Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan, stran 1659.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 - ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B in 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 - UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 25. redni seji dne 18. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 24/12).
2. člen
V 8. členu se v preglednici »Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta« briše besedilo:
+-----------------------------+--------------+------------------+
|    Vrsta objekta    |K(dejavnosti) |   Oznaka   |
|               |       | v klasifikaciji |
|               |       | objektov CC-SI |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Gostinske stavbe       |       |    121    |
|- hotelske in podobne    |       |         |
|gostinske stavbe       |   1,30  |   12111    |
|- gostilne, restavracije in |       |         |
|točilnice          |       |   12112    |
|- druge gostinske stavbe za |       |         |
|kratkotrajno nastanitev   |   1,30   |   12120    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Trgovske in druge stavbe za |       |         |
|storitvene dejavnosti    |       |    123    |
|- trgovske stavbe      |   1,30   |   12301    |
|- sejemske dvorane,     |       |         |
|razstavišča         |   1,30   |   12302    |
|- bencinski servisi     |   1,30   |   12303    |
|- stavbe za druge storitvene |       |         |
|dejavnosti          |   1,30   |   12304    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Stavbe za promet in stavbe za|       |         |
|izvajanje elektronskih    |       |         |
|komunikacij         |       |    124    |
|- postaje, terminali, stavbe |       |         |
|za izvajanje elektronskih  |       |         |
|komunikacij ter z njimi   |       |         |
|povezane stavbe       |   1,20   |   12410    |
|- garažne stavbe       |   1,20   |   12420    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Industrijske stavbe in    |       |         |
|skladišča          |       |    125    |
|- industrijske stavbe    |   1,20   |   12510    |
|- rezervoarji, silosi in   |       |         |
|skladišča          |   1,20   |   12520    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
in nadomesti z naslednjim besedilom:
+-----------------------------+--------------+------------------+
|    Vrsta objekta    |K(dejavnosti) |   Oznaka   |
|               |       | v klasifikaciji |
|               |       | objektov CC-SI |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Gostinske stavbe       |       |    121    |
|- hotelske in podobne    |       |         |
|gostinske stavbe       |   1,00   |   12111    |
|- gostilne, restavracije in |       |         |
|točilnice          |   1,00   |   12112    |
|- druge gostinske stavbe   |       |         |
|za kratkotrajno nastanitev  |   1,00   |   12120    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Trgovske in druge stavbe   |       |         |
|za storitvene dejavnosti   |       |    123    |
|- trgovske stavbe      |   1,00   |   12301    |
|- sejemske dvorane,     |       |         |
|razstavišča         |   1,00   |   12302    |
|- bencinski servisi     |   1,00   |   12303    |
|- stavbe za druge storitvene |       |         |
|dejavnosti          |   1,00   |   12304    |
|Stavbe za promet in stavbe  |       |         |
|za izvajanje elektronskih  |       |         |
|komunikacij         |       |    124    |
|- postaje, terminali, stavbe |       |         |
|za izvajanje elektronskih  |       |         |
|komunikacij ter z njimi   |       |         |
|povezane stavbe       |   1,00   |   12410    |
|- garažne stavbe       |   1,00   |   12420    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
|Industrijske stavbe in    |       |         |
|skladišča          |       |    125    |
|- industrijske stavbe    |   0,80   |   12510    |
|- rezervoarji, silosi in   |       |         |
|skladišča          |   0,80   |   12520    |
+-----------------------------+--------------+------------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2011
Škocjan, dne 18. februarja 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.