Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1853. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1924. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
1925. Uredba o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji
1926. Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave
1927. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1928. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
1929. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Sklepi

1854. Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

1855. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih
1856. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove FUNDACIJA GIFF4U, USTANOVA
1857. Naznanilo o datumu začetka veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije 2017/306/EU
1930. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
1931. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

SODNI SVET

1858. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto: predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1859. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah
1860. Sklep o razrešitvi predsednice volilne komisije 6. okrajne volilne komisije IV. volilne enote
1861. Sklep o razrešitvi predsednice volilne komisije 8. okrajne volilne komisije I. volilne enote
1862. Sklep o razrešitvi predsednice 9. okrajne volilne komisije VIII. volilne enote
1863. Sklep o razrešitvi predsednice volilne komisije II. volilne enote Postojna
1864. Sklep o razrešitvi predsednice volilne komisije 10. okrajne volilne komisije V. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1865. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND)
1866. Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPND)
1867. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2017

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1868. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1869. Razlaga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1870. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017

Beltinci

1871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci

Borovnica

1872. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2017 za sanacijo škode po naravnih nesrečah

Brezovica

1873. Odlok o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1874. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna

Celje

1875. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ljubečna

Dravograd

1876. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

Ilirska Bistrica

1877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2016

Ivančna Gorica

1878. Odlok o ureditvi zimske službe
1879. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica
1880. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
1881. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
1882. Sklep o imenovanju predsednice Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Jesenice

1883. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice – UPB1«
1884. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice

Kamnik

1885. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017

Kobarid

1887. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2017
1888. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kobarid
1889. Odlok o dopolnitvi Odloka o parkiranju v Občini Kobarid
1890. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2017/2018
1891. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kočevje

1892. Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica

Kranj

1893. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj

Ljubljana

1894. Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana

Loški Potok

1895. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 2 Loški Potok)

Miren-Kostanjevica

1896. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica

Mozirje

1897. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje

Murska Sobota

1898. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Mestni občini Murska Sobota
1899. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2017/2018

Nova Gorica

1900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica
1901. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2017

Piran

1902. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran
1903. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran

Postojna

1904. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Grubence ob železnici – KO 02/3 – del in za območje južne dostopne ceste

Rogašovci

1905. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek Kosednarov Breg

Sežana

1906. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2017
1907. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenska Bistrica

1908. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2016
1909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
1910. Pravilnik o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica
1911. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad
1912. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka

Slovenske Konjice

1913. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Letališča Slovenske Konjice (Senožet)
1914. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Graščina Trebnik
1915. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019

Šempeter-Vrtojba

1916. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
1917. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Škofljica

1918. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2016

Tišina

1919. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
1920. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Tišina, predstavnika romske skupnosti

Trebnje

1922. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trebnje
1923. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje objekta VTD na Čatežu

Žalec

1921. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žalec ŽA-1/12

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti