Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1919. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina, stran 5163.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 34. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13, 92/12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina 
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 370,00 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem vrtcu pri OŠ Tišina, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 312,27 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 57,73 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina pokrivala Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Občina Tišina vrtcu pri OŠ Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen 
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Tišina kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistematizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Občina Tišina v primeru potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 36,96 EUR na otroka.
6. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine.
Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati do 15. 6. tekočega leta. Svojo odločitev sporočijo v anketi, ki jo staršem v pisni obliki posredujejo strokovni delavci v začetku meseca junija tekočega leta.
V izjemnih primerih, ko delodajalec iz objektivnih razlogov spremeni staršu čas trajanja njegovega dopusta in se posledično spremeni datum bivanja oziroma odsotnosti njegovega otroka v vrtcu, lahko starši sporočijo spremembo najkasneje do 25. junija tekočega leta za prisotnost otroka v mesecu juliju tekočega leta in najkasneje do 20. julija tekočega leta za prisotnost otroka v mesecu avgustu. V tem primeru se staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Tišina na podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 78/16)
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2017
Tišina, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost