Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1873. Odlok o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 5085.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12 in 111/13) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. 6224-0005/2015-6 z dne 24. 5. 2016 je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni seji dne 15. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Podplešivica – Kušljanov grad, EŠD 11806 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
2. člen 
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
Zaradi izjemnega ambienta, zgodovinske pričevalnosti ter stavbno-zgodovinskih, estetskih in etnološko-socialnih kvalitet se varujeta Kušljanov grad in območje znotraj njegovega obzidja.
Srednjeveška graščina, katere stavbnemu razvoju sledimo od 16. stoletja, je bila upodobljena med Valvasorjevimi grafikami. Iz najstarejšega časa stavbne zgodovine ima ohranjeno: stavbno strukturo, obočne sisteme, lesena renesančna stropova, kamniti tlak in več stavbnih elementov; iz časa baroka so ohranjeni fragmenti šivanih robov na fasadi in polkrožni kamniti portal na vhodu v graščino ter lesene stopnice v nadstropje.
(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– Izvirne značilnosti stavbe, kot so: tlorisna in arhitekturna zasnova gradu, materialna struktura, skupaj s stavbnimi elementi: zidani obokani in leseni stropovi, tlaki, stopnišča in drugi stavbni elementi.
– Dvorišče z obzidjem, drevesi (lipa), vrtom in s pomožnimi starejšimi graščinskimi objekti.
– Komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico.
– Parkovna zasnova, oblikovane naravne prvine prostora, objekti in pritikline, namenjeni uporabi in olepšanju.
3. člen 
(1) Spomenik obsega nepremičnine: parcele št.: 2790/1, 2799/4, 2799/5, 2801/1, 2801/2, vse k.o. Brezovica.
(2) Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine pod parc. št. 2790/6, 2790/13, 2790/14, 2790/21 – del, 2790/23, 2790/31 in 2790/33, vse k.o. Brezovica.
(3) Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so določene na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(4) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– Varovanje ohranjenih kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, etnoloških in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
– Strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture gradu po načelu ohranjanja njegove izvirne tlorisne zasnove, gabarita, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe.
– Strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture in stavbnih elementov, tudi v smislu rekonstrukcije podobe spomenika.
– Prepoved spreminjanja vseh varovanih vrednot arhitekturne zasnove gradu z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in prizidavo.
– Podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ter njegovo območje ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti.
– Redno vzdrževanje gradu in grajskega dvorišča.
– Dopustni so posegi, ki pripomorejo k razpoznavnosti kulturne dediščine in hkrati ohranjajo namembnost objekta in življenja v njem ter niso v nasprotju z varovanimi elementi kulturne dediščine.
– Omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika.
– Posegi v območju spomenika in njegovem vplivnem območju so dopustni ob predhodnem soglasju ZVKDS, OE Ljubljana.
Varujejo se:
Graščina in območje znotraj obzidja: ambient, arhitekturna zasnova gradu, historični materiali in vsi historični stavbni elementi.
Dopustno je redno vzdrževanje in sanacija zatečenega stanja z odstranitvijo elementov, ki so za spomenik neustrezni in moteči.
Dovoljuje se:
– Stanovanjska in javna namembnost.
– Redna investicijsko-vzdrževalna dela v skladu s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem.
– Odstranitev in sanacija kasnejših, neustreznih predelav in elementov, ki so za spomenik moteči.
– Rekonstrukcija historične zunanje ureditve na osnovi predhodnih raziskav in smernic strokovne službe.
– Javna dostopnost v sorazmerju z zmožnostmi objekta ter lastnika oziroma posestnika.
5. člen 
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– Ohranjanje nepozidanega odprtega prostora na kmetijskem zemljišču severno in zahodno od spomenika, na območjih pozidave pa se ohranjajo fragmenti kulturne dediščine, dopušča se nadomestna in dopolnilna gradnja. Novi posegi morajo biti skladni s smernicami varstva kulturne dediščine.
– Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen 
Javni dostop je dopusten v sorazmerju z zmožnostmi lastnika oziroma posestnika, vendar ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
7. člen 
Spomenik se označi v skladu s pravilnikom o označevanju spomenikov kulturne dediščine, s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika.
8. člen 
Za vse posege v spomenik je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
9. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
10. člen 
(1) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
(2) Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne zaznamuje.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 20/17
Brezovica, dne 16. junija 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost