Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2905. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, stran 7432.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 9. in 11. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, (v nadaljevanju: ustanovitelj) na področju osnovnega šolstva ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj.
Javni zavod je pravni naslednik javnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj« (Uradni list RS, št. 6/97, 31/98, 33/08 in 9/10) ustanovila Občina Črnomelj in je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. 1-41/00, ter je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za izobraževanje.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– način zagotavljanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem,
– druge določbe v skladu z zakonom.
Druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, ki niso urejene s tem odlokom javni zavod, ustanovitelj in drugi uredijo z medsebojno pogodbo.
3. člen 
(spolna slovnična oblika) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično obliko.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Javni zavod posluje pod imenom Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj. Skrajšano ime javnega zavoda je OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Sedež javnega zavoda je na naslovu Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj.
5. člen 
(pravni status zavoda) 
Javni zavod Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj (v nadaljevanju: zavod) je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom ter v okviru dejavnosti za katere je ustanovljen.
6. člen 
(pečat) 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: »Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj« na notranjem obodu pa »Ulica Otona Župančiča 8, Črnomelj«.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena zavod uporablja predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
7. člen 
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje) 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj in ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje s strani ravnatelja, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki z deponiranimi podpisi morata biti ravnatelj in računovodja zavoda.
8. člen 
(javne listine) 
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom in na obrazcih, ki jih določi minister pristojen za vzgojo in izobraževanje.
9. člen 
(območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb – šolski okoliš) 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja oziroma prostorske okoliše:
– naslednje ulice v mestu Črnomelj: Ulica heroja Stariha, Partizanska pot, Cankarjeva ulica, Čardak, Prešernova ulica, Kajuhova ulica, Ulica Moša Pijade, Ulica 21. oktobra, Delavska pot, Ulica pod smreko, Ulica padlih borcev, Semiška cesta, Ulica Lojzeta Fabjana, Ulica Na utrdbah, Ulica Staneta Rozmana, Ulica Mirana Jarca, Trg svobode, Ulica pod lipo, Zadružna cesta, Vojinska cesta, Ulica belokranjskega odreda, Ulica Sadež, Vrtna ulica, Ulica Na pristavah, Ulica 11. avgusta, Belokranjska cesta, Ulica Otona Župančiča, Šolska ulica, Kurirska steza, Metliška cesta, Železničarska cesta, Trdinova ulica, Ulica pod gozdom, Ulica bratov Klemenc, Zelena pot, Kolodvorska cesta, Sončna pot, Nad progo in Mala ulica.
– naslednja naselja: Svibnik, Vranoviči, Dolenja vas pri Črnomlju, Vojna vas in Zastava ter
– v naselju Lokve naslednje hišne številke: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6K, 30, 31, 31A, 32, 32A, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 53A, 54, 55, 55B, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 70, 72, 74, 77, 78 in 79.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. Zavod opravlja dejavnost na svojem sedežu, kjer tudi vpisuje otroke v osnovno šolo.
Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov in
– se v šoli v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred prepisom otroka oziroma učenca iz drugega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
10. člen 
(javni interes) 
Osnovna dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in obsega program osnovnošolskega izobraževanja. Zavod je umeščen v javno mrežo osnovnih šol.
11. člen 
(osnovne dejavnosti) 
Zavod v sklopu javne službe opravlja naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
– izvaja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe osnovne šole,
– zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami,
– izvaja svetovalne storitve in obravnave za učitelje in starše,
– organizira in izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira in izvaja izobraževanja za starše,
– izvaja varstvo otrok in mladostnikov ter počitniške aktivnosti,
– organizira prostovoljno delo in usposabljanje učencev,
– pripravlja šolsko prehrano,
– upravlja z objekti in s prostori, ki jih ima v upravljanju,
– upravlja s premičnim premoženjem in
– izvaja ostale naloge, ki jih je mogoče šteti kot osnovne, skladno s predpisi.
12. člen 
(druge dejavnosti) 
Poleg osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka lahko zavod opravlja tudi druge dopolnilne dejavnosti, ki podpirajo izvajanje osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov, in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,
– izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izvaja priložnostno prodajo izdelkov učencev in zaposlenih,
– priprava in dostava hrane kot tržna dejavnost v omejenem obsegu,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja in
– opravlja ostale dejavnosti, ki jih je moč uvrstiti med registrirane dejavnosti in pomenijo nadgradnjo osnovnim dejavnostim.
Druge dejavnosti zavod opravlja v manjšem obsegu, z njimi pa dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno izobraževalnega dela in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen 
(standardna klasifikacija dejavnosti) 
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– D35.119
Druga proizvodnja električne energije
– G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I56.290
Druga oskrba z jedmi
– J58.110
Izdajanje knjig
– J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J58.190
Drugo založništvo
– J59.140
Kinematografska dejavnost
– L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M56.210
Priprava in dostava hrane
– M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– M85.590
Drugo izobraževanje (otrok)
– N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
– N77.11
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
– N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– P85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
– P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
– Q88.910
Dnevno varstvo otrok
– R90.010
Umetniško uprizarjanje
– R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.011
Dejavnost knjižnic
– R93.110
Obratovanje športnih objektov
– R93.190
Druge športne dejavnosti
– R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
14. člen 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler Ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA 
15. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Zavod je devet razredna osnovna šola in izvaja program osnovnošolskega izobraževanja, kot je predpisan s strani ministrstva pristojnega za izobraževanje.
V sestavo zavoda sodi
– matična šola na naslovu ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj.
16. člen 
(knjižnica in učbeniški sklad) 
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
V. ORGANI ZAVODA 
17. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda in
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
18. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, zaključne in periodične obračune,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
19. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev in šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike občine ustanoviteljice imenuje občinski svet izmed občanov po postopku in na način, ki ga ima za taka imenovanja opredeljen v svojih aktih.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ta odlok. Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– 4 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev osnovne šole
– 1 predstavnika izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so javne. Lahko so tudi tajne, če se tako odloči več kot polovica prisotnih predstavnikov staršev.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 21 dni po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta zavoda. Če prve seje ne more sklicati dosedanji predsednik jo skliče ravnatelj.
Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dotedanji predsednik sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira, ko je izvoljena oziroma imenovana večina predstavnikov in izvoljen predsednik sveta zavoda. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dotedanji svet zavoda.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
20. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike izmed strokovnih delavcev in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, skladno s tretjim odstavkom 19. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 19. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena Svet zavoda v primeru nadomestnih volitev predstavnikov delavcev volitve razpiše najkasneje 30 dni po prenehanju mandata predstavnika delavcev, volitve pa morajo biti izvedene najkasneje 60 dni od razpisa volitev. Predlogi kandidatur se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu nadomestnih volitev.
21. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda razpiše svet staršev najkasneje 60 dni pred iztekom mandata imenovanih predstavnikov. Kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima pravico predlagati vsak starš. Svet staršev objavi poziv za podajo predlogov kandidatov za predstavnike staršev v svetu zavoda na spletni strani in oglasni deski zavoda najmanj 14 dni pred volitvami. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
22. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj treh članov sveta staršev.
Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se izjasni glede predloga. Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta staršev.
Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda se uporabljajo predpisi organa ustanovitelja, ki je imenoval člana v svet zavoda. Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
23. člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda) 
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno. Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom ali pravili zavoda.
2. Ravnatelj
24. člen 
(ravnatelj zavoda) 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
25. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
– poroča ustanovitelju o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
26. člen 
(imenovanje in razrešitev ravnatelja) 
Postopki imenovanja, pogoji za zasedbo delovnega mesta ravnatelja, potrebna soglasja s strani organov zavoda in ustanovitelja kakor tudi razlogi in postopek razrešitve ravnatelja, se ugotavljajo oziroma izvedejo skladno z zakonom.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja javnega zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, spletni strani zavoda in spletni strani ustanovitelja javnega zavoda.
27. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja skladno z zakonom.
28. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti imenuje pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Ravnatelj lahko razreši pomočnika ravnatelja. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti pomočnika in učiteljski zbor.
3. Strokovni organi zavoda
29. člen 
(strokovni organi zavoda) 
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Poleg navedenih pa sta v zavodu organizirana tudi:
– razvojna skupina (programski učiteljski zbor) in
– svetovalna služba.
30. člen 
(učiteljski zbor) 
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen 
(oddelčni učiteljski zbor) 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen 
(razrednik) 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen 
(razvojna skupina – programski učiteljski zbor) 
Razvojno skupino ali programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.
34. člen 
(strokovni aktiv) 
Strokovne aktive v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
35. člen 
(svetovalna služba) 
V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
4. Svet staršev
36. člen 
(svet staršev) 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta staršev je vezan na status otroka v oddelku, ki ga starš predstavlja.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika. Svet staršev ima pristojnosti skladno z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU 
37. člen 
Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, vzgojitelj, šolski svetovalni delavec, knjižničar, laborant, svetovalni delavec, specialni pedagog, organizator prehrane in drugi strokovni delavci.
Vsi zaposleni morajo imeti ustrezno izobrazbo in izpolnjevati ostale pogoje za zaposlitev v javnem zavodu skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter veljavnim aktom o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu.
Vse obveznosti in pravice zaposlenih so urejene z zakonom in kolektivno pogodbo.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
38. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja oziroma občine, na območju katere se premoženje nahaja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren lastniku.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina in se uporabljajo za opravljanje vzgoje in izobraževanja, lahko lokalna skupnost ustanovi premoženjski sklad. Premoženje sklada je sestavni del premoženjske bilance lokalne skupnosti oziroma države.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
39. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev državnega proračuna,
– sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev,
– prispevkov staršev in učencev v šolski sklad,
– s prodajo storitev in izdelkov ter
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva na osnovi sprejetega programa za investicije in opremo ter plače in materialne stroške, investicijsko vzdrževanje in za druge obveznosti določene z zakonom in tem odlokom iz občinskega proračuna. Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med zavodom in občino po sprejetju proračuna občine za tekoče leto.
40. člen 
(prispevki) 
Javna šola ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde.
Javna šola določi prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister.
41. člen 
(šolski sklad) 
Zavod ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju sklad), iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
42. člen 
(presežek prihodkov) 
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
Javni zavod mora ločeno spremljati poslovanje in izkazuje izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe in s sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu.
Presežek prihodkov nad odhodki izračunan po Zakonu o javnih financah (po načelu denarnega toka) sme zavod uporabiti zgolj za namene določene z Zakonom o fiskalnem pravilu.
V primeru da je presežek prihodkov nad odhodki izračunan po računovodskih pravilih (po obračunskem načelu) večji od presežka izračunanega po Zakonu o javnih financah sme zavod razliko uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, razvoj kadra ali druge namene v skladu z veljavnimi predpisi ki urejajo javne finance in plače v javnem sektorju.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki na predlog ravnatelja odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko, po postopku in v primerih ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj zahteva vračilo presežkov iz sredstev javne službe v proračun ustanovitelja.
43. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča Svet zavoda na predlog ravnatelja in ob soglasju ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
44. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
45. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu občine za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
46. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta,
– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni načrt in načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev;
– v primerih, ko se ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj in javni zavod financiranje zavoda, medsebojne obveznosti in izvajanje ustanoviteljskih pravic uredijo s pogodbo.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
47. člen 
(pravila zavoda) 
Zavod ima pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Pred uveljavitvijo pravil si je svet zavoda dolžan pridobiti soglasje ustanovitelja. Pravila so veljavna samo ob pridobljenem soglasju ustanovitelja.
48. člen 
(drugi splošni akti) 
Zavoda ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve. Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom ali zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE 
49. člen 
(statusne spremembe) 
Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
XIV. PREHODNE DOLOČBE 
50. člen 
(konstituiranje organov zavoda) 
Ravnatelj in člani sveta zavod in sveta staršev ter drugih organov zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata. Prvi svet zavoda po tem odloku se konstituira najkasneje v roku 21 dni po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
51. člen 
(vpis v uradne evidence) 
Zavod mora uskladiti vpise v uradnih evidencah, pravila in splošne akte zavoda najkasneje v roku 100 dni po začetku uporabe tega odloka. Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.
52. člen 
(premoženjsko stanje) 
Stanje in vrednost nepremičnega in nepremičnega premoženja, ki ga je ustanovitelj dal v upravljanje zavodu, se ugotovi na dan 31. december 2020 in predstavlja izhodiščno stanje za nadaljnje spremembe.
XV. KONČNE DOLOČBE 
53. člen 
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj« (Uradni list RS, št. 6/97, 31/98, 33/08 in 9/10).
Javni zavod uskladi vse akte zavoda v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novih ostanejo v veljavi in se uporabljajo vsi akti zavoda, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
54. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-14/2020
Črnomelj, dne 12. novembra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti