Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

380. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 1371.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občina Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 26. redni seji dne 17. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold znašajo mesečno:
– I. starostno obdobje 401,04 €
– II. starostno obdobje 316,40 €
– program 4 do 6 ur 272,70 €.
2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 10. 2012 dalje.
Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše financira oziroma sofinancira država iz svojega proračuna.
3. člen
Občina Prebold bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Prebold v primeru potreb, zagotavlja tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Prebold po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Prebold ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Prebold,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odločba pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine. Če sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtce.
5. člen
Starši otrok lahko uveljavljajo počitniško rezervacijo v času poletnih počitnic v mesecu juliju in avgustu. Rezervacija se uveljavlja do 30 dni neprekinjene odsotnosti otroka v višini 30  % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev, nad 30 dni pa v višini 50  % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Starši so dolžni neprekinjeno odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 14 dni pred nastopom.
6. člen
Starši otrok lahko uveljavljajo 50  % znižano oskrbo plačila programa, v koliko je otrok iz vrtca odsoten več kot 30 koledarskih dni zaradi bolezni.
7. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep znižanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 602/4/2013-5
Prebold, dne 12. februarja 2014
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost