Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020, Kazalo


DRŽAVNI SVET

2864. Sklep o potrditvi mandata članu Državnega sveta Republike Slovenije
2865. Sklep o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2867. Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj
2868. Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane
2869. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2870. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72

Sklepi

2871. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021
2872. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2021
2873. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2021
2874. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2021

Drugi akti

2866. Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
2906. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020
2907. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

BANKA SLOVENIJE

2877. Sklep o spremembi Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic

SODNI SVET

2878. Odločba o prenehanju sodniške službe
2879. Odločba o prenehanju sodniške službe
2880. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2881. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2020
2908. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah

OBČINE

Celje

2882. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2020
2883. Odlok o priznanjih Mestne občine Celje

Cerkno

2884. Statut Občine Cerkno (uradno prečiščeno besedilo)
2885. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno (uradno prečiščeno besedilo)

Črnomelj

2905. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

Kobarid

2886. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2020
2887. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kobarid
2888. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu za Občino Kobarid

Komen

2889. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2020
2890. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2891. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Log-Dragomer

2892. Obvezna razlaga 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
2893. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
2894. Odlok o zbiranju odpadkov v Občini Log - Dragomer
2895. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Log - Dragomer

Piran

2896. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve

Slovenj Gradec

2897. Sklep o razveljavitvi razpisa predčasnih volitev članov Sveta Vaške skupnosti Razbor na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2898. Razpis nadomestnih volitev treh članov Sveta Vaške skupnosti Razbor, enega v Volilni enoti Zgornji Razbor, dva v Volilni enoti Spodnji Razbor

Tržič

2899. Odlok o podelitvi naziva častna občanka Občine Tržič
2900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič
2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«
2902. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Tržič
2903. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Tržič

Vipava

2904. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Južna vojašnica – 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti