo, pripravo poročil ipd.
V. Ciljne skupine
Ciljne skupine:
– otroci in mladostniki,
– starši in skrbniki,
– družine (tudi rejniške družine).
VI. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji:
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje.
Št.
Pogoji
Dokazila
1
Je pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje. Premoženja, dobička in presežkov prihodkov nad odhodki ne deli, temveč jih vlaga v razvoj dejavnosti.
Priloga 1
2
Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije.
Priloga 2
3
Ni v obdobju financiranja razpisanih Vsebin za isti namen prejel sredstev iz državnega proračuna.
Izjava 1
4
Ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Priloga 3
5
Koordinacijski vodja vsebin in izvajalci vsebin niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije.
Izjava 1
6
Z njim ni bila v preteklih petih letih sklenjena pogodba o so/financiranju od katere je ministrstvo odstopilo, oziroma v postopku sodne obravnave ni bilo ugotovljeno, da je izvajalec pridobljena sredstva, s strani ministrstva, porabil nenamensko.
Izjava 1
B. Posebni pogoji
1. Prijavitelj mora zagotavljati prostor neformalnega druženja na lokaciji izvajanja Vsebine 1 in 2, v velikosti najmanj 40 m2 (Izjava 2).
V primeru, da lokacija izvajanja Vsebine 3 ni na isti lokaciji kot lokacija izvajanja Vsebine 1 in 2 ter neformalnega druženja, mora biti le ta v isti statistični regiji (Izjava 2).
Prostor neformalnega druženja mora biti zagotovljen preko celega koledarskega leta, najmanj 4 dni v tednu, v skupnem obsegu najmanj 5 ur dnevno, od tega najmanj 3 ure v popoldanskem času. Popoldanski čas se šteje od 13. ure dalje.
2. Prijavitelj je dolžan voditi evidenco, dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (Izjava 2).
3. Informacije o izvajanju razpisanih vsebin so dostopne za širšo javnost (Izjava 2).
4. Prijavitelj bo za vse vključene uporabnike zagotavljal brezplačno izvajanje razpisanih vsebinskih aktivnosti (Izjava 2).
5. Izvajalci Vsebin se morajo udeležiti pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva in opraviti preizkus usposobljenosti, najkasneje v roku 6 mesecev od dneva zaposlitve/podpisa pogodbe. To ne velja za izvajalce, ki imajo že opravljen preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva, izvajalce, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ter zunanje izvajalce, ki bodo storitev opravljali na podlagi izdanega računa. V primeru, da ima izvajalec opravljen strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, javne uprave, se mora udeležiti pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva, ni pa mu treba opravljati preizkusa usposobljenosti (Priloga 4 ali Izjava 3).
6. Koordinacijski vodja in izvajalci Vsebin morajo imeti znanja, skladna s področjem izvajanja Vsebin ter navedenimi posebnimi pogoji:
6.1 Koordinacijski vodja mora biti redno zaposlen za najmanj polovični delovni čas in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena vsaj VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.) (Priloga 5);
– najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali družinami (Obrazec 4).
6.2 Izvajalci Vsebine 1 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena vsaj VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.) (Priloga 6);
– po pridobljeni zahtevani izobrazbi zaključeno dodatno izpopolnjevanje, s katerim dokazuje izkušnje za izvajanje Vsebine 1 (Priloga 6a);
– pet let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali družinami (Obrazec 4).
6.3 Izvajalci Vsebine 2 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena VI/2 stopnje izobrazbe (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi oziroma visokošolski strokovni in univerzitetni program 1. bol. st) (Priloga 7);
– tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali družinami (Obrazec 4).
6.4 Izvajalci Vsebine 3 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)), socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo (Priloga 8);
– zaključeno dodatno izpopolnjevanje s področja predmeta Vsebine 3 v trajanju najmanj 250 ur (Priloga 8a) po pridobljeni zahtevani izobrazbi in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki oziroma družinami (Obrazec 4)
ali
– zaključena VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma magisterij stroke (2. bol. st.)), socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo; (Priloga 8b) in deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki oziroma mladostnikov z vedenjskimi oziroma osebnostnimi motnjami (Obrazec 4).
Vrednotenje delovnih izkušenj
Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene zahtevane izobrazbe za vse prijavljene vsebine. Enako velja za delovne izkušnje, pridobljene na podlagi prostovoljnega dela, dela po pogodbi, študentskega dela. Delovne izkušnje se štejejo v opravljenih urah. Za eno leto delovnih izkušenj se šteje 1044 ur.
Prostovoljsko delo se šteje, če je bil prostovoljec po pridobljeni zahtevani izobrazbi vključen v prostovoljsko delo na področju dela z otroki, mladostniki oziroma njihovimi družinami.
C. Prostovoljci
Koordinacijski vodja in izvajalci Vsebin v okviru tega javnega razpisa ne smejo biti hkrati prostovoljci na razpisanih Vsebinah. Prostovoljci ne morejo izvajati Vsebin, lahko pa pomagajo pri pripravi/izvedbi delavnic/skupin, promociji vsebin ipd. Prostovoljec mora biti vključen v aktivnosti vsebin najmanj 24 ur letno. S prostovoljci mora biti podpisan dogovor o prostovoljskem delu (Priloga 9).
D. Supervizija
Izvajalci Vsebin 1 in 2 ter koordinacijski vodja morajo imeti zagotovljeno kontinuirano, najmanj 3x letno izvajanje supervizije, v obsegu dveh pedagoških ur na posamezno supervizijo (Priloga 10). Supervizor mora imeti zaključeno izobraževanje za supervizorja (Priloga 12).
Supervizor ne sme delati v isti organizaciji, za katero opravlja supervizijo. Supervizije ni treba opravljati izvajalcem, ki so plačani za izvedbo posamične delavnice Vsebine 1 in/ali 2, na način plačila po izstavljenem računu.
Izvajalci Vsebine 3 morajo imeti zagotovljeno kontinuirano supervizijo, in sicer najmanj 4 supervizije na/1044 ur, v obsegu dveh pedagoških ur na posamezno supervizijo (Priloga 11). Supervizor mora imeti zaključeno izobraževanje za supervizorja (Priloga št. 12).
E. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
1. občine, centri za socialno delo oziroma prijavitelji, katerih ustanovitelj je država (Izjava 1);
2. samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, razen socialnih podjetij (Izjava 1);
3. prijavitelji, ki na isti lokaciji izvajajo programe za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter programe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, sofinanciranih v okviru javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih programov (Izjava 1);
4. prijavitelji, ki na isti lokaciji izvajajo programe večgeneracijskih centrov iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Izjava 1);
5. izvajalci ali projektni partnerji, s katerimi ima ministrstvo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju projekta večgeneracijskih centrov iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Izjava 1).
VII. Financiranje
A. Trajanje oziroma časovna omejitev financiranja vsebin
Izvajanje razpisanih vsebin po tem razpisu bo financirano za obdobje od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.
B. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna razpoložljiva višina sredstev za leta 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 je 4.320.000,00 EUR oziroma 864.000,00 na proračunsko leto.
Posamezni prijavitelj lahko zaprosi največ za financiranje izvajanja razpisanih vsebin, v skupni višini 72.000,00 EUR letno.
C. Način financiranja
Skupna predvidena višina sredstev javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025 je 4.320.000,00 EUR oziroma 864.000,00 EUR za posamično proračunsko leto. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120. Za leto 2021 in 2022 so sredstva zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, za leta 2023, 2024 in 2025 pa so sredstva vključena v veljavni načrt razvojnih programov.
Minister, pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom o izboru prijaviteljev razpisanih vsebin centrov za družino določi višino sredstev financiranja za vsako posamično proračunsko leto, za obdobje 5 let. Z izbranimi prijavitelji bodo vsako leto podpisane pogodbe.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letih trajanja sofinanciranja vsebin bo minister izdal nov sklep, s katerim bo določil obseg sredstev za vse na tem razpisu izbrane prijavitelje, upoštevajoč razpoložljivo višino sredstev za posamezno proračunsko leto.
D. Način določanja višine financiranja
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem razpisanih vsebin centrov za družine letno dodelilo sredstva za stroške dela na podlagi redne zaposlitve, po pogodbi ali podjemni pogodbi ali za stroške zunanjih izvajalcev na podlagi izstavljenih računov ter za posredne stroške. V letu 2021 lahko prijavitelj zaprosi tudi za izredne posredne stroške, največ v višini 12.000,00 EUR.
E. Stroški dela
Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za financiranje stroškov dela v skupni višini največ 60.000,00 EUR letno. Izjema je leto 2021, ko lahko prijavitelj zaprosi za največ 50.000,00 EUR.
Obvezno:
Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno zaposlitev za polovični delovni čas z naslednjim nazivom:
a. Koordinacijski vodja (najmanj 1044 ur) – naloge: koordinacija aktivnosti, koordinacija neformalnega druženja, podpora pri izvajanju Vsebin, poročanje ministrstvu, priprava poročil, komunikacija s so/financerji ipd.
b. Vsi ostali izvajalci so lahko za opravljeno storitev plačani na podlagi zaposlitve po pogodbi, po podjemni/avtorski pogodbi ali na podlagi izstavljenega računa.
Za izvedbo opravljenega dela izvajalcev Vsebin se lahko stroške dela povrne tudi na podlagi izstavljenega računa, in sicer v skupni višini, ki ne presega 7.750,00 EUR letno.
Tabela 1: Obvezno število opravljenih ur
Vsebina
Vse obvezne ure/skupaj/leto 2021
Obvezne ure dela neposredno 
z uporabniki 
leto 2021
Vse obvezne ure/skupaj/letno (2022, 2023,
2024, 2025)
Obvezne ure dela neposredno 
z uporabniki 
(2022, 2023,
2024, 2025)
Koordinacijski 
vodja
870
Glede 
na organizacijo dela
1044
Glede 
na organizacijo dela
Vsebina 1
870
420
1044
600
Vsebina 2
870
490
1044
700
Vsebina 3
870
315
1044
450
Skupaj
3480
/
4176
/
Tabela 2: Višina sredstev, namenjena za koordinacijskega vodja in izvajalce Vsebin
Stroški dela
¼ zaposlitve 
(leto 2021/435 ur)
½ zaposlitve 
(leto 2021/870 ur)
¼ zaposlitve 
(letno 522 ur – 2022, 2023, 2024, 2025)
½ zaposlitve 
(letno 1044 ur – 2022, 2023, 2024, 2025)
Koordinacijski vodja
/
12.917,00
/
15.500,00
Vsebina 1
6.250,00
12.500,00
7.500,00
15.000,00
Vsebina 2
5.833,00
11.666,00
7.000,00
14.000,00
Vsebina 3
6.458,50
12.917,00
7.750,00
15.500,00
Skupaj:
/
50.000,00
/
60.000,00
F. Posredni stroški
Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja vsebin, in sicer letno največ v višini 20 % vrednosti stroškov dela.
Izredni posredni stroški v letu 2021, v višini največ 12.000,00 EUR, so namenjeni vzpostavitvi prostora neformalnega druženja ter nakupu zaščitnega materiala za preprečevanje okužb nalezljivih bolezni.
VIII. Upravičeni in neupravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem vsebin, v skladu s cilji javnega razpisa,
– nastali v obdobju upravičenosti posameznega proračunskega leta,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti.
Upravičeni stroški so stroški, vezani na delo zaposlenih in posredni stroški ter izredni posredni stroški v letu 2021.
Med posredne upravičene stroške se štejejo tisti stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi izvajanja vsebin.
Posredni upravičeni stroški so:
– stroški za telekomunikacijo (telefon, internet);
– stroški električne energije;
– stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški najema prostora za izvedbo prijavljenih vsebin;
– stroški materiala za izvedbo skupin/delavnic;
– stroški računovodskih storitev;
– stroški pisarniškega in sanitarnega potrošnega materiala;
– stroški opreme in pohištva;
– stroški supervizije;
– stroški izobraževanja;
– prigrizki in brezalkoholne pijače za uporabnike vsebin;
– izredni potni stroški za zaposlene;
– nakup informacijsko komunikacijske opreme;
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju vsebin in dejavnosti;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški prostovoljskega dela po podpisanih dogovorih.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški niso predmet financiranja in jih krije prijavitelj sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– posredni stroški, če letno presegajo vrednost 20 % upravičenih stroškov dela;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času izvajanja vsebin financirani iz drugih javnih virov;
– stroški za sofinanciranje deleža sredstev javnih del.
IX. Merila za izbor
Največje skupno možno število doseženih točk je 74. Financirane bodo vsebine, ki bodo dosegle najmanj 50 točk.
1. Vsebinska ustreznost
Točke
Možnih največ 
48 točk
1.1. Usklajenost vsebin s cilji javnega razpisa
0 – navedena vsebina ni jasno predstavljena na način, da se lahko razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
1 – navedena vsebina je v manjši meri predstavljena na način, da se lahko razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
2 – navedena vsebina je v srednji meri predstavljena na način, da se lahko razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
3 – navedena vsebina je v večji meri predstavljena na način, da se lahko razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
4 – navedena vsebina je v celoti predstavljena na način, da se lahko razbere skladnost s ciljem javnega razpisa
Prijava, ki bo pri tej točki pri kateri koli razpisani Vsebini dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
Predstavitev Vsebine 1
0–4
4
Predstavitev Vsebine 2
0–4
4
Predstavitev Vsebine 3
0–4
4
1.2. Skladnost vsebin s potrebami ciljnih skupin
0 – zapis predstavitve vsebine ne potrjuje skladnosti s potrebami ciljne skupine
1 – zapis predstavitve vsebine v manjši meri potrjuje skladnosti s potrebami ciljne skupine
2 – zapis predstavitve vsebine v srednji meri potrjuje skladnosti s potrebami ciljne skupine
3 – zapis predstavitve vsebine v večji meri potrjuje skladnosti s potrebami ciljne skupine
4 – zapis predstavitve vsebine v celoti potrjuje skladnosti s potrebami ciljne skupine
Prijava, ki bo pri tej točki pri kateri koli razpisani Vsebini dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
Skladnost Vsebine 1 s potrebami ciljne skupine.
0–4
4
Skladnost Vsebine 2 potrebami ciljne skupine.
0–4
4
Skladnost Vsebine 3 s potrebami ciljne skupine.
0 – 4
4
1.3. Ustreznost predstavitve vsebin in učinkovitega izvajanja vsebin z zahtevami JR
0 – aktivnosti niso jasno zapisane oziroma ne omogočajo učinkovitega izvajanja vsebin z zahtevami JR
1 – aktivnosti so v manjši meri zapisane in v manjši meri omogočajo učinkovito izvajanje vsebin z zahtevami JR
2 – aktivnosti so v srednji meri zapisane in srednji meri omogočajo učinkovito izvajanje vsebin z zahtevami JR
3 – aktivnosti so v večji meri zapisane in v večji meri omogočajo učinkovito izvajanje vsebin z zahtevami JR
4 – aktivnosti so jasno zapisane in omogočajo učinkovito izvajanje vsebin z zahtevami JR
Prijava, ki bo pri kateri koli razpisani Vsebini dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
Aktivnosti v okviru izvajanja
Vsebine 1
0–4
4
Aktivnosti v okviru izvajanja
Vsebine 2
0–4
4
Aktivnosti v okviru izvajanja
Vsebine 3
0–4
4
1.4. Vrednotenje
(spremljanje) prijavljenih vsebin
0 – z navedenimi kazalniki ne moremo meriti uspešnosti ciljev
1 – z navedenimi kazalniki v manjši meri lahko merimo uspešnost ciljev
2 – z navedenimi kazalniki v srednji meri lahko merimo uspešnost ciljev
3 – z navedenimi kazalniki v večji meri lahko merimo uspešnost ciljev
4 – z navedenimi kazalniki v celoti lahko merimo uspešnost ciljev
Jasnost kazalnikov merjenja uspešnosti doseganja ciljev, Vsebina 1.
0–4
4
Jasnost kazalnikov merjenja uspešnosti doseganja ciljev, Vsebina 2.
0–4
4
Jasnost kazalnikov merjenja uspešnosti doseganja ciljev, Vsebina 3.
0–4
4
2. Reference in dodatni kriteriji
Točke
Možnih 
največ 8 točk
2.1 Izkušnje zaposlenih v okviru prijavljenih vsebin
V okviru izvajanja vsebin je v okviru rednega delovnega razmerja zaposlen vsaj en izvajalec,
ki presega delovne izkušnje 
na zahtevanem področju za najmanj 8 let
2 – DA
0 – NE
2
V okviru izvajanja vsebin je v okviru rednega delovnega razmerja zaposlen izvajalec v starosti do dopolnjenega 29. leta starosti.
2 – DA
0 – NE
2
2.2. Reference prijavitelja
Prijavitelj je bil na področju predmeta javnega razpisa v obdobju 1. 1. 2016 do 17. 1. 2021 že so/financiran iz javnih sredstev ali drugih mednarodnih virov.
1 – 1 sofinancirana vsebina/ program/projekt
2 – 2 sofinancirani vsebini/programa/projekta
3 – 3 sofinancirane vsebine/programi/projekti
4 – 4 ali več sofinanciranih vsebin/programov/projektov
4
3. Sofinanciranje
Točke
Možnih 
največ 8 točk
3.1. Financiranje
0 – stroški niso upravičeni, smotrno načrtovani in jasno zapisani
1 – stroški so v manjši meri smotrno načrtovani in jasno zapisani
2 – stroški so v srednji meri smotrno načrtovani in jasno zapisani
3 – stroški so v večji meri smotrno načrtovani in jasno zapisani
4 – stroški so upravičeni, smotrno načrtovani in jasno zapisani
Prijava, ki bo pri tem kriteriju dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
Ovrednotenje finančnega načrta
0–4
4
3.2. Sofinanciranje izvajanja vsebin s strani lokalne skupnosti
V primeru sofinanciranja več lokalnih skupnosti, se zneski seštejejo. 
V primeru zagotavljanja prostora 
se le ta finančno ovrednoti s strani lokalne skupnosti letno, določene neprofitne najemnine.
Delež sofinanciranja lokalne skupnosti glede na skupno prijavljeno višino sredstev s strani ministrstva (Obrazec 5)
Delež letnega sofinanciranja od skupne vrednosti vsebin: 
0 – do vključno 4,99 %
1 – od 5 do vključno 7,99 %
2 – od 8 do vključno 11,99 %
3 – od 12 do manj kot 14,99 %
4 – 15 in več %
4
4. Drugo
Točke
Možnih 
največ 10 točk
4.1. Sodelovanje s CSD
Sodelovanje s CSD iz iste statistične regije (Obrazec 6).
2 – DA
0 – NE
2
4.2. Prostovoljci
V izvajanje vsebin so vključeni prostovoljci po predpisih, ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu.
0 – ni vključenih
prostovoljcev 
1 – en ali dva prostovoljca
2 – trije prostovoljci
3 – štirje prostovoljci
4 – pet prostovoljcev
4
4.3. Zunanje površine
Za izvajanje vsebin so zagotovljene zunanje površine, kot so: vrt, park, igrišče ipd. (parkirne, javne in servisne površine se ne štejejo).
2 – DA
0 – NE
2
4.4. Status nevladne organizacije
v javnem interesu
Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, družinske politike, varstva človekovih pravic ali invalidskega varstva.
2 – DA
0 – NE
2
Skupno število točk
74
X. Postopek izbora prijaviteljev
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 17. 1. 2021.
Prijava mora biti oddana v fizični obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne obrazce, priloge, izjave in podatke določene v razpisni dokumentaciji. Dodatno mora biti, kot del zgoraj navedene prijave, fizična oblika v celoti shranjena na USB ključek in priložena k prijavi.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki so oddane zadnji dan roka za oddajo v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana, do 17. 1. 2021 do 15. ure ali ki so zadnji dan roka oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijav, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.
Prijave na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Prijavo je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – prijava za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025«. Za označevanje prijave na ovojnici mora prijavitelj uporabiti obrazec za označbo prijave (Obrazec 1). Prijave, ki bodo nepravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in z merili za ocenjevanje.
XI. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
A. Odpiranje prijav
Ministrstvo bo zbralo predloge vsebin po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13 in 81/16). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.
Odpiranje prijav se bo pričelo dne 21. 1. 2021 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana in bo predvidoma javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti 20. 1. 2021 na spletni strani GOV.SI – Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju prijav bo strokovna komisija vodila zapisnik.
B. Preverjanje formalne popolnosti prijav
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijav preverila njihovo formalno popolnost.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog in izjav zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih, prilogah in izjavah. V kolikor prijavitelj z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da prijave dopolnijo. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.
V nadaljnji postopek ocenjevanja bodo uvrščene prijave, pri katerih bodo izpolnjeni vsi formalni pogoji javnega razpisa.
C. Ocenjevanje popolnih prijav
Komisija bo najprej opravila vsebinski pregled formalno popolnih obrazcev, prilog in izjav, v nadaljevanju pa prijavo ocenila na podlagi meril za izbor vsebin centrov za družine, določenih v točki IX. tega javnega razpisa.
V primeru, da bo komisija ugotovila, da priloženi obrazci, priloge in izjave vsebinsko ne izpolnjujejo zahtev, določenih v javnem razpisu, bo prijava zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje iz točke IX. tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja na podlagi meril za izbor bodo prijave ocenjevane s stališča skladnosti s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
Vse prijave, ki bodo uvrščene v postopek ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje iz točke IX. tega javnega razpisa, bosta ločeno ocenila najmanj dva člana komisije. Končna ocena bo oblikovana na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov financiranja razpisanih Vsebin.
Med prijavami, ki bodo dosegle vsaj 50 točk, bodo najprej izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali najvišje število točk, in sicer na način prvi iz statistične regije z najvišje doseženim številom točk.
Statistične regije v Sloveniji so:
gorenjska, goriška, jugovzhodna Slovenija, koroška, notranjsko-kraška, obalno-kraška, osrednje slovenska, podravska, pomurska, savinjska, spodnje posavska in zasavska.
Med preostalimi prijavami, ki bodo dosegle vsaj 50 točk, bodo izbrane prijave glede na najvišje število doseženih točk, do porabe razpoložljivih sredstev.
V kolikor bodo prijavitelji dosegli enako število točk, bodo imele prednost prijave, ki so prispele časovno prej.
XII. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev financiranja razpisanih vsebin centrov za družine po tem javnem razpis, bo na predlog komisije s sklepom, ki bo vezan na obdobje 2021–2025, odločil minister.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo predvidoma v roku 60 dni po zaključku odpiranja prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletnih straneh GOV.SI – Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa ministra o izboru sklenjene pogodbe o financiranju razpisanih vsebin. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo za vsako leto posebej. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju razpisanih vsebin nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XIII. Pravno varstvo
Zoper sklep o izboru financiranja razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejetja sklepa. Pritožba se vloži pisno pri organu, ki je sklep izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena oziroma ne zadrži podpisa pogodb o financiranju vsebin z izbranimi prijavitelji v koledarskih letih.
XIV. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo prijave na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izbranih vsebinah v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Vsi podatki iz prijave, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo.
Podatke, navedene v prijavi, ki niso označeni kot del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
XV. Odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje odgovornosti in naloge:
– vodenje ločenih računovodskih evidenc o razpisanih vsebinah;
– hranjenje dokumentacije o izvedenih vsebinah še najmanj 5 let po zaključku izvedbe razpisanih vsebin;
– zagotavljanje in spremljanje podatkov o udeležencih;
– zagotavljati ministrstvu dostopnost dokumentacije o izvajanju razpisanih vsebin;
– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o razpisanih vsebinah in o financiranju razpisanih vsebin s strani ministrstva;
– obveščati ministrstvo o spremembah vsebin v skladu s pogodbo in pogoji javnega razpisa;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja vsebin s strani drugih javnih virov, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi.
XVI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dobijo na spletni strani GOV.SI (Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) oziroma preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, št. 129-204/2020).
Zainteresirani prijavitelji lahko na ministrstvo, v obdobju od 21. 12. 2020 do vključno 11. 1. 2021 v zvezi s tem javnim razpisom, naslovijo vprašanja na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si, z obveznim pripisom »Vprašanja – JR za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, št. 129-204/2020«.
Odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: GOV.SI (Javne objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).
XVII. Seznam/opis prijavnih obrazcev, izjav in prilog
1. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec 1: Označba prijave;
– Obrazec 2: Osnovni podatki prijavitelja;
– Obrazec 3: Prijava na razpis;
– Obrazec 4: Izpolnjevanje delovnih izkušenj;
– Obrazec 5: Izjava lokalne skupnosti o sofinanciranju razpisanih vsebin;
– Obrazec 6: Dogovor o medsebojnem sodelovanju s CSD iz iste statistične regije.
2. Izjave, ki so sestavni del prijave:
– Izjava 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev;
– Izjava 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju posebnih pogojev;
– Izjava 3 (če ni Priloge 5): Izjava koordinacijskega vodje vsebin oziroma izvajalcev vsebin o udeležbi na pripravljalnem seminarju za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva oziroma opravljanju preizkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva.
3. Priloge, ki jih k razpisni dokumentaciji priložijo prijavitelji:
– Priloga 1: Ustanovitveni akt ali drugi ustrezni temeljni akt, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje;
– Priloga 2: Izpis iz Ajpesa;
– Priloga 3: Potrdilo FURS;
– Priloga 4: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja SV, usposobljenosti na področju SV ali strokovnem izpitu na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, javne uprave (v primeru, da ni predložena Izjava 3);
– Priloga 5: Potrdilo o zahtevani izobrazbi – koordinacijski vodja;
– Priloga 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi – Izvajalci Vsebine 1;
– Priloga 6a: Potrdilo o dodatnem izpopolnjevanju izvajalca Vsebine 1;
– Priloga 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi – Izvajalci Vsebin 2;
– Priloga 8: Potrdilo o izobrazbi – izvajalci Vsebine 3;
– Priloga 8a: Potrdilo o dodatne izpopolnjevanju – izvajalci Vsebine 3 ali
– Priloga 8b: Potrdilo o deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki/mladostniki z vedenjskimi oziroma osebnostnimi motnjami – izvajalci Vsebine 3;
– Priloga 9: Dogovor o prostovoljskem delu;
– Priloga 10: Supervizijski dogovor – koordinacijski vodja, Vsebina 1 in 2;
– Priloga 11: Supervizijski dogovor – Vsebina 3;
– Priloga 12: Potrdilo supervizorja o zaključenem izobraževanju za supervizorja.
Vsako prilogo je treba označiti z ustrezno številko zahtevane priloge (npr. Priloga 1).
4. Vzorec pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost