Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

381. Zakon o rudarstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZRud-1-UPB3)
382. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDCOPMD-UPB5)

Sklepi

383. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
384. Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
385. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije
386. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

387. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
388. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
389. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
390. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
391. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

435. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
436. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov
437. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

438. Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče v obliki žleda, ki se je na območju Republike Slovenije zgodil med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

MINISTRSTVA

392. Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih
393. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o geografski označbi Dolenjski sadjevec
395. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
439. Odredba o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
440. Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole

USTAVNO SODIŠČE

396. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje
397. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

398. Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki poslovni šoli ERUDIO

OBČINE

Beltinci

399. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci
400. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2014 v Občini Beltinci

Borovnica

401. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Borovnica

Dol pri Ljubljani

402. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dol pri Ljubljani

Jesenice

403. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice

Kamnik

404. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Kobarid

405. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2014
406. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
407. Sklep o spremembi sistemizacije delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014

Kočevje

408. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2014
409. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

Litija

410. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2014

Ljubno

428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
429. Sklep o obravnavi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)

Luče

411. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o podpori za izvedbo obvoznice s protipoplavnimi ureditvami, skladno s sprejetim državnim prostorskim načrtom

Mežica

412. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2014

Nova Gorica

413. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
414. Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup

Ravne na Koroškem

415. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

Rečica ob Savinji

416. Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu

Slovenj Gradec

417. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

430. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)

Šempeter-Vrtojba

418. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2014

Trebnje

419. Odlok o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar
420. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
423. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Žalec

424. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše
425. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta LO-4/4
426. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec

Železniki

427. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2014

Žirovnica

431. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
433. Odlok o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2
434. Pravilnik o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica

POPRAVKI

441. Tehnični popravek Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
442. Popravek Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti