Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«, stran 7426.

  
Na podlagi 32., 34. in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 6. točke prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 94. člena, 95. člena in 98. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15), prvega odstavka 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, 92/13) je Občinski svet Občine Tržič na 15. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« (Uradni list RS, št. 54/15) se v petem odstavku 1. člena besedilo »5 let« nadomesti z besedilom »10 let«, besedilo »BIOS, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič, Trg svobode 18, 429 Tržič« se nadomesti z besedilom »KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, matična št. 5145023000, ID za DDV: SI 45105138«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoj za obstoj koncesijskega razmerja je, da poslovni delež v družbi koncesionarja ni prenesen na osebo zasebnega prava. Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe ali pogoji podelitve koncesije, koncedent pod pogoji iz tega odloka razdre koncesijsko pogodbo.«
2. člen 
V peti alineji prvega odstavka 2. člena se besedilo »BIOS, poslovne storitve, svetovanje in razvoj, d.o.o., Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič« nadomesti z besedilom »KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič«.
V prvem odstavku se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– »tveganje« je verjetnost, da bo izpostavljenost možnosti nastanka negotovega dogodka, ki ni odvisen od izključne volje prizadete stranke, povzročila škodo ali drugo negativno posledico.«
3. člen 
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(splošno o razporeditvi tveganj) 
Koncesionar v koncesijski dobi prevzema tveganja, povezana z izvajanjem koncesije, razen v obsegu, ki ga določa koncesijska pogodba.«
3. člen 
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Trajanje koncesijske pogodbe se lahko sporazumno podaljša pod pogoji in za čas, ki pomeni dopustno spremembo trajanja koncesije, določenega v pravu EU in pravnim redom Republike Slovenije.«
4. člen 
V prvem odstavku 35. člena se črta besedilo: »Direktor občinske uprave izda upravno odločbo o izbiri koncesionarja pod pogojem, da Občinski svet Občine Tržič na podlagi finančnega poročila o poslovanju kompleksa »Gorenjska plaža« za leti 2014 in 2015, ki ju pripravi podjetje BIOS, d.o.o., Tržič do 1. novembra 2015, sprejme sklep, da se izda upravna odločba, na podlagi katere se izbere koncesionarja BIOS, d.o.o., Tržič.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2020
Tržič, dne 23. oktobra 2020
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti