Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2894. Odlok o zbiranju odpadkov v Občini Log - Dragomer, stran 7395.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 9. redni seji dne 21. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o zbiranju odpadkov v Občini Log - Dragomer 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
(1) S tem odlokom je določen način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Log - Dragomer.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(3) S tem odlokom se za izvajalca gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka, določi Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.).
2. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. upravljavski nadzor izvajalca javne službe,
6. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
7. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: Občina),
8. način zaračunavanja storitev javne službe,
9. javna pooblastila izvajalca javne službe,
10. nadzor nad izvajanjem javne službe,
11. kazenske določbe,
12. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
3. člen 
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku) 
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
– osveščati in obveščati uporabnike javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki;
– zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo;
– »Zero Waste« ali »Družba brez odpadkov«, v smislu delovanja v smeri neprestanega zniževanja količin odpadkov.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki.
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja je JP KPV, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe);
2. »Zero Waste« ali »Družba brez odpadkov« (v nadaljevanju: Zero Waste)je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega; pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga;
3. odpadek je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
4. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njemu podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja;
5. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
6. nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
7. mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz seznama odpadkov, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov s čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
8. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev;
9. gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
10. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj oziroma uporabnik) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev, in
– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev;
11. prepuščanje je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
12. ponovna uporaba odpadkov je postopek, pri katerem se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili prvotno izdelani;
13. obdelava odpadkov so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje;
14. predelava odpadkov je predelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
15. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
16. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka ter prepuščajo izvajalcu javne službe ločeno od drugih komunalnih odpadkov. Ločene frakcije so tudi vsi odpadki, ki se razvrščajo v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
17. kosovni odpadki so odpadki s številko 20 03 07 iz seznama odpadkov, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke;
18. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
19. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom;
20. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje nekaterih nenevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva te frakcije prepušča izvajalcu javne službe;
21. premična zbiralnica je tovorno vozilo z ustrezno nadgradnjo ali začasno urejen in opremljen pokrit prostor za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, kjer izvirni povzročitelj iz gospodinjstva določen krajši čas prepušča te frakcije izvajalcu javne službe. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij;
22. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, in ki je urejen in opremljen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje ločenih frakcij od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstev;
23. odlagališče komunalnih odpadkov je odlagališče nenevarnih odpadkov, ki je objekt gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
24. predhodno skladiščenje odpadkov je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
25. hišno kompostiranje je postopek kompostiranja biorazgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada pri izvirnem povzročitelju.
(2) Ostali v tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
6. člen 
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge) 
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– izvajanje trajnostno naravnanih tekočih in novih projektov ter zasledovanje ciljev teh projektov (izvajanje Zero Waste zaveze), vključno z analiziranjem, poročanjem in informiranjem v zvezi s temi projekti,
– spodbujanje preoblikovanja izdelkov in materialov, ki jih ni možno reciklirati ali kompostirati, preko lokalnih akcij in kampanj (DEPO, center ponovne uporabe),
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe,
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni organ občinske uprave, ki lahko določene obveznosti poveri izvajalcu javne službe.
7. člen 
(subsidiarno ukrepanje) 
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima Občina pravico izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 
Javna služba se opravlja v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
9. člen 
(vrsta in obseg javne službe) 
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, in sicer:
– storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij, zbirnih centrih in premičnih zbiralnicah;
– storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča komunalnih odpadkov.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
10. člen 
(ločeni računovodski izkazi) 
Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
11. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe. Vsak izvirni povzročitelj se mora obvezno vključiti v sistem zbiranja odpadkov in ločevati odpadke na lokaciji izvora, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tem odlokom in Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, sprejetim na podlagi tega odloka (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik).
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno ali občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od izpolnitve predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v katerem stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz drugega odstavka tega člena.
(8) Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se obračunavajo storitve po tem odloku, zavezanca ne odvezuje plačila storitve javne službe. V primerih odsotnosti, daljših od treh mesecev, se lahko uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih primerih mora upravičenec priložiti uraden dokument, iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti, oziroma drug ustrezen dokument, ki z zadostno verjetnostjo izkazuje odsotnost.
(9) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izvajalcem skleniti pogodbo, v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti.
12. člen 
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali kartona,
– odpadna embalaža iz stekla,
– odpadna embalaža iz plastike, kovin ali sestavljenih materialov,
– biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpadki),
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z oddajo:
– v tipizirane in označene zabojnike ali izjemoma v vreče, postavljene na prevzemnih mestih,
– v zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otok),
– v zbirnih centrih ali
– v premičnih zbiralnicah,
pod pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom.
13. člen 
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij) 
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev ter pravnih oseb in fizičnih oseb na prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ločenih frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje bioloških kuhinjskih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih,
– občasno prevzemanje odpadkov v premični zbiralnici in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Predlog letnega urnika odvoza odpadkov pripravi izvajalec in ga pošlje Skupnemu ustanoviteljskemu organu izvajalca (v nadaljevanju: SUO) v potrditev.
14. člen 
(zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki) 
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojnike za prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz 12. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena zbiralnica na najmanj vsakih 300 prebivalcev;
– najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in vrtcih.
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij v zbirni center.
15. člen 
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic ločenih frakcij – ekoloških otokov) 
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, Občina ali krajevna skupnost zagotovi drugo primerno javno površino. Če zbiralnice ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila, če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k postavitvi zbiralnice na njegovem zemljišču.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s Tehničnim pravilnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da:
– lahko povzročitelji komunalnih odpadkov nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
16. člen 
(premična zbiralnica) 
(1) S premično zbiralnico se zagotavlja ločeno zbiranje:
– nevarnih komunalnih odpadkov iz Priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18; v nadaljevanju: Uredba),
– nenevarnih komunalnih odpadkov iz Priloge 1 Uredbe ter
– zelo majhne OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Zbiranje frakcij iz prejšnjega odstavka se zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu po vnaprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne službe.
(3) Če je premična zbiralnica iz tega člena tovorno vozilo, mora njegov posamezen postanek trajati vsaj 60 minut.
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem v premični zbiralnici na svoji spletni strani obvestiti o kraju in času prevzema z obvestilom, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo in navodila za njihovo prepuščanje.
17. člen 
(ureditev premične zbiralnice) 
(1) Premična zbiralnica je opremljena z ustreznimi številkami odpadkov označenimi zabojniki in posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ter v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
(2) Izvajalec javne službe zagotovi, da je premična zbiralnica urejena in vzdrževana tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do zbranih odpadkov ter da ne pride do onesnaženja zbiralnice in njene okolice.
(3) V premični zbiralnici odpadke prevzema oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(4) Vse zbrane odpadke iz prvega odstavka prejšnjega člena izvajalec javne službe stehta pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje.
18. člen 
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov) 
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, določenih v Tehničnem pravilniku.
(2) Drugi zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa Tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti tipiziranih posod in tipiziranih zabojnikov iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki odpadke do prevzema hraniti pri sebi.
19. člen 
(velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne uporabnike) 
(1) Velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s Tehničnim pravilnikom.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov določijo skupni zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s Tehničnim pravilnikom.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih zabojnikov ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine zabojnika oziroma povečanje števila zabojnikov.
20. člen 
(zbirna mesta) 
(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v zabojnikih, ki so praviloma nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da se zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne zabojnike najkasneje naslednji dan vrne na zbirno mesto.
(3) Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na zasebnih površinah skrbijo uporabniki sami.
(4) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta, če s tem ni motena uporaba javne površine.
21. člen 
(prevzemna mesta) 
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.
(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe skladno z določili Tehničnega pravilnika. V posebnih primerih, ko na podlagi Tehničnega pravilnika ni mogoče določiti prevzemnega mesta oziroma s strani izvajalca javne službe določeni lokaciji uporabnik nasprotuje, prevzemno mesto določi pristojni organ občinske uprave.
(3) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti vozila za prevoz odpadkov oddaljeno največ 5 m oziroma je lahko izjemoma na drugih mestih, če tako določa Tehnični pravilnik.
(4) Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz odpadkov.
(5) V kolikor prevzemno mesto ni hkrati tudi zbirno mesto, je uporabnik dolžan na dan odvoza do 6.00 ure zjutraj zabojnik postaviti na prevzemno mesto, sicer zabojnik ne bo izpraznjen.
22. člen 
(zbirni center) 
(1) Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem, ki so vključeni v sistem zbiranja odpadkov na območju občine.
(2) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– nevarne komunalne odpadke iz Priloge 2 Uredbe,
– nenevarne komunalne odpadke iz Priloge 2 Uredbe,
– OEEO,
– kosovne odpadke in
– izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(3) V sklopu zbirnega centra deluje center ponovne uporabe, za delovanje katerega sredstva zagotovijo občine ustanoviteljice.
23. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.
(2) V zbirnem centru mora nevarne komunalne odpadke in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena za ravnanje z nevarnimi odpadki.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
24. člen 
(predhodno skladiščenje) 
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z namenom, da se odpadki v določenem času pripravijo za prevoz do prevzemnika, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
25. člen 
(tehtanje komunalnih odpadkov) 
V okviru javne službe se znotraj zbirnega centra zagotavljajo storitve tehtanja:
– mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
– ostankov odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče komunalnih odpadkov,
– odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z odpadno embalažo,
– ločenih frakcij, ki gredo v predelavo,
– nevarnih frakcij, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
26. člen 
(zbiranje kosovnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe največ štirikrat v koledarskem letu na vnaprej določene dneve od uporabnika na njegov poziv prevzame kosovne odpadke.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj 14 dni pred prevzemom iz prejšnjega odstavka na svoji spletni strani obvestiti o kraju in času prevzema, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati tudi vrste in opis kosovnih odpadkov, ki jih lahko uporabniki prepustijo kot kosovne odpadke in navodila za njihovo prepuščanje.
27. člen 
(zbiranje bioloških odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe zbira biološke odpadke po sistemu od vrat do vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(2) Biološki odpadki se prepuščajo v vodotesnem zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen v predpisu Občine.
(3) Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina je 120 oziroma 240 litrov.
(4) Izvajalec javne službe prevzema biološke odpadke od začetka marca do sredine decembra vsaj enkrat tedensko, od sredine decembra do konca februarja pa vsaj enkrat na dva tedna.
(5) Izvajalec javne službe zamenja obstoječi zabojnik za biološke odpadke, če prostornina zabojnika ne ustreza več potrebam uporabnika ali če je zabojnik tako močno poškodovan, uničen ali izrabljen, da lahko prepuščanje teh odpadkov povzroči tveganje za okolje ali zdravje ljudi.
(6) Uporabniki lahko odpadke iz tega člena tudi hišno kompostirajo v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena. V ta namen izvajalec javne službe uporabniku zagotovi namesto zabojnika za biološke odpadke kompostnik.
28. člen 
(javne prireditve) 
(1) Organizatorji javnih prireditev na prostem morajo pred začetkom prireditve z izvajalcem javne službe skleniti dogovor o načinu odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov, v katerem podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve glede na pričakovano število udeležencev.
(2) Izvajalec javne službe za čas trajanja javne prireditve, praviloma ne glede na število udeležencev, na kraju prireditve zagotovi ustrezno število zabojnikov za vsaj:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz stekla,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin ali sestavljenih materialov,
– mešane komunalne odpadke ter
– biološke odpadke.
(3) Izvajalec javne službe prevzame odpadke iz prejšnjega odstavka na mestu javne prireditve.
(4) Vse stroške ravnanja z odpadki iz prvih dveh odstavkov tega člena nosi organizator.
(5) Ne glede na peto alinejo drugega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki tam nastanejo, ravnati skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(6) Organizatorji javnih prireditev morajo udeležencem zagotoviti pribor, krožnike in kozarce za večkratno uporabo ali pa biorazgradljive. V kolikor so biorazgradljivi, mora biti to jasno označeno na prevzemnemu mestu teh izdelkov in ob koših za biološke odpadke.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi in predvidenem trajanju le-te najmanj 14 dni pred datumom izvedbe prireditve.
29. člen 
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov) 
(1) Če so na zemljišču v lasti Občine nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju: MIRED) izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Izvajalec javne službe stroške odstranitve komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka tega člena zaračuna povzročitelju, če tega ni mogoče določiti oziroma stroškov odstranitve od povzročitelja ni mogoče neposredno izterjati, pa jih zaračuna lastniku zemljišča oziroma osebi, ki izvaja posest nad zemljiščem.
(3) Če se povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov odkrije kasneje, ima Občina pravico od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(4) Če so odpadki nezakonito odloženi na zasebnem zemljišču, odredi MIRED povzročitelju, če tega ni mogoče določiti, pa lastniku ali drugemu posestniku zemljišča, odstranitev komunalnih odpadkov. V primeru, da jih povzročitelj, lastnik oziroma posestnik ne odstrani, to stori izvajalec javne službe na stroške povzročitelja, lastnika oziroma posestnika. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(5) V primeru, da se stroškov, povzročenih zaradi nepravilno odloženih odpadkov iz prejšnjega odstavka, ne da neposredno izterjati od povzročitelja, lastnika oziroma posestnika, stroške poravna Občina.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
30. člen 
(pogoji obratovanja) 
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 41. člena tega odloka;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnega centra;
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ravnanju s slednjimi skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– evidentiranje števila prevzemov (frekvenc) zabojnikov za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;
– druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
– čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
– čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
– škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
– škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.
31. člen 
(register prevzemnih mest) 
Izvajalec javne službe vodi register prevzemnih mest. Vsebino registra izvajalec opredeli v svojem Tehničnem pravilniku.
V. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
32. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat letno tudi na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoče prepuščati odpadke,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja OEEO,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike na svojih spletnih straneh seznanjati z:
– ločenim zbiranjem odpadkov v skladu s to uredbo, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim prepuščanjem,
– pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način, in
– tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
(3) Izvajalec javne službe mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru, in sicer z navodili za ločevanje odpadkov v obliki brošur in na spletni strani izvajalca javne službe, z obvestili in navodili o načinih prepuščanja odpadkov ter ozaveščanjem v šolah in vrtcih.
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje bioloških odpadkov, na svoji spletni strani in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani biološki odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE 
33. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kakovostnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je, pod pogoji, ki jih določata ta odlok in Tehnični pravilnik, enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov.
34. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki so dolžni:
– pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
– lastniki ali upravitelji novega ali obnovljenega objekta morajo izvajalca javne službe najkasneje v 15 dneh pisno obvestiti o začetku uporabe objekta oziroma o številu prebivalcev, ki živijo v objektu;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so zabojniki ali izjemoma vreče na dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;
– zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, ki jih uporabljajo;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta;
– uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z določili tega odloka, Tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki;
– v roku plačevati storitve javne službe.
35. člen 
(zagotavljanje podatkov) 
(1) V primeru, ko uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki ne posreduje podatkov za obračun storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec javne službe uporabi uradno dostopne podatke o številu prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem na naslovu uporabnika.
(2) Izvajalec javne službe enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva.
(3) V primeru, ko izvajalec javne službe zaradi napačnih podatkov utrpi škodo, mu je uporabnik stroške dolžan povrniti.
36. člen 
(prepovedi) 
(1) Uporabnikom javne službe je prepovedano:
– prepuščati odpadke v zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjeni za zbiranje teh odpadkov;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati OEEO kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso temu namenjeni;
– nameščati zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob zabojnikih na prevzemnih mestih in na zbiralnicah ločenih frakcij;
– prepuščati odpadke v vrečkah (razen v izjemnih primerih, ki so določeni v Tehničnem pravilniku);
– odlaganje pepela, toplih ogorkov, odpadkov iz zdravstva, gradbenih odpadkov in kamenja ter odpadkov v tekočem stanju v zabojnike za komunalne odpadke;
– odlaganje komunalnih odpadkov na mesta, ki za to niso določena;
– brskanje po zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;
– pisati na zabojnike ter lepiti plakate nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe;
– ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, Tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
VII. UPRAVLJAVSKI NADZOR 
37. člen 
Tekom gradnje objekta, za katerega je izvajalec javne službe v mnenju podal pogoje glede postavitve ekološkega otoka, mora investitor omogočiti sodelovanje izvajalca javne službe in njegov nadzor nad umestitvijo in izvedbo ekološkega otoka. Stroški nadzora bremenijo investitorja. V primeru, da je investitor Občina, se upravljavski nadzor ne zaračuna.
VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
38. člen 
(infrastruktura) 
(1) Infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina Občine ali izvajalca javne službe, sestavljajo:
– zbiralnice ločenih frakcij,
– zemljišča in objekti zbirnih centrov,
– objekti prevzemnih mest na javnih površinah ali
– druga infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne službe.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe.
39. člen 
(oprema za izvajanje javne službe) 
Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti Občine ali izvajalca javne službe, sestavljajo:
– vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah,
– zabojniki za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
40. člen 
(viri financiranja storitev javne službe) 
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij,
– drugi viri, določeni z občinskim predpisom ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
41. člen 
(viri financiranja javne infrastrukture) 
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz občinskega proračuna, v kolikor so za ta namen zagotovljena sredstva,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z občinskim predpisom ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
X. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
42. člen 
(oblikovanje in določanje cen) 
(1) Za oblikovanje cen storitev javne službe se uporabljajo določila vsakokrat veljavne Uredbe MEDO, pa tudi drugi področni predpisi.
(2) Natančnejšo politiko določanja cen gospodarskih javnih služb varstva okolja Občina uredi v posebnem odloku o določanju cen gospodarskih javnih služb v občini.
(3) V okviru javne gospodarske službe zbiranja komunalnih odpadkov se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter odpadkov iz tretje alineje tega odstavka,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov.
(4) Podrobnosti v zvezi z obračunom javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov se uredijo s pravilnikom o tarifnem sistemu iz 50. člena tega odloka.
43. člen 
(sestavni deli cene zbiranja komunalnih odpadkov) 
Cena zbiranja komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
– omrežnine, ki krije stroške javne infrastrukture in
– cene opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov.
44. člen 
(izračun cene zbiranja komunalnih odpadkov) 
(1) Izvajalec ceno iz prve, druge in četrte alineje tretjega odstavka 42. člena, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz prve, druge in četrte alineje tretjega odstavka 42. člena v občini na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec ceno iz tretje alineje tretjega odstavka 42. člena, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz tretje alineje tretjega odstavka 42. člena v posamezni občini na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
45. člen 
(zaračunavanje storitev) 
(1) Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitev:
– iz prve, druge in četrte alineje tretjega odstavka 42. člena,
– iz tretje alineje tretjega odstavka 42. člena.
(2) Izvajalec javne službe lahko v okviru ozaveščanja uporabnikov organizira različne akcije zbiranja komunalnih odpadkov, na podlagi katerih se uporabnikom, ki se te akcije udeležijo, pri obračunu storitev ravnanja z odpadki upoštevajo določene ugodnosti. Podrobnejša pravila in pogoje akcij izvajalec javne službe določi v pravilniku o tarifnem sistemu iz 50. člena tega odloka.
46. člen 
(spremembe pri obračunu) 
Sprememba, ki jo skladno s prvo alinejo 34. člena tega odloka uporabnik javi izvajalcu javne službe, se upošteva pri obračunu za storitve javne službe s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila sporočena sprememba.
XI. NADZOR 
47. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja MIRED. Strokovni nadzor opravljajo zaposleni pri izvajalcu javne službe.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko MIRED izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka. V primeru, da se uporabnik ne vključi v obvezni sistem ločenega zbiranja odpadkov, MIRED z odločbo to odredi, izvršljiva odločba pa je podlaga izvajalcu za izvedbo te storitve.
(3) Pristojni strokovni nadzor izvajalca javne službe (nadzornik) opozarja kršitelje s pisnim opozorilom.
XII. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
48. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 
(1) Izvajalec izdaja:
– smernice in mnenja skladno z zakonom, ki ureja urejanje prostora,
– druga strokovna mnenja in potrdila iz delovnega področja Izvajalca skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Izvajalec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izdaja projektne in druge pogoje ter mnenja, skladno z zakonom, ki ureja gradnje, in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
(3) Izvajalec izdaja soglasja v postopkih za priključitev obstoječih objektov oziroma objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, na infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov.
(4) K zahtevku za pridobitev smernic iz prvega odstavka tega člena ter izdajo projektnih pogojev in izdajo mnenj iz drugega odstavka tega člena mora investitor oziroma od njega pooblaščeni projektant predložiti dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo zadevno področje.
(5) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti Izvajalcu za izdajo soglasja za priključitev obstoječega objekta oziroma objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, na infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje legalnost gradnje,
– dokazilo o lastništvu objekta,
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka oziroma v primeru obročnega plačila komunalnega prispevka, potrdilo Občine, da dovoli priključitev pred dokončnim poplačilom.
(6) Izvajalec o zahtevku za izdajo soglasja iz tretjega odstavka tega člena odloči v 15 dneh od prejema popolne vloge.
XIII. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA 
49. člen 
(tehnični pravilnik) 
(1) Tehnični pravilnik sprejme izvajalec javne službe in ga objavi na svoji spletni strani.
(2) Tehnični pravilnik obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
– tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine zabojnikov za posamezne kategorije uporabnikov;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih;
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada;
– pogostost (frekvenca) prevzemanja odpadkov;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov skladno s predpisi in za nemoteno opravljanje javne službe.
50. člen 
(pravilnik o tarifnem sistemu) 
(1) Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika sprejme izvajalec javne službe ter ga objavi na svoji spletni strani. Pravilnik vsebuje osnove za obračun storitve obvezne gospodarske službe, ki je urejena s tem odlokom.
(2) Cene storitev posamezne gospodarske javne službe iz tega odloka na podlagi Pravilnika o tarifnem sistemu sprejme občinski svet.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE 
51. člen 
(prekrški uporabnikov) 
(1) Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba (srednja in velika družba skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe), njena odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (tretji odstavek v povezavi s prvim odstavkom 11. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe (trinajsta alineja 36. člena).
(2) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 500 evrov, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka.
(3) Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka.
52. člen 
(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba (srednja in velika družba skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe), njena odgovorna oseba pa z globo 400 evrov, če:
– redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu s tem odlokom;
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje zabojnika (tretji odstavek 19. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči emisija vonjav in onesnaževanje okolice (prvi odstavek 20. člena);
– ne odstrani praznega zabojnika s prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 20. člena);
– kot organizator javne prireditve ne zagotovi udeležencem pribora, krožnikov in kozarcev skladno s šestim odstavkom 28. člena;
– kot organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj 14 dni pred datumom izvedbe prireditve (sedmi odstavek 28. člena);
– ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku 8 dni od nastanka spremembe (prva alineja 34. člena);
– kot lastnik ali upravitelj novega ali obnovljenega objekta pisno ne obvesti izvajalca javne službe najkasneje v 15 dneh o začetku uporabe objekta oziroma o številu prebivalcev, ki živijo v objektu (druga alineja 34. člena);
– ne ločuje komunalnih odpadkov skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe (tretja alineja 34. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (sedma alineja 34. člena);
– ravna v nasprotju s 36. členom tega odloka (razen trinajsto alinejo).
(2) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 250 evrov, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.
53. člen 
(prekrški izvajalca javne službe) 
(1) Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– ne zagotovi izvajanja javne službe po vrsti in obsegu storitev, kot določa ta odlok,
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je predpisano v odloku,
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne upošteva določenih cen storitev.
(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
54. člen 
(odlog uporabe) 
Določbe šestega odstavka 28. člena se začnejo uporabljati s 1. 1. 2021.
55. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka za Občino Log - Dragomer preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Uradni list RS, št. 100/13).
56. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-20/2020
Dragomer, dne 21. oktobra 2020
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina