Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

361. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

362. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

363. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2014

OBČINE

Ajdovščina

364. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj

Brezovica

366. Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenh pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Brežice

367. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Celje

368. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo)

Dravograd

369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd

Idrija

370. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
371. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Godovič

Mirna Peč

372. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
373. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna Peč
374. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč
375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. rebalans
376. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč
377. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč

Piran

378. Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila, stroškov odstranitve zapuščenega vozila in stroškov premestitve vozila ter stroškov priklenitve vozila

Prebold

379. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2014
380. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
AAA Zlata odličnost