Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

443. Sklep o imenovanju ministrov
444. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
445. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

446. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

447. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosne plinovode zanke do Zreč
448. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
498. Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice
499. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014
500. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
501. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
502. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
503. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
504. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov

Odloki

505. Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sklepi

506. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut

MINISTRSTVA

449. Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva
450. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
451. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
452. Dopolnitev Notarske tarife
507. Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

USTAVNO SODIŠČE

453. Odločba o ugotovitvi, da sta bili prva alineja prvega odstavka 63. člena in 64. člen Zakona o policiji v izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo
454. Odločba o delni razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči

SODNI SVET

455. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ljutomeru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

456. Sklep o javni veljavnosti programa zasebnega vrtca
457. Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
458. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
459. Poročilo o gibanju plač za december 2013
460. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2014

OBČINE

Beltinci

461. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih

Cerknica

462. Sklep o ukinitvi javnega dobra
463. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)

Hrpelje-Kozina

464. Pravilnik o sofinanciranju društev, ki ohranjajo narodno zavest v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

465. Odlok o Festivalu idrijske čipke
466. Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija
467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju

Ivančna Gorica

469. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014

Kamnik

470. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen
471. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik
472. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«

Kranj

497. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Ljubno

473. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Log-Dragomer

474. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Novo mesto

475. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto
476. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto
477. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
478. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
479. Odlok spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
480. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto
481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Piran

482. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2014
483. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ribnica

484. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
485. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica
486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica
487. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2014

Slovenska Bistrica

496. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014

Šentrupert

488. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Škocjan

489. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan
490. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtno servisna cona Logiče 1
491. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Obrtno servisna cona Logiče 1«
492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan

Tišina

493. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2014
494. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina

PREKLICI

508. Preklic Začasne tarife v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti