Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

304. Zakon o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

305. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

350. Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko
351. Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
352. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014
353. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
354. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

306. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
307. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 123 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2014
308. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 124 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2014
309. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova fundacija življenje in luč
310. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2014
311. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014

BANKA SLOVENIJE

312. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
313. Sklep o spremembi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
314. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

315. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi

OBČINE

Brežice

316. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice

Celje

317. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje
318. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje HUV-1
319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II
321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II
323. Sklep št. 1/2014 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
324. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje

Črnomelj

325. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
326. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
327. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Grosuplje

328. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas pri Polici

Kamnik

329. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014

Kozje

330. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2014
331. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah

Ljubljana

332. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej
333. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana
334. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Moravske Toplice

336. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014

Rogaška Slatina

337. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
338. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

Rogatec

343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014
344. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

345. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE
347. Sklep (št. 14.1-495) o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra št. (14.2 – 496)

Straža

339. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža
340. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža
341. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem

Tišina

342. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2014

Trebnje

349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – II

POPRAVKI

355. Popravek Uredbe o državnem prostorskem načrtu za dograditev priključka Šmarje - Sap na avtocestnem odseku Malence–Šmarje - Sap
356. Popravek odpovedi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije
357. Popravek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
358. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
359. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
360. Popravek zaporedne številke objavljenega akta v neuradni HTML obliki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost