Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1903. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran, stran 5120.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 23. 5. 2017.
Št. 02200-5/1999-2017
Piran, dne 23. maja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 23. maja 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Piran s sedežem v Piranu, Tartinijev trg 2 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi javni zavod, uredi razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja javnega zavoda Obalne galerije Piran (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda Občina Piran izvaja prek občinskega sveta in župana Občine Piran.
V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Zavod je pravni naslednik Medobčinskega zavoda za likovno dejavnost Obalne galerije Piran, s sedežem na Tartinijevem trgu 3 v Piranu, ki je bil ustanovljen s sklepom Skupščine Obalne kulturne skupnosti 20. junija 1974 kot osrednja galerijska institucija na Primorskem in kot kulturno prosvetni zavod z znanstveno raziskovalnimi nalogami.
Zavod je registriran v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru pod registrsko številko Srg 1016/75 z datumom 19. decembra 1975.
Leta 2002 sta se Občina Izola in Mestna občina Koper kot pravni naslednici ustanovitelja Obalne kulturne skupnosti, odpovedali ustanoviteljskim pravicam in jih prepustili Občini Piran.
3. člen 
Obalne galerije Piran so osrednja galerijska ustanova na Primorskem s statusom pokrajinskega muzeja likovne umetnosti od začetka 20. stoletja, ki izvaja svoje poslanstvo na likovni dediščini ter proučuje in predstavlja sodobno primorsko, slovensko in tujo produkcijo.
Obsežen fond umetnin v zbirkah Obalnih galerij bogati slovensko likovno zakladnico. Z bogatim razstavnim programom sledijo sodobnim likovnim trendom in posredujejo primorskemu občinstvu informacijo o dogajanju na najširšem likovnem področju.
Obalne galerije Piran zbirajo arhivsko in dokumentarno gradivo v nacionalni fond likovne umetnosti, so tudi dokumentacijski, študijski, raziskovalni in izobraževalni center, namenjen raziskovalnim, študijskim in izobraževalnim potrebam.
Obalne galerije Piran organizirajo raziskovalno delo na področju sodobne likovne umetnosti. Iz zbranega gradiva oblikujejo stalne, občasne in tematske razstave s področja likovne umetnosti in drugih sorodnih področij v sodelovanju s strokovno usposobljenimi ustanovami. Obenem pripravljajo tudi mednarodne prireditve, sestanke, srečanja, seminarje, predavanja in strokovna potovanja.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
Ime zavoda je: Obalne galerije Piran.
Ime zavoda v italijanskem jeziku se glasi: Gallerie costiere Pirano.
Skrajšano ime je: OGP.
Sedež zavoda je: Tartinijev trg 3, Piran.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
5. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v poslovanju in pravnem prometu, kot to določata zakon in ta odlok.
6. člen 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z dvojezičnim napisom OBALNE GALERIJE PIRAN. GALLERIE COSTIERE PIRANO. V sredini kroga je stilizirana glava meduze ter številka pečata. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način ravnanja ter uničenja le-teh, kakor tudi seznam delavcev, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda s posebnim pravilnikom.
Zavod ima in uporablja pet pečatov, in sicer:
– tri pečate okrogle oblike, premera 35 mm, z napisom: • OBALNE GALERIJE PIRAN • GALLERIE COSTIERE PIRANO •. V sredini glave je stilizirana glava meduze in številk žiga, 1, 2, oziroma 3. Pečati se uporabljajo v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov ter za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije;
– pečat okrogle oblike s premerom 17 mm in napisom • OBALNE GALERIJE PIRAN • GALLERIE COSTIERE PIRANO •. V sredini glave je stilizirana glava meduze in številka 1, ki se uporablja tako kot prvi trije, le za manjše formate dokumentov;
– pečat pravokotne oblike v izmeri 45 mm x 16 mm z napisom OBALNE GALERIJE PIRAN v prvi vrstici, v drugi GALLERIE COSTIERE PIRANO, v tretji vrstici Tartinijev trg 3, 6330 PIRAN in v četrti vrstici KNJIŽNICA, ki se uporablja za označbo knjižničnega gradiva.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
7. člen 
Zavod opravlja javno službo na področju likovne dejavnosti, in sicer:
– zbira arhivsko in dokumentarno gradivo v nacionalni fond likovne umetnosti, vzdržuje specialno knjižnico, dokumentacijski oddelek in arhiv, namenjen raziskovalnim, študijskim in izobraževalnim potrebam;
– organizira in razvija raziskovalno delo na področju sodobne likovne umetnosti;
– iz izbranega gradiva oblikuje stalne, občasne in tematske razstave likovne umetnosti ter drugih sorodnih področij v sodelovanju s strokovno usposobljenimi ustanovami;
– pripravlja in organizira mednarodne simpozije, sestanke, srečanja, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije ter likovne tečaje in poletne šole;
– prireja mednarodni bienalni kiparski simpozij Forma viva ter skrbi za ustrezno dokumentacijo, varovanje in predstavljanje;
– pripravlja programe in izdaja publikacije s področja likovnega in estetskega izobraževanja ter sodeluje z drugimi muzejskimi, galerijskimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na tem področju;
– usklajuje letni program razstav in prireditev z razstavnimi termini drugih slovenskih galerij, muzejev in ustanov;
– izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne, izobraževalne in poljudne publikacije s področja umetnosti.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje:
– izdeluje, daje v najem in prodaja fotografsko dokumentacijo, replike, reprodukcije in druge predmete s področja likovne umetnosti;
– sodeluje pri vzpostavitvi nacionalnega informacijskega sistema s področja likovne umetnosti;
– sodeluje v mednarodnih strokovnih združenjih, vzdržuje stike in izmenjuje razstave ter druge prireditve s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
– opravlja in razvija fotografske, konservatorske-restavratorske ter druge dejavnosti;
– s svojim raziskovalnim delom, viri in tehničnimi sredstvi sodeluje s sorodnimi ustanovami in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami;
– s svojimi vozili opravlja specializirane prevoze za potrebe svoje dejavnosti in dejavnosti drugih;
– v okviru možnosti in strokovne upravičenosti daje svoje razstavne prostore na razpolago drugim ustanovam in društvom za kulturne prireditve;
– opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.
8. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja zavod, se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede:
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
R 91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
U 99.000
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
H 49.410
Cestni tovorni promet
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.770
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G 47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G 47.789
Trgovina na drobno v drugih specialíziranih prodajalnah
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103
Slaščičarne in kavarne
I 56.300
Strežba pijač
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno poslovanje
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 47.530
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z ustanoviteljem.
9. člen 
Zavod lahko v skladu z aktom o organizaciji organizira svoje stalne organizacijske enote na območju svojega delovanja.
IV. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
1. Direktor
11. člen 
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor lahko imenuje svoj posvetovalni organ (strokovni kolegij), ki ga sestavljajo strokovni delavci zavoda in zunanji strokovnjaki.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
12. člen 
Direktorja imenuje občinski svet ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa, ki ga razpisuje župan. Poleg javnega razpisa lahko župan povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Po izvedenem razpisu župan zaprosi svet zavoda za mnenje o predlaganem kandidatu.
Svet zavoda mora podati mnenje najpozneje v roku 30 dni, sicer se šteje, da je mnenje zavoda pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta zavoda župan predlaga občinskemu svetu kandidata.
Direktorja se imenuje najmanj tri mesece pred potekom mandatne dobe prejšnjega direktorja. Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje opravi najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja.
Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda sklene njegov predsednik. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje župan.
13. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z enakega ali sorodnega področja,
– višja raven znanja slovenskega in italijanskega jezika ter osnovna raven najmanj še enega svetovnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo kandidati predložiti ob prijavi, se določijo v razpisu.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata.
14. člen 
Naloge direktorja so:
1. načrtuje in organizira delo zavoda,
2. sprejema strateški načrtpo predhodnem mnenju občinskega sveta,
3. sprejema program dela in finančni načrt,
4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen tistih, ki jih sprejema ustanovitelj ali svet zavoda,
9. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. odloča o delovni uspešnosti in napredovanjih zaposlenih,
13. odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
14. odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
15. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prekpolnega delovnega časa,
16. izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog,
17. imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
18. zagotavlja javnost dela,
19. zagotavlja informiranje delavcev,
20. zagotavlja publiciteto in informiranje ter je odgovoren za stike z javnostjo,
21. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
22. skrbi za trženje javnih kulturnih dobrin in storitev ter določa cene,
23. skrbi za promocijo zavoda,
24. določa podatke, ki se štejejo za poslovnoskrivnost,
25. imenuje strokovni kolegij,
26. opravlja druge naloge v skladu z naravo dela in poslovanja, določene z zakonom in tem odlokom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, desete in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, k aktom iz tretje in šeste alineje pa poleg sveta zavoda tudi župan.
15. člen 
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, ki ga pooblasti direktor.
Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
16. člen 
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje župana.
Soglasje ustanovitelja kot lastnika nepremičnin iz zadnje alineje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru oddaje ali prepustitve v uporabo nepremičnin največ do vključno sedem dni.
17. člen 
Župan imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za eno leto v naslednjih primerih:
– če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja,
– če je bil izpeljan razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
18. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja, ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svojo dolžnost, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen, ali v primeru prenosa ustanoviteljstva ali statusnega preoblikovanja zavoda,
– če ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega.
Župan uvede postopek razrešitve in o razlogih za razrešitev seznani direktorja. Direktor se lahko v roku 30 dni s pisno izjavo opredeli do razlogov za razrešitev.
Župan pozove tudi svet zavoda, kateremu da možnost podaje mnenja k predlogu za razrešitev. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi izjasnitve direktorja in pridobitvi mnenja sveta zavoda oziroma poteku roka, župan predlaga občinskemu svetu razrešitev direktorja. Sklep o razrešitvi direktorja mora biti pisno obrazložen.
V primeru, da direktor sam zahteva razrešitev, ni potrebna pridobitev mnenja sveta zavoda.
2. Svet zavoda
19. člen 
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, katere izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje občinski svet, enega predstavnika predlaga Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga Združenje slovenskih likovnikov, imenuje pa ga občinski svet,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo, ki ga predlaga Ministrstvo za kulturo, imenuje pa ga občinski svet,
– dva predstavnika delavcev zavoda, katere s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat vsem članom sveta zavoda začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. O poteku mandata članov sveta zavoda je direktor dolžan obvestiti ustanovitelja in druge organe, ki imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, najkasneje 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda. Oseba je lahko imenovana za člana sveta zavoda le dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda se konstituira na prvi seji, ki jo skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov v svet zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Do izvolitve predsednika opravlja njegove naloge najstarejši član sveta.
Predsednik sveta zavoda je lahko le predstavnik ustanovitelja.
Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda.
20. člen 
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja zavoda. Pravico biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktor zavoda in članov volilne komisije.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se objavi na informativni točki zavoda.
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi tričlanska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, ugotavlja izid glasovanja in objavi imeni kandidatov, ki sta izvoljena v svet zavoda.
Način izvolitve in odpoklica članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se podrobneje določi v poslovniku o delu sveta.
21. člen 
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih. V primeru enakega števila glasov za in proti je odločilen glas predsednika sveta zavoda.
Seje sklicuje predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo tudi, če to zahtevajo direktor, ustanovitelj ali večina članov sveta zavoda. Če predsednik sveta zavoda odkloni sklic, skliče sejo direktor zavoda. Glasovanje o sprejemu odločitev je javno, razen če člani sveta odločijo, da o posameznem predlogu glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
22. člen 
Člani sveta zavoda predstavljajo interes ustanovitelja, delavcev in interes uporabnikov in zainteresirane javnosti. V ta namen so se člani sveta zavoda pred sprejemom odločitve na seji sveta zavoda dolžni posvetovati z organi, katerih interese predstavljajo, in jih o delovanju sveta zavoda sproti obveščati.
23. člen 
Svet zavoda ima naslednje naloge:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
4. predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
5. ugotavlja ustreznost in daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela in finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav, k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
6. daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
7. obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
8. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
9. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju župana iz 32. člena,
10. ocenjuje delo direktorja,
11. daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,
12. razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
13. sprejema poslovnik o svojem delu ter druge akte,
14. oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
15. daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
17. s sklepom potrjuje načrtovane investicije oziroma investicijsko vzdrževalna dela,
18. opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
24. člen 
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– članu sveta – predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu,
– na predlog predsednika sveta zavoda, če se ne udeleži najmanj polovice sklicanih sej v enem koledarskem letu,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ne ravna v skladu z 22. členom tega odloka.
Člana sveta zavoda razreši tisti organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil, na predlog direktorja, sveta zavoda ali župana.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli novi član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
25. člen 
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli novi predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahtevka, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU 
26. člen 
Položaj zaposlenih v zavodu se ureja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo, pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest pa se določijo z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Predstavniki zaposlenih v svet zavoda se izvolijo skladno z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, če ni v tem odloku drugače določeno.
VI. SREDSTVA ZA DELO, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
27. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna ustanovitelja ter iz proračunov drugih lokalnih skupnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz drugih javnih virov preko razpisov in iz nejavnih virov:
1. s sodelovanjem na lokalnih, državnih in mednarodnih razpisih,
2. z vstopninami,
3. s prodajo blaga in storitev na trgu,
4. z donacijami, darili in sponzorstvi ter iz drugih zakonitih virov.
28. člen 
O zagotavljanju sredstev za sofinanciranje programov zavoda, ki se izvajajo v posamezni občini na območju delovanja zavoda, se dogovori zavod s pogodbo oziroma v skladu z zakonom in tem odlokom.
29. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost za gospodarno upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Subsidiarno odgovarja za njegove obveznosti ustanovitelj, in sicer do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Nepremično premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja in Mestne občine Koper. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z galerijsko zbirko pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Z nepremičnim premoženjem pa zavod razpolaga po predhodnem soglasju lastnika nepremičnine.
30. člen 
Zavod upravlja z objekti, ki predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, in tudi z drugimi objekti, ki jih prenese v upravljanje zavodu tista občina (na območju delovanja zavoda), ki je lastnica nepremičnine. Le-te so:
v lasti Občine Piran:
 Mestna galerija in uprava OGP, Tartinijev trg 3, Piran,
– Galerija Hermana Pečariča, Leninova 2, Piran,
– Galerija Meduza 2, Cankarjevo nabrežje 7, Piran,
– Galerija kamnitih plastik Forma viva na polotoku Seča pri Portorožu,
– Galerijski depo – priročno skladišče v pritličju, Ulica IX. korpusa 44 a, Piran,
– Galerijski depo – priročno skladišče, Tartinijev trg 5, Piran,
– Monfort, dvorana št. 4 v bivši stavbi skladišča soli v Portorožu.
v lasti Mestne občine Koper:
– Galerija Loža, Titov trg 1, Koper,
– Galerija Meduza, Čevljarska 34, Koper,
– Knjižnica in kabineti kustosov, Stara pošta 3, Koper,
– Depo galerije Loža, Verdijeva 2, Koper.
Občina Piran in Mestna občina Koper bosta sklenili pogodbo, s katero bosta medsebojno podrobneje uredili razmerja v zvezi s premoženjem v upravljanju zavoda.
Razmerje med zavodom in lastniki glede uporabe nepremičnega premoženja se prav tako uredijo s pogodbo.
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v teh prostorih in z inventariziranimi predmeti likovne umetnosti.
Zavod upravlja ali uporablja tudi druge nepremičnine s soglasjem župana.
31. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, za plače pa lahko sredstva nameni po predhodnem soglasju ustanovitelja.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja občinski svet. Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti župana za izdajanje soglasij po tem členu.
32. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema ukrepe, s katerimi omogoča zavodu opravljanju registrirane dejavnosti na podlagi usklajenega programa in finančnega načrta,
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti,
– odloča o nakupu oziroma odtujitvi nepremičnin, ki služijo izvajanju javne službe,
– župan daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi direktorja,
– daje soglasje k letnemu poročilu o poslovanju zavoda,
– druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom.
33. člen 
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti program dela, finančni in kadrovski načrt, zaključni račun z bilanco uspeha, poročati o izvajanju letnega delovnega načrta, posredovati razvojne programe in druge podatke, ki so potrebni za spremljanje dejavnosti in za druge namene, v skladu z navodili in pozivi ustanovitelja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 24/2003) in popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 47/2007).
35. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2008 in Uradni list RS, št. 5/12).
36. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
37. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka dosedanja direktorica in dosedanji člani sveta nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
Št. 02200-5/1999-2017
Piran, dne 23. maja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale-2, 76/08, 79/09 e 51/10) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale-2)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulla fondazione dell’Ente pubblico Gallerie Costiere di Pirano 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 23 maggio 2017.
N. 02200-5/1999-2017
Pirano, 23 maggio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – sent. CC, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli 26 e 135 della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13 e 68/16), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sent. CC) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale – 2), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 20ª seduta ordinaria del 23 maggio 2017 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
recante norme sulla fondazione dell'ente pubblico Gallerie Costiere di Pirano 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Con il presente Decreto il Comune di Pirano con sede a Pirano, Piazza Tartini 2 (nel testo a seguire: Fondatore) costituisce l'Ente pubblico, regola i rapporti tra il Fondatore e l’Ente pubblico e le questioni fondamentali riguardanti l’organizzazione, l'attività e le modalità di finanziamento dell’Ente pubblico Gallerie costiere di Pirano (nel testo a seguire: Ente).
Il Comune di Pirano esercita i diritti e adempie agli obblighi di fondazione verso l’Ente tramite il Consiglio comunale e il Sindaco del Comune di Pirano.
Le espressioni utilizzate nel Decreto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, si utilizzano quale forma neutra per il genere femminile e maschile.
Art. 2 
L’Ente è il successore legale dell'Ente intercomunale per l'attività di pittura Gallerie costiere di Pirano con sede a Pirano, Piazza Tartini 3, costituito con decisione dell'Assemblea della Comunità culturale costiera del 20 giugno 1974, quale istituzione centrale delle gallerie del Litorale e quale ente culturale d'istruzione con incarichi scientifici esplorativi.
L'Ente è iscritto al Registro delle Imprese presso il Tribunale distrettuale di Capodistria al numero di registro Srg 1016/75, in data 19 dicembre 1975.
Il Comune di Isola e il Comune città di Capodistria nell'anno 2002, quali successori legali del fondatore della Comunità culturale costiera, hanno rinunciato ai diritti di fondazione cedendoli al Comune di Pirano.
Art. 3 
Le Gallerie costiere di Pirano sono l’istituzione centrale delle gallerie del Litorale con lo status di Museo regionale delle arti figurative dall’inizio del 20° secolo, che compie la propria missione sull’eredità figurativa nonché studia e presenta la produzione contemporanea litoranea, slovena ed estera.
L’ampia collezione di opere d’arte raccolte dalle Gallerie costiere arricchisce il patrimonio sloveno di arte figurativa. Con un programma ricco di mostre seguono il trend dell’arte figurativa contemporanea e trasmettono al pubblico del Litorale le informazioni sugli eventi nel più ampio campo dell’arte figurativa.
Le Gallerie costiere di Pirano raccolgono il materiale d’archivio e documentario nel fondo nazionale delle arti figurative e sono anche centro documentario, di studio, di ricerca e di istruzione, idoneo alle stesse necessità di ricerca, di studio e di formazione.
Le gallerie costiere di Pirano organizzano il lavoro di ricerca nel campo dell’arte figurativa contemporanea. Dal materiale raccolto creano mostre permanenti, temporanee e tematiche nel campo dell’arte figurativa e altri campi simili in collaborazione con le istituzioni professionali qualificate. Allo stesso tempo organizzano anche manifestazioni internazionali, riunioni, incontri, seminari, conferenze e viaggi specialistici.
II. DISPOSIZIONI SULLO STATUS 
Art. 4 
Denominazione dell’Ente: Obalne galerije Piran.
Denominazione dell’Ente in lingua italiana: Gallerie costiere di Pirano.
Denominazione abbreviata: OGP.
Sede dell’Ente: Piazza Tartini 3, Pirano.
L’Ente può modificare la denominazione e la sede soltanto con il consenso del Fondatore.
Art. 5 
L’Ente è una persona giuridica con diritti, obblighi e responsabilità nell’attività e nei traffici giuridici come stabilito dalla legge e dal presente Decreto.
Art. 6 
L’Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del diametro di 35 mm recante la dicitura bilingue OBALNE GALERIJE PIRAN. GALLERIE COSTIERE PIRANO. Al centro del cerchio è raffigurata la testa di una medusa e il numero del timbro. Il numero dei singoli timbri, il loro utilizzo, le modalità di maneggiare e distruggere gli stessi, come pure l’elenco dei dipendenti che ne sono responsabili, sono stabiliti dal Direttore dell’Ente con un regolamento speciale.
L’Ente dispone e fa uso di cinque timbri, e precisamente:
– tre timbri di forma circolare del diametro di 35 mm con la dicitura: • OBALNE GALERIJE PIRAN • GALLERIE COSTIERE PIRANO •. Al centro del cerchio è raffigurata la testa di una medusa e il numero del timbro 1, 2 ovvero 3. I timbri si usano nei traffici giuridici per timbrare tutti gli atti, documenti e comunicazioni nonché per timbrare la documentazione finanziaria e contabile;
– timbro di forma circolare del diametro di 17 mm con la dicitura • OBALNE GALERIJE PIRAN • GALLERIE COSTIERE PIRANO •. Al centro del cerchio è raffigurata la testa di una medusa e il numero 1, che si usa come i primi tre, soltanto per formati minori di documenti;
– timbro di forma rettangolare delle dimensioni di 45 mm x 16 mm con la dicitura OBALNE GALERIJE PIRAN nella prima riga, nella seconda GALLERIE COSTIERE PIRANO, nella terza riga “Tartinijev trg 3, 6330 PIRAN“ e nella quarta riga “KNJIŽNICA“ per indicare il materiale bibliografico.
III. ATTIVITÀ DELL’ENTE 
Art. 7 
L’Ente esegue il servizio pubblico nel settore di attività delle arti figurative, e precisamente:
– raccoglie materiale d’archivio e documentario nel fondo nazionale dell’arte figurativa, mantiene una biblioteca speciale, un reparto di documentazione e archivio dedicato alle necessità di ricerca, di studio e di formazione;
– organizza e sviluppa il lavoro di ricerca nel settore dell’arte figurativa contemporanea;
– dal materiale scelto organizza mostre permanenti, temporanee e tematiche di arte figurativa e altri settori simili in collaborazione con le istituzioni tecnico-professionali specializzate;
– prepara e organizza simposi internazionali, riunioni, incontri, seminari, conferenze ed escursioni professionali, corsi di arte figurativa e scuole estive;
– organizza il simposio internazionale biennale di scultura Forma viva e si occupa della documentazione conforme, della sicurezza e della presentazione;
– prepara i programmi e pubblica le pubblicazioni nel settore dell’istruzione delle arti figurative e dell’estetica e collabora con le altre istituzioni educative istruttive, museali e gallerie di questo settore;
– coordina il programma annuale delle mostre e manifestazioni con i termini delle altre gallerie slovene, musei e istituzioni;
– pubblica, scambia e provvede alla vendita di pubblicazioni professionali, istruttive e popolari nel settore dell’arte.
L’Ente oltre ai compiti di cui al precedente comma esegue anche quanto segue:
– realizza, vende e cede in affitto la documentazione fotografica, le repliche, le riproduzioni e altri oggetti nel settore dell’arte figurativa;
– collabora nell’istituzione del sistema nazionale informativo nel settore dell’arte figurativa;
– collabora nelle associazioni internazionali professionali, mantiene i contatti e scambia mostre e altre manifestazioni con organizzazioni simili sul territorio nazionale e nel mondo;
– esegue e sviluppa attività di fotografia, conservazione-restauro e altre;
– collabora con il proprio lavoro di ricerca, fonti e mezzi tecnici con le istituzioni simili e altre persone giuridiche e fisiche;
– con i propri veicoli esegue trasporti speciali per le necessità della propria attività e dell’attività di altri;
– nell’ambito dell’abilitazione professionale e delle possibilità offre i propri spazi espositivi alle altre istituzioni e associazioni per manifestazioni culturali;
– espleta altri compiti in conformità all’atto costitutivo.
Art. 8 
I compiti di cui all’articolo precedente espletati dall’Ente si classificano in conformità al Regolamento sulla classificazione standard delle attività (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 69/07 e 17/08) nelle seguenti sottoclassi:
R 91.020
Attività di musei
R 91.011
Attività di biblioteche
R 91.012
Attività di archivi
R 91.030
Tutela dei beni culturali
R 91.040
Attività dei giardini botanici e zoologici, tutela dei valori naturali
R 90.040
Gestione di strutture destinate a eventi culturali
U 99.000
Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
P 85.520
Istruzione, perfezionamento e formazione nel settore della cultura e dell’arte
P 85.590
Altri servizi di istruzione, perfezionamento 
e formazione n.c.a.
H 49.410
Trasporto di merci su strada
J 58.190
Altre attività editoriali
J 58.110
Edizione di libri
J 58.130
Edizione di quotidiani
J 58.140
Edizione di riviste e altri periodici
J 59.200
Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale
C 18.200
Riproduzione su supporti registrati 
G 47.770
Commercio al dettaglio di orologi e articoli 
di gioielleria in esercizi specializzati 
G 47.782
Commercio al dettaglio di prodotti d'arte 
in esercizi specializzati
G 47.789
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati
G 47.610
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
G 47.621
Commercio al dettaglio di quotidiani e riviste in esercizi specializzati
G 47.790
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
G 47.890
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di altri prodotti
G 47.910
Commercio al dettaglio per corrispondenza 
o attraverso Internet
G 47.810
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
I 56.102
Ristoranti e altri esercizi simili
I 56.103
Pasticcerie e caffetterie
I 56.300
Somministrazione di bevande
L 68.200
Affitto e gestione di beni immobili propri 
o in locazione
N 77.290
Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la casa
N 77.110
Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri
M 73.200
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
M 70.220
Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale
M 73.110
Agenzie pubblicitarie
M 72.200
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M 74.200
Attività fotografiche
M 74.300
Traduzione e interpretariato
N 82.190
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
N 82.110
Servizi amministrativi integrati
N 82.990
Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
N 82.300
Organizzazione di convegni e fiere
M 74.100
Attività di design specializzate
M 74.900
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
R 90.010
Rappresentazioni artistiche
R 90.020
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
R 90.030
Creazioni artistiche
R 93.299
Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
C 18.130
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
C 47.530
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati
I 56.210
Catering per eventi
J 63.110
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
J 63.120
Portali web
J 63.990
Altre attività dei servizi d'informazione n.c.a.
L 68.320
Gestione di immobili per conto terzi
M 70.210
Pubbliche relazioni e comunicazione
M 73.120
Attività delle concessionarie pubblicitarie
N 77.120
Noleggio e leasing di autocarri
N 77.330
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
N 77.390
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.
N 81.100
Servizi di assistenza integrata agli edifici
N 81.300
Attività di sistemazione del paesaggio
P 85.600
Servizi di supporto all'istruzione
L’Ente ha la facoltà di modificare o integrare attività soltanto con il consenso del Fondatore.
Art. 9 
L’Ente nel territorio in cui opera può organizzare le proprie unità organizzative in conformità all’atto sull’organizzazione.
IV. ORGANI DELL’ENTE 
Art. 10 
Sono organi dell’Ente:
– il Direttore e
– il Consiglio dell’Ente.
1. Il Direttore
Art. 11 
Il Direttore rappresenta, presenta e dirige l’attività dell’Ente e risponde della legalità e della professionalità del lavoro svolto dall’Ente.
Il Direttore può nominare il proprio organo di consiglio (collegio tecnico), formato da personale esperto dell’Ente e da esperti esterni.
Il Direttore nella gestione dell’Ente deve disporre delle risorse pubbliche nonché di altri mezzi destinati all’attività dell’Ente con coscienziosità professionale.
Art. 12 
Il Direttore è nominato dal Consiglio comunale del Fondatore, a seguito di concorso pubblico indetto dal Sindaco. Oltre al concorso pubblico, il Sindaco può invitare i singoli candidati anche direttamente.
Il Sindaco dopo l’espletamento del concorso chiede al Consiglio dell’Ente il parere sul candidato proposto.
Il Consiglio dell’Ente deve esprimere il proprio parere al più tardi entro 30 giorni, in caso contrario si ritiene che l’Ente abbia espresso parere favorevole.
Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio dell’Ente, il Sindaco propone al Consiglio comunale la nomina del candidato.
Il nuovo Direttore deve essere nominato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore uscente. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, il concorso pubblico per la nomina si dovrà compiere al più tardi entro tre mesi dal termine del mandato del Direttore precedente.
La durata del mandato del Direttore è di cinque anni, con possibilità di ulteriori nomine.
Il rapporto di lavoro con il Direttore è a tempo determinato per la durata del mandato. Il contratto d’impiego è firmato in nome del Consiglio dell'Ente dal suo Presidente, previo consenso del Sindaco.
Art. 13 
Può essere nominato Direttore il candidato che, oltre a soddisfare i requisiti generali, soddisfi anche i seguenti requisiti specifici:
– possesso di almeno un titolo di studio universitario superiore (ordinamento precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordinamento precedente), o laurea magistrale – master (secondo ciclo di Bologna),
– almeno tre anni di esperienza professionale in posizioni manageriali/dirigenziali o in settori affini o correlati,
– conoscenza di livello superiore della lingua slovena e di quella italiana e conoscenza di livello elementare di almeno un’altra lingua internazionale,
– capacità manageriali e organizzative.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, che i candidati devono presentare all’adesione, si definisce nel concorso.
All’atto di partecipazione al concorso il candidato ha l’obbligo di presentare il proprio programma di sviluppo dell’Ente per il periodo del mandato cui concorre.
Art. 14 
Il Direttore dell’Ente svolge i seguenti compiti:
1. pianifica e organizza il lavoro dell’Ente,
2. approva il piano strategico, previo parere del Consiglio comunale,
3. approva il programma di lavoro e il piano finanziario,
4. approva l’atto di organizzazione del lavoro, previo parere della rappresentanza sindacale dell’Ente,
5. approva l'atto di sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero pianta organica, previo parere della rappresentanza sindacale dell’Ente,
6. approva il piano del personale,
7. approva il piano delle acquisizioni delle immobilizzazioni materiali e della manutenzione straordinaria,
8. approva altri atti che regolano questioni importanti, relativi all’operato dell’Ente, eccetto quelli approvati dal Fondatore o dal Consiglio dell’Ente,
9. relaziona al Fondatore e al Consiglio dell’Ente in merito a questioni e/o tematiche che potrebbero influire in maniera rilevante sull’operato dell’Ente,
10. prepara la relazione annuale,
11. stipula il contratto collettivo dell’Ente, qualora l’Ente lo preveda,
12. decide in merito all’efficienza lavorativa e alle promozioni dei dipendenti,
13. decide in merito alla stipulazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, della assegnazione dei dipendenti ai posti di lavoro e svolge altre mansioni nell’ambito dei rapporti di lavoro in conformità alle leggi vigenti,
14. decide in merito alla responsabilità disciplinare e al risarcimento danni dei dipendenti,
15. decide in merito alla definizione e distribuzione dell’orario di lavoro e in merito al lavoro straordinario,
16. promulga decisioni e nomina commissioni, gruppi di lavoro e altri organi interni per l’esame determinate questioni o per l’attuazione di determinati compiti,
17. nomina i dipendenti con autorizzazioni speciali,
18. garantisce il lavoro pubblico,
19. garantisce l’informazione dei dipendenti,
20. garantisce la pubblicità e l’informazione nonché è responsabile delle pubbliche relazioni,
21. elabora proposte di nuovi programmi e servizi aggiuntivi,
22. cura la commercializzazione dei beni culturali pubblici e servizi e ne stabilisce i prezzi,
23. cura la promozione dell’Ente,
24. determina i dati considerati segreto d’ufficio,
25. nomina il collegio tecnico,
26. espleta altri compiti in conformità alla natura dell’attività e alla gestione stabiliti dalla legge e dal presente Decreto.
Il Consiglio dell’Ente esprime il consenso agli atti di cui al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, al decimo e all’undicesimo alinea del comma precedente, mentre per quanto concerne gli atti di cui al terzo e al sesto alinea, è altresì necessario il consenso formale del Sindaco.
Art. 15 
Il Direttore, nell’espletamento delle sue prerogative, a norma di legge e del presente atto, ha facoltà di delegare la gestione di determinate questioni a singoli dipendenti, con deleghe speciali, in conformità all’atto sull’organizzazione interna del lavoro e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro.
In caso di impedimento o assenza del Direttore, questi viene sostituito da un dipendente dell’Ente, su procura del Direttore.
La procura scritta determina l’ampiezza, i contenuti e la durata della delega.
Art. 16 
Nei traffici giuridici l'Ente è rappresentato illimitatamente dal Direttore, che è autorizzato a stipulare contratti nell’ambito del piano finanziario approvato (ovvero del piano esecutivo annuale), eccetto nei seguenti casi di:
– contratti inerenti a investimenti o interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è richiesta la decisione del Consiglio dell’Ente,
– contratti inerenti agli immobili che l’Ente gestisce, per i quali è necessario previo consenso del Sindaco.
Il consenso del Fondatore quale proprietario degli immobili di cui all’ultimo alinea del comma precedente, non è necessario in caso di locazione o di cessione in uso degli immobili stessi per una durata massima di sette giorni consecutivi.
Art. 17 
Il Sindaco nomina il facente funzioni del Direttore, per la durata massima di un anno, nei seguenti casi:
– ove il mandato dell’organo direzionale scada anticipatamente e non si esegua la procedura regolare di nomina del successore,
– ove, a conclusione di procedura di selezione regolare, non sia individuabile alcun candidato, per mancanza di candidature o inidoneità di quelle eventualmente intervenute.
Art. 18 
Il Direttore può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato:
– su sua espressa richiesta,
– all’insorgenza di motivazioni definite dalle norme di legge sugli enti pubblici,
– all’insorgenza delle circostanze per cui sia previsto il licenziamento per legge ai sensi delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro,
– qualora nel suo operato violi le disposizioni di legge e gli atti generali dell’Ente o non attui le deliberazioni degli organi dell’Ente o del Fondatore, oppure agisca contrariamente ad esse,
– qualora con il suo lavoro improprio o negligente causi all’Ente un danno di rilevante entità, o qualora trascuri o espleti con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o ove a seguito di ciò potrebbero insorgere turbative maggiori nell’operato dell’Ente,
– a seguito di mutate circostanze, quali la sostanziale difforme finalità, per la quale l’Ente è stato costituito oppure a seguito della trasformazione societaria dello stesso,
– qualora non si adotti un nuovo piano strategico entro la scadenza della validità di quello precedente.
Il procedimento di sollevamento dall’incarico ovvero di revoca del Direttore è avviato dal Sindaco, che informa lo stesso delle relative ragioni. Il Direttore può presentare con una dichiarazione scritta, entro il termine di 30 giorni, le sue posizioni nei confronti delle ragioni addotte per la revoca dall’incarico.
Il Sindaco invita anche il Consiglio dell’Ente a esprimere il proprio parere nei confronti della proposta di revoca. Se il Consiglio dell’Ente non formula nessun parere entro 30 giorni, si ritiene che il parere sia favorevole.
Dopo aver ottenuto la dichiarazione e/o la posizione chiarificatoria da parte del Direttore e il parere del Consiglio dell’Ente, ossia scaduti i rispettivi termini, il Sindaco propone al Consiglio comunale la revoca del Direttore. La decisione di revoca del Direttore deve essere esplicata in forma scritta.
Nel caso in cui il Direttore rassegni egli stesso le dimissioni, non è necessario richiedere il parere del Consiglio dell’Ente.
2. Il Consiglio dell’Ente
Art. 19 
Il Consiglio dell’Ente è composto da sette membri, e precisamente:
– tre rappresentanti del Fondatore, scelti tra esperti nel settore del lavoro pubblico, del settore finanze e affari legali, nominati dal Consiglio comunale del Fondatore di cui un rappresentante è nominato dalla Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano,
– un rappresentante degli utenti ovvero del pubblico interessato, proposto dall’Associazione degli artisti figurativi sloveni, nominato però dal Consiglio comunale,
– un rappresentante del Ministero della Cultura, proposto dal Ministero della Cultura, nominato però dal Consiglio comunale,
– due rappresentanti dei lavoratori dell’Ente, che saranno eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti stessi dell’Ente.
Il mandato dei membri del Consiglio dell’Ente ha una durata di quattro anni e dopo la scadenza del mandato medesimo possono essere nuovamente nominati ovvero eletti. Il mandato dei membri del Consiglio dell’Ente decorre dalla data della sua costituzione. Il Direttore ha l'obbligo d’informare il Fondatore e gli altri organi, che nominano ovvero eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio dell’Ente, in merito al decorso del mandato dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo con un preavviso di almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Un soggetto può essere nominato membro del Consiglio dell’Ente solamente per due volte consecutive.
Il Consiglio dell’Ente si costituisce alla sua prima seduta. La prima sessione costitutiva del Consiglio è convocata dal Direttore dell’Ente entro 30 giorni dopo la nomina o dopo l’elezione della maggioranza dei membri dell’organo consiliare. Nell’ambito della prima seduta costitutiva del Consiglio dell'Ente i membri eleggono nel proprio seno il Presidente e il suo sostituto. Fino all’elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano.
Può essere Presidente del Consiglio dell’Ente solamente un rappresentante del Fondatore.
Il Consiglio dell’Ente si considera stabilmente costituito quando è eletta o confermata la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Art. 20 
I rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’Ente sono eletti dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Tutti i dipendenti dell’Ente hanno il diritto di voto, eccetto il Direttore dell’Ente. Tutti i dipendenti dell’Ente hanno il diritto di essere eletti, eccetto il Direttore dell’Ente e i membri della Commissione elettorale.
Il Consiglio dell’Ente indice, con delibera, le elezioni entro 90 e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle proposte di candidatura e la nomina della Commissione elettorale. La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo ovvero affissa nella bacheca informativa dell’Ente.
Il procedimento di elezione dei due rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è diretto da una Commissione elettorale, composta dal Presidente e da due membri. La Commissione elettorale è responsabile della correttezza delle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio dell’Ente, prende atto della completezza delle proposte di candidatura, predispone l’elenco dei votanti, rileva l’esito della votazione e pubblica i nomi dei due candidati che sono eletti nel Consiglio dell’Ente.
Le modalità di elezione e di revoca dei membri del Consiglio dell’Ente, in quanto rappresentanti dei dipendenti, sono stabilite dal Regolamento dell’Ente.
Art. 21 
Il Consiglio dell’Ente delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri, mentre le decisioni sono approvate con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del Presidente del Consiglio dell’Ente.
Le sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ente e in sua assenza dal suo sostituto. Il Presidente del Consiglio dell’Ente ha l’obbligo di convocare la seduta del Consiglio anche quando ciò è richiesto dal Direttore, dal Fondatore o dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo. Se il Presidente del Consiglio dell’Ente rifiuta la convocazione, la seduta è convocata dal Direttore dell’Ente. Le votazioni concernenti l’approvazione delle deliberazioni sono palesi, fatto salvo lo specifico caso in cui i membri dell’organo medesimo decidano di votare a scrutinio segreto.
Le disposizioni dettagliate in merito all’operato del Consiglio dell’Ente sono sancite dall’apposito Regolamento.
Art. 22 
I membri del Consiglio dell'Ente rappresentano gli interessi del Fondatore, dei dipendenti, degli utenti e del pubblico interessato. I membri del Consiglio dell’Ente, a tale scopo, prima di decidere in merito alle questioni riportate all’ordine del giorno, sono tenuti a consultarsi con gli organi di cui rappresentano gli interessi e fornire tempestivamente agli stessi, informazioni sul lavoro dell’Ente.
Art. 23 
Il Consiglio dell’Ente ha i seguenti compiti:
1. controlla la legalità dell’attività e della gestione dell’Ente,
2. segue, analizza e valuta l'operato dell’Ente pubblico,
3. propone al Fondatore la revisione della gestione, che può essene effettuata anche da un revisore interno del Fondatore,
4. propone al Fondatore le modifiche o le estensioni dell’attività,
5. accerta la conformità e esprime il proprio consenso al piano strategico, al programma di lavoro e al piano finanziario, alla sistematizzazione dei posti di lavoro, all’organizzazione del lavoro, al piano del personale, al piano degli acquisti, al contratto collettivo dell’Ente nonché ne controlla l’attuazione,
6. approva il tariffario dei servizi culturali pubblici,
7. tratta le questioni concernenti l’operato professionale dell’Ente e fornisce al Direttore pareri, proposte e iniziative per la soluzione di dette questioni,
8. fornisce parere preliminare in merito alla nomina e alla revoca del Direttore dell’Ente,
9. stipula il contratto di lavoro con il Direttore, previo consenso del Sindaco come previsto dall’articolo 32,
10. valuta il lavoro del Direttore,
11. approva la relazione annuale dell’Ente,
12. indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel proprio seno,
13. approva il regolamento relativo all’esercizio del proprio operato e ad altri atti,
14. forma commissioni permanenti e temporanee o altri organi di lavoro per le singole questioni di sua competenza,
15. fornisce altre proposte e iniziative relative all’operato dell’Ente,
16. decide in merito ai ricorsi presentati dai dipendenti in materia di diritti, obblighi e responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro,
17. conferma con deliberazione gli investimenti ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria previsti,
18. espleta altri compiti previsti dalla legge e dal presente Decreto.
Art. 24 
Il membro del Consiglio può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato conferitogli nei seguenti casi:
– su sua espressa richiesta,
– qualora al membro del Consiglio – rappresentante dei dipendenti, cessi il rapporto di lavoro con l’Ente,
– su proposta del Presidente del Consiglio dell'Ente, qualora non risulti la sua partecipazione ad almeno la metà delle sedute convocate nell’anno d’esercizio,
– ove si palesi un operato in violazione di legge,
– ove si palesi un operato omissivo o carente a fronte delle prerogative del suo mandato,
– ove non agisca in conformità all’art. 22 del presente Decreto.
Art. 25 
Qualora al rappresentante nel Consiglio dell’Ente cessi l’incarico prima della scadenza del mandato del Consiglio dell’Ente, sono indette le elezioni suppletive.
Alle elezioni suppletive si elegge il nuovo rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente per la durata restante del mandato del Consiglio medesimo. Il Consiglio dell’Ente è tenuto a indire le elezioni suppletive entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla constatazione della cessazione del mandato.
La procedura di revoca del rappresentante nel Consiglio dell’Ente è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei dipendenti dell’Ente. Il procedimento di revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è svolto dalla Commissione elettorale.
La richiesta di revoca deve indicare le ragioni per la revoca, cui devono essere allegate le firme dei lavoratori proponenti la stessa.
La richiesta di revoca deve essere presentata alla Commissione elettorale che ha sovrinteso alle operazioni di voto. La Commissione elettorale verifica la correttezza formale dell’istanza, senza esprimere alcun giudizio sulle ragioni della revoca. Se la richiesta di revoca non è respinta, la Commissione elettorale, entro 15 giorni indice il voto sulla revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente e stabilisce il giorno del voto. Il rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è estromesso dalla sua funzione con il voto della maggioranza dei dipendenti dell’Ente.
V. DIPENDENTI DELL’ENTE 
Art. 26 
Il contratto di lavoro dei dipendenti dell’Ente è disciplinato in osservanza della vigente normativa in materia di contratti collettivi di categoria, mentre i requisiti richiesti per occupare i singoli posti di lavoro si stabiliscono con l’atto di sistematizzazione, approvato dal Direttore dell'Ente in conformità alla legge e al presente Decreto.
Qualora nel presente Decreto non sia diversamente stabilito, i rappresentanti dei lavoratori in seno all’organo consigliare sono eletti in osservanza della normativa in materia di partecipazione del personale alla gestione dell’amministrazione.
VI. MEZZI FINANZIARI PER L’ATTIVITÀ, DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ TRA IL FONDATORE E L’ENTE 
Art. 27 
L’Ente percepisce i mezzi finanziari per l’espletamento della propria attività dal bilancio dello Stato e dal bilancio del Fondatore nonché dai bilanci di altre comunità locali.
Oltre a ciò, l’Ente, può acquisire mezzi finanziari da altre fonti pubbliche tramite bandi e da fonti non pubbliche:
1. con l’adesione a bandi locali, statali e internazionali,
2. mediante la vendita dei biglietti d’ingresso,
3. mediante la cessione di beni e servizi sul mercato,
4. da donazioni, lasciti e sponsorizzazioni nonché da altre fonti lecite.
Art. 28 
L’Ente per garantire i fondi finanziari di cofinanziamento dei propri programmi, i quali si eseguono nel singolo Comune sul territorio dove opera lo stesso, si accorda mediante contratto ovvero in conformità alla legge e al presente Decreto.
Art. 29 
L’Ente è persona giuridica operante autonomamente e validamente nell’ordinamento giuridico; egli gode dei diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti in nome e per conto proprio.
L’Ente risponde delle sue obbligazioni con tutti i mezzi dei quali dispone.
L’Ente si assume la responsabilità per la gestione oculata dei mezzi adibiti alla sua attività e la responsabilità di gestire i mezzi di proprietà del Fondatore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Fondatore è responsabile in solido per gli obblighi dell’Ente, e precisamente sino all’ammontare dei mezzi finanziari che si garantiscono nell’anno corrente dal bilancio del Fondatore per il funzionamento dell’Ente.
Il Fondatore non è responsabile per gli obblighi dell’Ente derivanti dalle altre attività che l’Ente esegue per altri committenti.
Il patrimonio immobiliare gestito dall'Ente è di proprietà del Fondatore e del Comune Città di Capodistria. L'Ente gestisce autonomamente il patrimonio mobiliare, mentre gestisce la collezione della galleria soltanto previo consenso del Fondatore. L’Ente può disporre del patrimonio immobiliare soltanto previo consenso del proprietario del bene immobile.
Art. 30 
L’Ente gestisce i fabbricati che rappresentano l’infrastruttura pubblica nel settore della cultura e altri fabbricati che sono ceduti in gestione all’Ente dal Comune (nel territorio in cui opera l’Ente) proprietario del bene immobile, i quali sono:
di proprietà del Comune di Pirano:
– Galleria civica e direzione OGP, Piazza Tartini 3, Pirano,
– Galleria “Herman Pečarič”, Via Lenin 2, Pirano,
– Galleria “Meduza 2”, Riva Cankar 7, Pirano,
– Galleria di sculture in pietra “Forma viva” sulla penisola di Sezza presso Portorose,
– Deposito della galleria – comodo magazzino al piano terra, Via IX Corpo d'armata 44 a, Pirano,
– Deposito della galleria – comodo magazzino, Piazza Tartini 5, Pirano,
– Monfort, sala n. 4, nell'edificio degli ex magazzini del sale a Portorose;
di proprietà del Comune Città di Capodistria:
– Galleria “Loggia”, Piazza Tito 1, Capodistria,
– Galleria “Meduza”, Via Callegheria 34, Capodistria,
– Biblioteca e uffici dei curatori d’arte, Via della Posta vecchia 3, Capodistria,
– Deposito della Galleria “Loggia”, Via Verdi 2, Capodistria.
Il Comune di Pirano e il Comune Città di Capodistria stipuleranno un contratto con il quale si regoleranno dettagliatamente i rapporti reciproci riguardanti il patrimonio in gestione all'Ente.
Anche i rapporti tra l’Ente e i proprietari riguardanti l’utilizzo del patrimonio immobiliare sono regolati tramite contratto.
L’Ente gestisce anche tutte le attrezzature presenti in tali spazi nonché gli oggetti d’arte figurativa dell’inventario.
L’Ente gestisce o usufruisce previo consenso del Sindaco anche degli altri beni immobili.
Art. 31 
L'eccedenza delle entrate rispetto alle uscite è destinata dall’Ente alla realizzazione e allo sviluppo dell’attività, mentre possono essere destinati mezzi finanziari per la retribuzione dei dipendenti esclusivamente previo consenso del Fondatore.
Il Fondatore decide sulle modalità di impiego dell’eccedenza delle entrate rispetto alle uscite su proposta del Direttore e previo consenso del Consiglio dell’Ente.
In merito alle modalità di copertura di un eventuale disavanzo di bilancio decide il Fondatore su proposta del Direttore e previo consenso del Consiglio dell’Ente.
Tutte le manifestazioni di volontà ovvero di consenso di cui al presente Decreto sono espresse da parte del Consiglio comunale a nome del Fondatore. Il Consiglio comunale può, mediante apposita delibera speciale, autorizzare il Sindaco a rilasciare i consensi richiesti in virtù del presente articolo.
Art. 32 
Il Fondatore, nei confronti dell’Ente, vanta i seguenti diritti e assolve i seguenti obblighi:
– approva provvedimenti con i quali rende possibile all'Ente l’espletamento dell'attività consolidata nell’ambito del programma armonizzato e del piano finanziario,
– esprime il proprio consenso ai cambiamenti di status e ai cambiamenti dell’attività,
– decide in merito all’acquisizione e all’alienazione degli immobili finalizzati all’attuazione delle funzioni di servizio pubblico,
– il Sindaco presta il suo consenso alla stipulazione del contratto di lavoro del Direttore,
– esprime il consenso alla relazione annuale sulla gestione dell’Ente,
– interviene in altre questioni in conformità alla legge e al presente Decreto.
Art. 33 
L’Ente ha l’obbligo di consegnare al Fondatore ogni anno il programma di lavoro, il piano finanziario e del personale, il bilancio consuntivo comprendente il conto economico, la relazione sull’attuazione del piano di lavoro annuale, i programmi di sviluppo e altri dati necessari per seguire l’andamento dell’ l'attività dell’Ente e per altri scopi, in conformità alle istruzioni e richieste del Fondatore.
VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 34 
Con l'entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Gallerie Costiere di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 24/2003) e la modifica del Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Gallerie Costiere di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 47/07).
Art. 35 
Con l'entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Gallerie Costiere di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 1/2008 e Gazzetta Ufficiale della RS n. 5/12).
Art. 36 
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Art. 37 
Con l'entrata in vigore del presente Decreto l’attuale Direttrice e gli attuali membri dell’organo consiliare continuano a esercitare le rispettive funzioni sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati nominati.
N. 02200-5/1999-2017
Pirano, 23 maggio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost