Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1910. Pravilnik o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica, stran 5147.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa štipendije, ki jih dodeljuje Občina Slovenska Bistrica, vir financiranja, upravičence do štipendij, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendij, postopke v zvezi s štipendijami ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendistov.
2. člen 
V pravilniku se uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Občina Slovenska Bistrica dodeljuje štipendije študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem programu:
– prve stopnje: univerzitetni študijski program,
– druge stopnje: magistrski študijski program in enoviti magistrski študijski program.
4. člen 
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Slovenska Bistrica v skladu s proračunskimi zmožnostmi, pri čemer se planirana sredstva razdelijo na dva sklopa, in sicer:
1. Sklop A; 50 % planiranih sredstev se nameni za štipendije študentov, ki se izobražujejo na izobraževalnih programih s področja naravoslovja, tehnike in medicine.
2. Sklop B; 50 % planiranih sredstev se nameni za študente, ki se izobražujejo na vseh ostalih izobraževalnih programih.
V primeru, da se v postopku razpisa za pridobitev štipendije za posamezno študijsko leto ugotovi, da niso porabljena vsa sredstva pri posameznem sklopu, se lahko ostanek sredstev prerazporedi na drugi sklop.
V primeru, da je število upravičencev do štipendij večje, kot je v občinskem proračunu planiranih sredstev, se poskuša manjkajoča sredstva zagotoviti. V kolikor to ni mogoče, komisija s sklepom ustrezno zviša po pravilniku najnižjo zahtevano povprečno oceno.
II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE 
5. člen 
Štipendijo lahko pridobijo osebe s statusom rednega študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
6. člen 
V skladu s tem pravilnikom lahko štipendije pridobijo študenti od vključno II. letnika univerzitetne prve in druge bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov in študentje, ki so vpisani v dodatno leto in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Imajo stalno bivališče v Občini Slovenska Bistrica najmanj eno leto pred oddajo vloge za pridobitev štipendije.
2. Imajo povprečno oceno opravljenih obveznosti v vseh letnikih študija:
– najmanj 8.00, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu A, določenem v 4. členu,
– najmanj 8.50, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu B, določenem v 4. členu.
(upoštevajo se vsi izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za štipendijo. Upoštevajo se tudi vse ocene opravljenih obveznosti prve stopnje, razen diplome).
3. Ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske stopnje ali drugih enovitih programov študija niso starejši od 24 let in pred tem še niso imeli status študenta.
4. Redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nikoli ni ponavljal letnika ali prekinil študija. Izjemoma se za redno opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je študent ponavljal letnik ali prekinil študij za največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil več kot štiri mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti.
5. Niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
6. Niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije.
7. Niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe ali zavoda.
8. Hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji.
9. Nimajo drugega vira rednega dohodka.
IV. VIŠINA ŠTIPENDIJE 
7. člen 
Višina štipendije znaša:
– osnovna štipendija: 180,00 eur,
– dodatek za uspeh: 30,00 eur,
– dodatek za bivanje: 50,00 eur.
Dodatek za uspeh pridobi študent na osnovi dokazila s strani fakultete, da spada med 5 % najboljših študentov v generaciji.
Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija.
V. POSTOPKI V ZVEZI S ŠTIPENDIJAMI 
8. člen 
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij za posamezno študijsko leto.
Javni razpis se objavi na podlagi sklepa, ki ga izda župan. Razpis traja najmanj 15 dni od dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica, v glasilu Občine Slovenska Bistrica Informator, v lokalnem časopisu in na lokalnem programu Javnega zavoda za kabelsko televizijo in informiranje Slovenska Bistrica.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o razpisanih štipendijah,
– pogoje in merila za dodelitev štipendije,
– način vložitve vloge za dodelitev štipendije,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo kandidati predložiti skupaj z vlogo,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom ter
– druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
10. člen 
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Prijavi morajo biti priloženi:
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče študijsko leto,
– dokazilo o opravljenih izpitih z ocenami vseh preteklih let študija,
– življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja ter kariernih ciljev.
Študenti, ki spadajo med 5 % najboljših študentov v generaciji, in študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo poleg prilog iz prejšnjega odstavka priložiti še:
– potrdilo fakultete, da vlagatelj spada med 5 % najboljših študentov v generaciji na fakulteti,
– dokazilo o trajanju študijskega programa v tujini,
– dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.
11. člen 
Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen 
Postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij vodi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija šteje tri člane.
Mandat komisije traja štiri leta.
Člani komisije na svoji prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika komisije. Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Naloge komisije so:
– pripravi in objavi javni razpis,
– obravnava vloge in pripravi predlog za dodelitev štipendij,
– podaja mnenja na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa,
– obravnava predloge za spremembe in dopolnitve tega pravilnika,
– opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom.
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja organ občinske uprave, pristojen za področje družbenih dejavnosti po navodilih in sklepih komisije.
13. člen 
Komisija najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis opravi presojo prijav po pogojih in merilih za pridobitev štipendije ter na tej podlagi pripravi poročilo in predlog za dodelitev štipendij.
14. člen 
O pridobitvi, spremembi in prenehanju pravice do štipendije odloča na prvi stopnji direktor občinske uprave na drugi stopnji pa župan.
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta občina in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Pravica do štipendije pripada ob izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz tega pravilnika od začetka do konca študijskega leta, za katerega upravičenec uveljavlja pravico do štipendije.
Občinska uprava po sklenitvi pogodb o štipendiranju, objavi na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica prejemnike štipendij Občine Slovenska Bistrica.
Štipendije se izplačujejo mesečno najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
15. člen 
Štipendist, ki v študijskem letu, za katero mu je bila dodeljena štipendija, prekine študij oziroma izgubi status študenta ali absolventa, mora to dejstvo sporočiti komisiji najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi.
Pravica do štipendije preneha z odločbo z dnem, ko je nastala sprememba, razen v primeru, ko je štipendist opravil obveznosti pred iztekom študentskega oziroma absolventskega statusa in se mu preostali del pripadajoče štipendije po odločbi izplača v enkratnem znesku pri naslednjem rednem izplačilu štipendij.
Neupravičeno prejeto štipendijo je štipendist dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Za neupravičeno štipendijo se smatra:
– če štipendist v študijskem letu, za katero mu je bila dodeljena štipendija, prekine študij ali izgubi status študenta in v 11 mesecih po prejetju zadnje štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja, razen če tega ne stori iz razlogov, opredeljenih v tretji točki 6. člena pravilnika ali zaradi trajne nezmožnosti dokončanja študija,
– če štipendist, ki je prejemal štipendijo, v obdobju 11 mesecev po prejetju zadnje štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešno zaključenem študiju, razen če tega ne stori iz razlogov, opredeljenih v tretji točki 6. člena pravilnika ali zaradi trajne nezmožnosti dokončanja študija,
– če je štipendist prejemal hkrati še drugo štipendijo (kadrovsko, državno ali Zoisovo),
– če komisija ugotovi, da je štipendist pridobil štipendijo z navajanjem neresničnih podatkov.
Zakonite zamudne obresti se ne zaračunavajo v primeru, če štipendist v 30 dneh od dne, ko je bil pisno obveščen o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira, občini vrne vse do tedaj prejete štipendije.
Če štipendist v 30 dneh od dne, ko je bil obveščen o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira in jo sprejeme, ne vrne že prejete občinske štipendije, izgubi pravico do občinske štipendije v vseh nadaljnjih letih študija.
Način in roki vračila štipendije se določijo z izvensodno poravnavo. V kolikor izvensodna poravnava ni mogoča, spor rešuje pristojno sodišče.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 57/12).
17. člen 
Štipendistom, ki so pridobili štipendijo na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 57/12), se ta štipendija izplačuje po tem pravilniku in v skladu z izdano odločbo.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-18/2017-0203-7
Slovenska Bistrica, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti