Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3354. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trge prašičjega mesa, ovčjega mesa ter perutninskega mesa in jajc, stran 9519.

  
Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu za trge prašičjega mesa, ovčjega mesa ter perutninskega mesa in jajc 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa reprezentativne trge ter zavezance za sporočanje Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) o vrsti, obsegu in pogostnosti zbiranja cen in količin za trge prašičjega, ovčjega ter perutninskega mesa in jajc za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 74),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 103) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 113), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1746 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 268 z dne 22. 10. 2019, str. 6).
2. člen 
(zavezanci za sporočanje) 
(1) Za reprezentativni trg prašičjega mesa in zavezance za sporočanje se štejejo klavnice oziroma odkupovalci, ki tedensko zakoljejo oziroma odkupijo več kot 200 prašičev na letni povprečni osnovi, ki so garani in razvrščeni v kategorijo pitanih prašičev v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje prašičjih trupov.
(2) Za reprezentativni trg ovčjega mesa in zavezance za sporočanje se štejejo klavnice, ki zakoljejo več kot 400 ovc na leto.
(3) Za sporočanje o obsegu proizvodnje ovčjega mesa so zavezanci vse klavnice, ki koljejo jagnjeta.
(4) Za reprezentativni trg perutninskega mesa in jajc in zavezance za sporočanje se štejejo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150 000 glav perutnine vrste Gallus domesticus ter pakirni centri s kapaciteto več kot 5 000 000 jajc letno.
(5) Za sporočanje o obsegu proizvodnje jajc so zavezanci vsi pakirni centri.
3. člen 
(roki za sporočanje) 
(1) Klavnice oziroma odkupovalci iz prvega odstavka prejšnjega člena sporočijo vsak teden do torka do 12. ure agenciji ceno, maso in število trupov pitanih prašičev za pretekli teden po tržnih razredih, navedenih na obrazcih, ki jih agencija pripravi za pripravo poročil za Evropsko komisijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Sporoča se cena, ki jo klavnica oziroma odkupovalec plača dobavitelju pitanih prašičev v EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, zaokrožena na dve decimalni mesti natančno. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 2 %.
(2) Klavnice iz drugega odstavka prejšnjega člena sporočijo vsak teden do torka do 12. ure agenciji ceno, maso in število klavnih trupov ovc za pretekli teden po kategorijah, navedenih na obrazcih, ki jih agencija pripravi za pripravo poročil za Evropsko komisijo in ministrstvo. Sporoča se cena, ki jo klavnica plača dobavitelju ovc v EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, zaokrožena na dve decimalni mesti natančno. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 3,1 %. Če se cene določijo na podlagi žive mase, se cena za klavno maso izračuna tako, da se cena na kilogram žive mase deli s koeficientom 0,50. Če se k trupu vštejeta tudi glava in drobovje, je koeficient 0,58.
(3) Klavnice iz tretjega odstavka prejšnjega člena sporočijo agenciji do 1. aprila tekočega leta število zaklanih jagnjet v preteklem letu po kategorijah, navedenih na obrazcih, ki jih agencija pripravi za pripravo poročil za Evropsko komisijo in ministrstvo.
(4) Klavnice in pakirni centri iz četrtega odstavka prejšnjega člena sporočijo vsak teden do torka do 12. ure agenciji za pretekli teden veleprodajne cene in mase trupov in kosov perutnine vrste Gallus domesticus ter jajc po kategorijah in načinih reje, navedenih na obrazcih, ki jih agencija pripravi za pripravo poročil za Evropsko komisijo in ministrstvo. Cene so v EUR/100 kg, brez DDV, zaokrožene na dve decimalni mesti natančno.
(5) Pakirni centri iz petega odstavka prejšnjega člena sporočijo agenciji do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec obseg proizvodnje jajc po načinih reje, navedenih na obrazcih, ki jih agencija pripravi za pripravo poročil za Evropsko komisijo in ministrstvo.
(6) Za elektronsko vložitev sporočil iz prvega do petega odstavka tega člena agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se odgovorna oseba zavezanca ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije. Odgovorna oseba zavezanca ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži sporočilo na obrazcu v rokih iz prvega do petega odstavka tega člena v informacijski sistem agencije. Če sporočilo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo sporočila registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu sporočila izpolni pooblastilo agencije za dostop do informacijskega sistema in njegovo uporabo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(7) Sredstvo elektronske identifikacije iz prejšnjega odstavka je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka, oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo področje elektronske identifikacije in storitev zaupanja.
(8) Podrobnejša navodila o prijavi v informacijski sistem, izpolnjevanju ter vlaganju sporočil ter obrazce iz tega člena agencija objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave, pod zavihkom »storitve«, ki se nanaša na pripravo tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila.
(9) Agencija pridobi sezname klavnic in pakirnih centrov pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad pravilnostjo podatkov iz prejšnjega člena opravlja kmetijski inšpektor najmanj enkrat letno na reprezentativnem vzorcu zavezancev za poročanje. Zavezanci za poročanje iz 2. člena tega pravilnika hranijo za ta namen vso dokumentacijo, povezano s poročanjem, najmanj 24 mesecev od zadnjega poročanja.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 21/15), Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa (Uradni list RS, št. 21/15) in Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc (Uradni list RS, št. 89/09).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 007-380/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2330-0117
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost