Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. rebalans, stran 1364.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 6. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. rebalans
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12 in 74/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun leta|
|   |                    |  2014 v eurih|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.625.943,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.561.885,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.012.947,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček    |  1.889.053,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    80.138,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    43.756,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.548.938,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |   201.967,00|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.400,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    6.900,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    2.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.335.671,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   236.140,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    4.765,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   231.375,00|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    1.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    1.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   826.918,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   397.001,31|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   429.917,60|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  4.757.636,55|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   776.878,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   216.358,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    33.562,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   466.158,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    50.800,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.144.554,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   175.179,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   652.712,00|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    88.966,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   227.697,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.675.337,55|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.675.337,55|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   160.867,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in   |   146.867,00|
|   |fiz. os., ki niso prorač. upor.    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim  |    14.000,00|
|   |uporabnikom              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –131.692,64|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |    76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –208.472,64|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.  |   131.692,64|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   208.773,78|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezervacija v letu 2014 se oblikuje v višini 10.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 410-07/2012-63
Mirna Peč, dne 7. februarja 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost