Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1892. Odlok o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica, stran 5109.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) so Občinski svet Občine Kočevje na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) na 26. redni seji dne 16. 5. 2017, Občinski svet Občina Kostel na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo občine Kostel, št. 04/10 – UPB1, 7/14, 5/15 – popr. UPB in 16/15) na 23. redni seji dne 7. 6. 2017, Občinski svet Občine Osilnica na podlagi 6. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 40/15 – sklep o spremembah statuta) na 15. redni seji dne 23. 6. 2017 sprejeli
O D L O K 
o turističnem vodenju na območju destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo občinske in destinacijske ozemeljske in vsebinske posebnosti turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in vodenje registra turističnih vodnikov za območje turistične destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica.
2. člen 
(1) Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je strokovno vodenje obiskovalcev, skladno z regionalnim, tematskim in lokalnim programom turističnega vodenja na območju turistične destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica.
(2) Oseba, ki opravlja dejavnost regionalnega turističnega vodenja v vseh v odloku opredeljenih občinah oziroma destinaciji je definirana kot turistični vodnik turističnega območja Kočevsko.
(3) Oseba, ki opravlja dejavnost tematskega oziroma lokalnega turističnega vodenja v vseh v odloku opredeljenih občinah oziroma destinaciji je definirana kot tematski oziroma lokalni turistični vodnik.
3. člen 
(1) Vodniško dejavnost za vodenje regionalnih in tematskih aktivnosti za območje destinacije Kočevsko, organizira in vodi Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (v nadaljevanju: pooblaščeni Zavod).
(2) Vodniško dejavnost za vodenje lokalnih aktivnosti v posamezni občini vodijo občine same, po potrebi v sodelovanju s pooblaščenim Zavodom.
(3) Vodnike, ki so vpisani v register lahko za vodniško dejavnost angažirajo tudi lokalne turistične organizacije in društva ali neposredno agencije oziroma obiskovalci sami.
4. člen 
Ta odlok ureja tri nivoje turističnega vodenja na območju destinacije Kočevsko in vodniške kvalifikacije:
– regionalni turistični vodnik za območje destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica,
– tematski turistični vodnik za turistična območja posameznih krajev, posameznih znamenitosti ali posameznih tematskih poti,
– lokalni turistični vodnik za območje posamezne občine.
VSEBINA TURISTIČNEGA VODENJA 
5. člen 
(1) Vsebina turističnega vodenja obsega spremljanje in vodenje domačih in tujih gostov, razkazovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih lepot, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, življenja prebivalcev, geografskih, etnografskih in drugih značilnosti na območjih, za katere velja licenca turističnega vodnika.
(2) Podrobnejše vsebine programa regionalnih in tematskih turističnih vodenj oblikujejo občine same oziroma v njihovem imenu pooblaščeni Zavod.
(3) Podrobnejše vsebine programa lokalnih turističnih vodenj v posameznih občinah oblikujejo občine same.
POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA 
6. člen 
(1) Dejavnost regionalnega turističnega vodenja na območju destinacije Kočevsko lahko opravlja oseba, ki:
– ima opravljen strokovni preizkus znanja iz regionalnega programa turističnega vodenja,
– je vpisana v register turističnih vodnikov kot turistični vodnik turističnega območja Kočevsko.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo osebe, ki želijo opravljati dejavnost regionalnega turističnega vodenja v tujem jeziku, predložiti potrdilo o znanju jezika na višnji ravni.
(3) K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji po programu ter praktični del kot samostojno vodenja pred komisijo, ki jo imenuje pooblaščeni Zavod, se lahko prijavijo osebe:
– z najmanj srednješolsko izobrazbo,
– z aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni.
(4) Osebe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o izobrazbi in aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika. Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje strokovne izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tovrstnih izobraževanj. Del praktičnega dela preizkusa mora biti opravljen v tujem jeziku.
(5) Za osebe, ki po tem odloku želijo opravljati dejavnost tematskega turističnega vodenja, veljajo enaka določila in so prilagojena tematskemu programu turističnega vodenja.
7. člen 
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja v posamezni občini lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ga sprejme posamezna občina ali od nje pooblaščeni Zavod.
8. člen 
(1) Program izobraževanja, vsebino in način izvedbe preizkusa znanja za turistične vodnike iz 6. člena tega odloka pripravi pooblaščeni Zavod v sodelovanju z vsemi občinami podpisnicami odloka ter organizacijami registriranimi za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Vse kandidate, ki uspešno opravijo preizkus, pooblaščeni Zavod vpiše v register turističnih vodnikov, jim izda potrdilo o opravljenem izpitu ter vodniško izkaznico.
(2) Podatke za turistične vodnike pooblaščeni Zavod posreduje vsem občinam podpisnicam in ostalim pooblaščenim organizacijam na turističnem območju za vpis v njihove registre turističnih vodnikov.
(3) Vodniška izkaznica mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika,
– pridobljen vodniški naziv,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe pooblaščene organizacije.
(4) Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki z veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico. Izkaznica velja tri leta.
(5) Turističnemu vodniku, ki je aktiven, kar pomeni, da v treh letih opravi najmanj tri vodenja, se izkaznica avtomatično podaljša. Če v treh letih opravi manj kot tri vodenja, mora v šestih mesecih ponovno uspešno opraviti ustrezen strokovni preizkus znanja, sicer se izbriše iz registra turističnih vodnikov in izgubi pravico vodenja. Izbris odredi odgovorna oseba institucije, ki je pooblaščena za vodenje registra turističnih vodnikov.
9. člen 
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve licence skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov, ki jih določi pooblaščeni Zavod, krije kandidat za turističnega vodnika oziroma turistični vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno.
REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV 
10. člen 
Občine podpisnice tega odloka za vzpostavitev in vodenje registra turističnih vodnikov iz 6. člena tega odloka, pooblaščajo Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.
11. člen 
(1) V registru turističnih vodnikov iz 6. člena tega odloka mora biti ločeno voden vpis regionalnih turističnih vodnikov in tematskih turističnih vodnikov.
Regionalni turistični vodniki morajo biti vpisani v register turističnih vodnikov območja destinacije Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica.
Tematski turistični vodniki morajo biti vpisani v register turističnih vodnikov na turističnem območju zadevnega kraja, znamenitosti ali tematske poti.
(2) Lokalni turistični vodniki morajo biti vpisani v registre turističnih vodnikov posameznih občin na območju katerih opravljajo svojo dejavnost, v kolikor ni drugače dogovorjeno s pooblaščenim Zavodom.
12. člen 
(1) Register turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek turističnega vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko in naslov elektronske pošte,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– podatke o številu vodenja v preteklem letu,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
(2) Regionalni in tematski turistični vodnik dokazujejo svojo aktivnost s poročilom o opravljenih vodenjih, ki ga mora dostaviti pooblaščenemu Zavodu do 31. januarja za preteklo leto. Obrazec poročila predpiše pooblaščeni Zavod.
(3) Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra turističnih vodnikov in naslednja tri leta nima več pravice do vpisa v register.
(4) Pooblaščeni Zavod zbrane podatke posreduje občinam podpisnicam najkasneje v roku 45 dni od roka za oddajo poročil.
PRAVICA VODENJA DRUGIH TURISTIČNIH VODNIKOV IN POSAMEZNIKOV 
13. člen 
(1) Ne glede na ostale določbe tega odloka lahko turistični vodniki z veljavno licenco Gospodarske zbornice Slovenije ali drugo primerljivo veljavno licenco katerekoli izmed držav Evropske unije vodijo svoje goste brez omejitev.
(2) Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že usposobljene za dejavnost turističnega vodenja na območju turistične destinacije Kočevsko, se morajo v roku enega leta od veljavnosti tega odloka, vpisati v register vodnikov.
(3) Vodniška pravica se prizna tudi posameznikom, strokovnjakom na določenem strokovnem področju, ki ga le-ta pridobi z leti delovnih izkušenj in poznavanjem področja.
To vodniško pravico ugotavlja in potrjuje komisija iz tretjega odstavka 6. člena, na podlagi javno znanih dejstev ali dokumentacije, ki jo posameznik predloži komisiji.
Pooblaščeni Zavod na podlagi sklepa komisije vpiše vodniško pravico v register turističnih vodnikov, kategorijo tematski turistični vodnik.
IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
14. člen 
(1) Turistična vodenja po tem odloku se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Turistično informacijski center pooblaščenega Zavoda (TIC Kočevsko),
– Turistično informacijski centri občin podpisnic,
– turistična društva, lokalni turistični vodniki neposredno ali druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
(2) Občine podpisnice ali z njene strani organizirane institucije se o regionalnih in tematskih obiskih medsebojno obveščajo.
15. člen 
(1) Naročnik in vodnik medsebojna plačilna in druga razmerja urejata neposredno, skladno z zakonskimi predpisi in drugimi veljavnimi akti.
(2) Če vodnik naročilo prejme od Turistično informacijskega centra pooblaščenega Zavoda (TIC Kočevsko), se plačilo opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja ter po veljavnem ceniku pooblaščenega Zavoda. Nalog, dnevnik vodenja in potrjena evidenca opravljenih ur so podlaga za izplačilo in se arhivirajo. Razlika med plačilom vodnika in celotnim naročniku obračunanim zneskom je prihodek pooblaščenega Zavoda in se nameni za pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti in razvoj turistične infrastrukture.
16. člen 
Cenik iz drugega odstavka 15. člena sprejme Svet Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje po predhodnem soglasju županov občin podpisnic.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(1) Pooblaščeni Zavod mora najkasneje v roku 60 dni od uveljavitev tega odloka vzpostaviti register turističnih vodnikov, pripraviti obrazec prijave v register in v skladu z določbami tega odloka zagotoviti vse potrebno za njegovo izvrševanje.
(2) Obstoječe izkaznice lokalnih turističnih vodnikov se v roku enega meseca po vzpostavitvi registra turističnih vodnikov nadomestijo z novimi.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 94/00) in Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel (Uradni list RS, št. 70/01).
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki ga po sprejetju vseh občinskih svetov objavi Občina Kočevje.
Št. 007-10/2017-622/1
Kočevje, dne 16. maja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.
Št. 007-2/2017-1
Kostel, dne 7. junija 2017
Županja 
Občine Kostel 
Lili Butina l.r.
Št. 900-0005/2017-1
Osilnica, dne 23. junija 2017
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti