Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2889. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2020, stran 7382.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 13. redni seji dne 4. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1 
2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.387.297
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.961.318
70
DAVČNI PRIHODKI
3.032.238
700 Davki na dohodek in dobiček
2.652.518
703 Davki na premoženje
293.420
704 Domači davki na blago in storitve
86.300
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
929.080
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
676.500
711 Takse in pristojbine
6.400
712 Globe in druge denarne kazni
25.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
135.680
714 Drugi nedavčni prihodki
85.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
170.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.224.101
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
507.701
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
716.400
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.198.303
40
TEKOČI ODHODKI
1.980.122
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
475.392
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
75.930
402 Izdatki za blago in storitve
1.384.500
403 Plačila domačih obresti
23.300
409 Rezerve
21.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.813.380
410 Subvencije
167.090
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
742.851
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
170.185
413 Drugi tekoči domači transferi
733.254
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.344.909
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.344.909
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
59.892
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
27.874
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
32.018
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–811.006
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
141.784
50
ZADOLŽEVANJE
141.784
500 Domače zadolževanje
141.784
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
182.621
55
ODPLAČILA DOLGA
182.621
550 Odplačilo domačega dolga
182.621
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–851.843
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–40.837
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
811.006
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
852.227
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni 5. člen, tako da se glasi:
»5. člen 
(poraba sredstev glavarine vaških skupnosti) 
Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina vaških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma ne smejo presegati 20 % pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.
Neporabljena glavarina posamezne vaške skupnosti v mandatnem obdobju vaškega odbora se lahko prenaša iz leta v leto, vendar pa jo bo potrebno porabiti do konca mandatnega obdobja vaškega odbora, ki je vezan na mandat župana. Neporabljena glavarina iz proračunskih let 2019, 2020, 2021 in 2022 bo morala biti porabljena najkasneje do 31. avgusta 2022.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2020-3
Komen, dne 4. novembra 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost